Бюджетна система – Чала Н. Д

Бюджетна система – Чала Н. Д. – ПЕРЕДМОВА

Основою фінансової діяльності країни є бюджет, стан якого виразно ілюструє державну політику. Розвиток суспільства у сучасних умовах визначається вимогами та тенденціями глобальної економічної системи. Розвиток українського суспільства, яке тривалий час жило в умовах жорсткої

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розділ 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ

Основою фінансової діяльності країни є бюджет, стан якого виразно ілюструє державну політику. Розвиток суспільства у сучасних умовах визначається вимогами та тенденціями глобальної економічної системи. Розвиток українського суспільства, яке тривалий час жило в умовах жорсткої

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 1.1. Бюджет як економічна категорія

Основою фінансової діяльності країни є бюджет, стан якого виразно ілюструє державну політику. Розвиток суспільства у сучасних умовах визначається вимогами та тенденціями глобальної економічної системи. Розвиток українського суспільства, яке тривалий час жило в умовах жорсткої

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 1.2. Бюджет як основний фінансовий план держави

Усі бюджетно-правові відносини виникають і припиняються на законодавчій основі. Правові норми, що регулюють бюджетні відносини, становлять систему бюджетного права, яка грунтується на Конституції держави. Функціонування бюджетних відносин в Україні здійснюється на основі законодавчих і

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 1.3. Бюджетна система України

Сучасна бюджетна система сформувалася на базі бюджетних відносин, які були у Радянському Союзі. Нині здійснюється реформування всіх сторін соціально-економічного устрою держави, у тому числі формування нових ознак бюджетної системи. Бюджетний кодекс подає таке визначення

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розділ 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

2.1. Система доходів бюджету Бюджетна класифікація – це обов’язкове групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками з чіткою системою розміщення та присвоєння окремим підрозділам бюджету певних найменувань і порядкових номерів. Бюджетна класифікація України

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 2.1. Система доходів бюджету

2.1. Система доходів бюджету Бюджетна класифікація – це обов’язкове групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками з чіткою системою розміщення та присвоєння окремим підрозділам бюджету певних найменувань і порядкових номерів. Бюджетна класифікація України

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 2.2. Система видатків бюджету

Видатки державного бюджету – це витрати держави на загальнодержавному рівні, які необхідні для виконання державою її функцій і виражають економічні відносини, на основі котрих здійснюється використання централізованих коштів за напрямами, визначеними законом. Напрями використання

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 2.3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Бюджету може бути властивий такий стан: – баланс видатків та доходів; – перевищення доходів над видатками (профіцит); – перевищення видатків над доходами (дефіцит). Бюджетний дефіцит як економічна категорія відображає Співвідношення між доходами і видатками

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Методи оптимізації бюджетного дефіциту

Причинами бюджетного дефіциту е спад виробництва, зниження ефективності функціонування галузей економіки і підприємств, невиважена соціально-економічна політика в державі. Для покриття витрат понад наявний обсяг фінансових ресурсів застосовують: – грошову емісію; – внутрішні позики; –

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розділ 3.БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

3.1. Бюджетне планування в Україні Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та їх виконавчих органів у межах чинного законодавства. Відповідно до

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 3.1. Бюджетне планування в Україні

3.1. Бюджетне планування в Україні Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та їх виконавчих органів у межах чинного законодавства. Відповідно до

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 3.2. Організація виконання бюджету

Виконання бюджетів – це забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому та за кожним джерелом, а також своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів. Участь у виконанні бюджетів беруть підприємства, організації

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 3.3. Організація контролю за виконанням бюджету

Бюджетний контроль – це сукупність заходів, які проводять державні органи, пов’язані з перевіркою законності, доцільності й ефективності утворення, розподілу і використання грошових фондів держави та місцевих органів самоврядування. Бюджетний контроль є складовою фінансового контролю.

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розділ 4. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

4.1. Особливості міжбюджетних відносини Важливість державного бюджету для соціального розвитку регіонів полягає у тому, що держава гарантує своїм громадянам надання певних соціальних гарантій та послуг, проте делегує ці обов’язки місцевим органам влади, а витрати,

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 4.1. Особливості міжбюджетних відносини

4.1. Особливості міжбюджетних відносини Важливість державного бюджету для соціального розвитку регіонів полягає у тому, що держава гарантує своїм громадянам надання певних соціальних гарантій та послуг, проте делегує ці обов’язки місцевим органам влади, а витрати,

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 4.2. Розподіл міжбюджетних трансфертів

Міжбюджетні трансферти – це кошти, які безоплатно і безповоротно надаються з одного бюджету до іншого. Для розподілу міжбюджетних трансфертів використовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, який визначається діленням загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розділ 5. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

5.1. Міністерство фінансів України та його складові Серед державних органів, на які покладено практичні завдання забезпечення розроблення і здійснення фінансової політики в Україні провідне місце належить органам системи Міністерства фінансів України, які мають: –

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 5.1. Міністерство фінансів України та його складові

5.1. Міністерство фінансів України та його складові Серед державних органів, на які покладено практичні завдання забезпечення розроблення і здійснення фінансової політики в Україні провідне місце належить органам системи Міністерства фінансів України, які мають: –

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 5.2. Державна контрольно-ревізійна служба України

Державна контрольно-ревізійна служба України була створена у 1993 р. і функціонує відповідно до Закону України “Про контрольно-ревізійну службу в Україні”, яким визначено її статус, функції та правові засади діяльності. Головним завданням Державної контрольно-ревізійної служби

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 5.3. Державне казначейство України

У квітні 1995 р. відповідно до Указу Президента України “Про Державне казначейство України” від 27 квітня 1995 р. було створено Державне казначейство України. Свої функції воно здійснює згідно з Постановою Кабінету Міністрів України “Про

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 5.4. Державна податкова служба України

Ще одним органом оперативного управління бюджетом є Державна податкова служба України, діяльність якої регулюється Законом України “Про Державну податкову службу України” від 24 грудня 1993 р. зі змінами і доповненнями, включаючи зміни від 15

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 5.5. Рахункова палата України

Ще одним органом оперативного управління бюджетним процесом є Рахункова палата України, діяльність якої регулюється Законом України “Про Рахункову палату України” (1996 р.), де передбачені правові основи, статус, функції, повноваження і порядок здійснення контролю за

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розділ 6. НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

6.1. Видатки бюджету на державне управління та національну оборону Управління є однією з основних функцій держави. Видатки на державне управління включають: – па функціонування законодавчої влади (апарату Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, Рахункової

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 6.1. Видатки бюджету на державне управління та національну оборону

6.1. Видатки бюджету на державне управління та національну оборону Управління є однією з основних функцій держави. Видатки на державне управління включають: – па функціонування законодавчої влади (апарату Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, Рахункової

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 6.2. Видатки бюджету на економічну діяльність і науку

Бюджет як фінансовий план характеризується складом доходів і видатків, які відображають фінансову діяльність держави, їх структуризація може мати офіційний і науковий характер. Офіційна бюджетна класифікація, яка є систематизованим згрупуванням доходів і видатків та фінансуванням

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Приклад

Проект створення багаторазового пілотованого космічного корабля “Кліпер” заплановано виконати спільно з Казахстаном та Росію у три етапи: 2004-2008 рр. – експериментальні запуски “Кліпера” у безпілотному варіанті (15 млн дол. США), 2009-2013 рр. – пілотований

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 6.3. Фінансування розвитку освіти

Освіта – суспільне явище, яке впливає на всі сфери економічного життя суспільства та є вагомим елементом на шляху досягнення високих темпів економічного зростання і добробуту суспільства. Ця сфера займається формуванням знань і вмінь підростаючого

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 6.4. Видатки бюджету на соціальний захист населення та соціальну сферу

Система соціального захисту складається з трьох елементів, кожен з яких має різне коло суб’єктів, джерела фінансування, умови та мету забезпечення. Система соціального захисту включає такі форми: – соціальне страхування за рахунок обов’язкових страхових і

Бюджетна система – Чала Н. Д. – 6.5. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Державний кредит – це сукупність грошових коштів, мобілізованих державою, яка є позичальником і гарантом. Державний кредит є досить специфічною ланкою державних фінансів, оскільки він не має окремого фонду фінансових ресурсів, а кошти, що мобілізуються

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Тести

1. Контингент бюджетної установи – це: А) сукупність працюючих в цій установі; Б) сукупність споживачів послуг цієї установи; В) сукупність послуг, що надає така установа. 2. Мережа бюджетних установ – це: А) сукупність однорідних

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Запитання і завдання для самоконтролю

1. Контингент бюджетної установи – це: А) сукупність працюючих в цій установі; Б) сукупність споживачів послуг цієї установи; В) сукупність послуг, що надає така установа. 2. Мережа бюджетних установ – це: А) сукупність однорідних

Бюджетна система – Чала Н. Д. – ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Тема 1. Бюджетний процес та його складові Гра “Затвердження бюджету країни N” Мета ділової гри: вивчити особливості бюджетного процесу та зрозуміти його сутність. Гра розрахована для проведення у групах з 15 осіб, з яких

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Тема 1. Бюджетний процес та його складові

Тема 1. Бюджетний процес та його складові Гра “Затвердження бюджету країни N” Мета ділової гри: вивчити особливості бюджетного процесу та зрозуміти його сутність. Гра розрахована для проведення у групах з 15 осіб, з яких

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Гра “Затвердження бюджету країни N”

Тема 1. Бюджетний процес та його складові Гра “Затвердження бюджету країни N” Мета ділової гри: вивчити особливості бюджетного процесу та зрозуміти його сутність. Гра розрахована для проведення у групах з 15 осіб, з яких

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Завдання для гри

Макроекономічний прогноз Очікується, що у наступному році країна N опинеться у складній економічній ситуації. Через спад виробництва зменшаться податкові надходження до бюджету. Вихід світової економіки з рецесії та пожвавлення ділової активності інвесторів передбачається на

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Тема 2. Бюджетне фінансування

Розрахункова вправа “Складання кошторису витрат на навчання академічної групи студентів” Завдання Скласти кошторис витрат на навчання однієї академічної групи студентів спеціальності “Менеджмент організацій” за наступними даними та визначити витрати на навчання одного студента на

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розрахункова вправа “Складання кошторису витрат на навчання академічної групи студентів”

Розрахункова вправа “Складання кошторису витрат на навчання академічної групи студентів” Завдання Скласти кошторис витрат на навчання однієї академічної групи студентів спеціальності “Менеджмент організацій” за наступними даними та визначити витрати на навчання одного студента на

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Тема 3. Міжбюджетні відносини

Розрахункова вправа “Вирівнювання бюджету” Завдання Зробити розрахунок плану збалансування зведеного бюджету Черкаської області та визначити розмір дотації з державного бюджету (за необхідності). Вихідні дані подані у табл. 1. Порядок виконання завдання 1. Визначити загальну

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розрахункова вправа “Вирівнювання бюджету”

Розрахункова вправа “Вирівнювання бюджету” Завдання Зробити розрахунок плану збалансування зведеного бюджету Черкаської області та визначити розмір дотації з державного бюджету (за необхідності). Вихідні дані подані у табл. 1. Порядок виконання завдання 1. Визначити загальну

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Тема 4. Система доходів бюджету

Розрахункова вправа “Вирівнювання бюджету” Завдання Зробити розрахунок плану збалансування зведеного бюджету Черкаської області та визначити розмір дотації з державного бюджету (за необхідності). Вихідні дані подані у табл. 1. Порядок виконання завдання 1. Визначити загальну

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розрахункова робота “Визначення суми доходів місцевих бюджетів”

Розрахункова вправа “Вирівнювання бюджету” Завдання Зробити розрахунок плану збалансування зведеного бюджету Черкаської області та визначити розмір дотації з державного бюджету (за необхідності). Вихідні дані подані у табл. 1. Порядок виконання завдання 1. Визначити загальну

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Тема 5. Система видатків бюджету

Розрахункова вправа “Вирівнювання бюджету” Завдання Зробити розрахунок плану збалансування зведеного бюджету Черкаської області та визначити розмір дотації з державного бюджету (за необхідності). Вихідні дані подані у табл. 1. Порядок виконання завдання 1. Визначити загальну

Бюджетна система – Чала Н. Д. – Розрахункова робота “Визначення розміру окремих видів видатків місцевих бюджетів”

Розрахункова вправа “Вирівнювання бюджету” Завдання Зробити розрахунок плану збалансування зведеного бюджету Черкаської області та визначити розмір дотації з державного бюджету (за необхідності). Вихідні дані подані у табл. 1. Порядок виконання завдання 1. Визначити загальну

Бюджетна система – Чала Н. Д. – СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України : Закон від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. 2. Бюджетний кодекс України: Чинне законодавство зі змін, та допов. станом на 20 липня 2005 р. (відповідає офіц. текстові). – К. :