Бюджетна система – Федосов В. М. – 1.6. Доступність інформації про бюджет як ознака демократичного суспільства

Одним із важливих принципів функціонування бюджету є його публічність (у широкому контексті – транспарентність). В Україні інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом. Міністерство фінансів України забезпечує оприлюднення:

– проекту Закону про Державний бюджет України;

– Закону про Державний бюджет України з додатками, які є його невід’ємною частиною;

– інформації про виконання Державного і зведеного бюджетів України;

– іншої інформації.

Звітність про виконання Державного бюджету України подається у складі, зазначеному у табл. 1.3. При цьому квартальна та річна звітність про виконання Державного бюджету України розміщується на офіційному сайті Державної казначейської служби України. Проект Закону про Державний бюджет України підлягає обов’язковій публікації в газеті “Урядовий кур’єр” не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України.

Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів має містити показники відповідного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за їх видами, які забезпечують надходження не менше 3 % загального обсягу відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, у тому числі про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту: Державного бюджету України – в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”; місцевих бюджетів – у газетах, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами. Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про

Таблиця 1.3

ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Місячний звіт

Квартальний звіт

Річний звіт

1) звіт про виконання бюджетів;

2) інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

3) інформація про використання коштів із резервного фонду державного бюджету;

4) інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом;

5) інформація про надані державні гарантії;

6) звіт про бюджетну заборгованість;

7) звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету;

8) звіт про податковий борг та про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків (у галузевому і територіальному розрізі та в розрізі джерел доходів і форм власності)

1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

2) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) звіт про виконання Державного бюджету України (у тому числі звіти про виконання показників за формою додатків до Закону про Державний бюджет України);

5) звіт про стан державного боргу;

6) зведені показники звітів про виконання бюджетів;

7) звіт про операції щодо державних гарантійних зобов’язань;

8) інформація про здійснені операції з державним боргом;

9) інформація про надані державні гарантії;

10) пояснення щодо стану виконання показників Державного бюджету України та місцевих бюджетів за звітний період

1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

2) звіт про виконання Державного бюджету України (включаючи звіти про виконання показників за формою додатків до Закону про Державний бюджет України);

3) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України;

4) звіт про рух грошових коштів;

5) звіт про власний капітал;

6) інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України;

7) звіт про бюджетну заборгованість;

8) звіт про використання коштів із резервного фонду державного бюджету;

9) звіт про стан державного боргу;

10) звіт про операції щодо державних гарантійних зобов’язань;

11) зведені показники звітів про виконання бюджетів;

12) інформація про виконання місцевих бюджетів, у тому числі інформація про стан місцевого боргу;

13) інформація про здійснені операції з державним боргом;

14) інформація про надані державні гарантії;

15) інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників головними розпорядниками коштів державного бюджету в межах бюджетних програм;

16) інформація про виконання текстових статей Закону про Державний бюджет України;

17) інша інформація, визнана Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту

Виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період, у якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом зі звітом про виконання Державного бюджету України.

Головні розпорядники коштів державного бюджету до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм Законом про Державний бюджет України відповідно до вимог та за формою, установленими Міністерством фінансів України. Представлена інформація за кожною бюджетною програмою має містити відомості про результативні показники її виконання (у разі складання паспорта бюджетної програми відповідно до встановлених вимог).

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання відповідних бюджетів. Публічне представлення інформації про виконання бюджету села, селища здійснюється в порядку, визначеному відповідною місцевою радою. Доступність до інформації регламентується також Законом України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 р., у якому визначено обов’язковість оприлюднення інформації про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).

Усі суб’єкти владних повноважень, насамперед органи державної влади і місцевого самоврядування; юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим; особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно з законом чи договором, у тому числі надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, зобов’язані надавати інформацію щодо використання бюджетних коштів.

Отже, бюджет є основною ланкою державних фінансів, його призначення – забезпечення фінансовими ресурсами держави для виконання її функцій. При цьому державний бюджет має розглядатися не лише як зведений кошторис надходжень і видатків, а насамперед як засіб сприяння нарощуванню фінансового потенціалу країни, забезпечення макроекономічного збалансування та економічного зростання, підвищення добробуту громадян. Завданням сучасної бюджетної політики має бути створення умов для скорочення нераціональних видатків, підтримання підприємницької активності, для реального перетворення бюджетних ресурсів в ефективний елемент відтворювального процесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Бюджетна система – Федосов В. М. – 1.6. Доступність інформації про бюджет як ознака демократичного суспільства