Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Характеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установ

Характеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установ

Видатки – це державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежі в рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.

Видатки мають доволі складну структуру і тому їх подають у вигляді класифікації відображену на рис. 7.1.

Залежно від джерел покриття видатки класифікуються на видатки загального фонду та видатки спеціального фонду.

Видатками загального фонду Називаються видатки, здійснювані за рахунок загального фонду бюджету.

Видатками спеціального фонду називаються видатки, здійснювані за рахунок спеціального фонду бюджету.

Залежно від етапу руху бюджетних коштів видатки класифікуються на касові видатки і фактичні видатки.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях   Шара Є. Ю.   Характеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установ

Рис. 7.1. Класифікація видатків бюджетних установ

Касові видатки – це усі суми, проведені органом ДКУ або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунку як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків.

Основним завданням обліку касових видатків є забезпечення контролю за цільовим витрачанням бюджетних коштів відповідно до затвердженого кошторису бюджетних установ.

Однак за цими видатками неможливо визначити фактичне використання коштів, тому що окремі суми можуть бути нараховані, але не виплачені.

Касові видатки показують суму асигнувань, які одержали і витратили бюджетні установи в розрізі кодів економічної класифікації видатків, що дає змогу мати дані про касове виконання кошторису та про залишки невикористаних асигнувань на певну дату.

Повернення грошових коштів на рахунки приводить до відновлення, тобто зменшення касових видатків.

Фактичні видатки – це дійсні, кінцеві видатки, оформлені відповідними первинними документами і здійснені за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету, а також нараховані або проведені, але не сплачені. До них належать видатки за неоплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою заробітною платою і стипендіями.

Облік фактичних видатків дає змогу контролювати хід виконання кошторису бюджетними установами загалом та дотримання встановлених норм видатків в розрізі кодів економічної класифікації видатків, тобто ці видатки відображають фактичне виконання норм, затверджених кошторисом, вони є показником кінцевого виконання кошторису бюджетних установ, тому в разі виконання планового обсягу робіт вони повинні відповідати сумам асигнувань за кошторисом.

Прямі видатки – це збіг касових і фактичних видатків.

Залежність касових та фактичних видатків за КЕКВ можна записами у вигляді формули (1.1):

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях   Шара Є. Ю.   Характеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установ

Згідно з бюджетною класифікацією видатки класифікуються за:

1) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету);

2) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);

4) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків бюджету).

Функціональна класифікація видатків (КФКВ) має такі рівні деталізації:

1) розділи, в яких систематизуються видатки, пов’язані з виконанням функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;

2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються видатки на виконання функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

Відомча класифікація видатків (КВКВ) містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів для систематизації видатків та кредитування бюджету за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів.

На основі відомчої класифікації видатків ДКУ складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків (КПКВ) використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

До застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів використовується тимчасова класифікація видатків, яка затверджується Міністерством фінансів України.

Перші три класифікаційні групи виконують адресну функцію щодо видатків відповідних розпорядників коштів загалом і мають досить обмежене використання у процесі бухгалтерського обліку, а саме коди класифікацій виступають одним із основних реквізитів облікових регістрів та форм фінансової звітності.

Економічна класифікація видатків (КЕКВ) на відміну від попередніх, має забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету. Тобто економічна класифікація видатків призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, усі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії).

Економічна класифікація видатків бюджетних установ багаторівнева. На першому рівні видатки бюджетних установ поділяються на 3 групи:

Поточні видатки (1000) у практиці бюджетного процесу їх ще виокремлюють як видатки споживання – це частина видатків бюджетів, які забезпечують поточне функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, поточні між бюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та нерозподілених видатків.

Капітальні видатки (2000) або видатки розвитку – це видатки бюджетів на фінансове забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансове забезпечення структурної перебудови економіки; інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням;

Нерозподілені видатки (3000) – це видатки з резервних фондів державного і місцевих бюджетів та фондів непередбачених видатків Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.

На другому рівні видатки бюджетних установ поділяються на підгрупи, на третьому рівні видатки бюджетних установ поділяються на статті, на четвертому рівні видатки бюджетних установ поділяються на під статті.

Детальна характеристика видатків економічної класифікації наведена в наказі ДКУ від 25.11.2008 р. № 495 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету” (табл. 7.1).

Таблиця 7.1. ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Код

Найменування

1000

Поточні видатки

1100

Видатки на товари і послуги

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1111

Заробітна плата

1112

Грошове утримання військовослужбовців

1120

Нарахування на заробітну плату

1130

Придбання товарів і послуг

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування

1132

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1133

Продукти харчування

1134

Оплата послуг (крім комунальних)

1135

Інші видатки

1140

Видатки на відрядження

Код

Найменування

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1161

Оплата теплопостачання

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

1163

Оплата електроенергії

1164

Оплата природного газу

1165

Оплата інших комунальних послуг

1166

Оплата інших енергоносіїв

1170

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1171

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1172

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1200

Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями

1300

Субсидії і поточні трансферти

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1340

Поточні трансферти населенню

1341

Виплата пенсій і допомоги

1342

Стипендії

1343

Інші поточні трансферти населенню

1350

Поточні трансферти за кордон

2000

Капітальні видатки

2100

Придбання основного капіталу

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2120

Капітальне будівництво (придбання)

2121

Будівництво (придбання) житла

Код

Найменування

2123

Інше будівництво (придбання)

2130

Капітальний ремонт

2131

Капітальний ремонт житлового фонду

2133

Капітальний ремонт інших об’єктів

2140

Реконструкція та реставрація

2141

Реконструкція житлового фонду

2143

Реконструкція інших об’єктів

2144

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2200

Створення державних запасів і резервів

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

2400

Капітальні трансферти

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2430

Капітальні трансферти населенню

2440

Капітальні трансферти за кордон

2450

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

3000

Нерозподілені видатки

Крім того, пропонуючи політику структурних реформ у сфері видатків бюджету та враховуючи світовий досвід функціонування вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та наукових установ передбачено здійснення поточних видатків на підготовку кадрів вищими навчальними закладами за КЕКВ 1172 “Окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм”, капітальні видатки – за КЕКВ 2410 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”.

Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Захищеними видатками Державного бюджету України визначаються видатки загального фонду на:

O оплату праці працівників бюджетних установ;

O нарахування на заробітну плату;

O придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

O забезпечення продуктами харчування;

O оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

O обслуговування державного боргу;

O поточні трансферти населенню;

O поточні трансферти місцевим бюджетам;

O підготовку кадрів вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації;

O забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

O фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

O роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар’єрних функцій зони відчуження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях – Шара Є. Ю. – Характеристика видатків бюджетних установ, склад і класифікація видатків бюджетних установ