Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Загальна характеристика нижчих рослин

План

1. Загальна характеристика нижчих рослин.

2. Загальна характеристика водоростей.

3. Біохімічна різноманітність водоростей.

4. Морфологічна різноманітність водоростей.

5. Розмноження водоростей.

6. Життєві цикли водоростей.

7. Систематичні групи водоростей.

8. Екологічні групи водоростей.

9. Значення водоростей у природі та житті людини.

Основні поняття: Водорості, талом, слань, гамети, ізогамія, гаметангії, гетерогамія, гетерогамети, оогамія, пігменти, хлорофіли, фікобіліни, каротиноїди, фікобілісоми, ксантофіли, продукти асиміляції, морфологічний паралелізм, типи морфологічної структури тіла, монадний тип, гемімонадний тип, кокоїдний тип, нитчастий тип, гетеротрихальний тип, тканинний тип, сифональний тип, сифонокладальний тип, ценобії, типи розмноження, оогонії, сперматозоїди, спермації, антеридії, однодомні, дводомні, життєвий цикл, спорофіт, гаметофіт, гаметоспорофіт.

1. Загальна характеристика нижчих рослин

Нижчі рослини характеризуються простотою та однорідністю будови вегетативного тіла. Вегетативне тіло не почленоване на органи – корінь, стебло, листок – і являє собою слань, або Талом (від грецьк. thallos – гілка, пагін, паросток і лат. Ота – суфікс, що означає сукупність). Вегетативне тіло може бути одноклітинним, колоніальним та багатоклітинним. Відсутня диференціація тіла на тканини. Органи статевого розмноження одноклітинні. До нижчих рослин відносять тільки водорості.

2. Загальна характеристика водоростей

Водорості (Algae) – це група нижчих (тобто, сланевих) рослин, у клітинах яких наявні пігменти, що зумовлюють автотрофний тип живлення. Живуть переважно у воді (одні – у солоній воді океанів і морів, інші – в прісній воді річок, озер) (рис. 48). Є найдавнішими представниками рослинного світу, виникли приблизно 1,5 млрд. років тому.

Альгологія (від лат. algae – водорість та грецьк. Logos – учення) – розділ ботаніки, що вивчає водорості. Водорості відрізняє від інших рослин:

1) тіло не диференційоване на органи і тканини, а являє собою слань (талом); за будовою талом буває одноклітинним (хлорела, хламідомонада), колоніальним (вольвокс), багатоклітинним (спірогіра, улотрикс, ламінарія).

Ботаніка   Неведомська Є. О.   1. Загальна характеристика нижчих рослин

Рис. 48. Різноманітність водоростей:

1 – ламінарія;

2 – ульва;

3 – родіменія.

2) наявність різноманітних пігментів (зелені, жовті, червоні, бурі водорості);

3) основний спосіб живлення автотрофний, але трапляється поєднання фотосинтетичного типу живлення з гетеротрофним;

4) види розмноження:

O нестатеве – поділяється на два основних типи:

А) вегетативне, що здійснюється шляхом поділу вегетативних клітин або фрагментами вегетативного тіла;

Б) розмноження за допомогою спеціалізованих клітин – зооспор або спор, одноклітинних утворень, що виникають всередині вегетативних клітин або в особливих органах – зооспорангіях або спорангіях шляхом поділу внутрішнього вмісту;

O статеве (у міру погіршення умов існування – висока, низька температура; нагромадження продуктів обміну тощо) – злиття двох спеціалізованих клітин (статевих), які називаються гаметами (вони завжди гаплоїдні); гамети розвиваються в одноклітинних статевих органах; існує три форми статевого процесу:

О ізогамія – злиття двох рухливих гамет, однакових за розміром та формою; ізогамети утворюються в одноклітинних статевих органах – гаметангіях;

О гетерогамія – злиття двох рухливих гамет, різних за розмірами; гетерогамети утворюються в одноклітинних статевих органах – гаме-тангіях;

О оогамія – велика нерухлива жіноча гамета (яйцеклітина) запліднюється маленькою та рухливою чоловічою – сперматозоїдом (спер-матозооном); гамети розвиваються в одноклітинних статевих органах: яйцеклітина – в оогоніях, сперматозоїд – в антеридіях.

Для водоростей характерна зміна статевого та нестатевого розмноження в життєвому циклі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Ботаніка – Неведомська Є. О. – 1. Загальна характеристика нижчих рослин