Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – ПЕРЕДМОВА

Сучасне життя насичене великою кількістю небезпечних факторів – хімічних, фізичних, біологічних, фізико-хімічних, які часто негативно впливають на здоров’я людей, всього живого у природі. Різноманітність дій всіх шкідливих чинників – абіотичних, біотичних настільки велика, що

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – ВСТУП У БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Питання безпеки людини були завжди актуальними, починаючи з того моменту, коли вона почала активно взаємодіяти з природою, опанувавши вогонь та знаряддя праці. В далекі історичні часи люди відчували активний вплив з боку природи у

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Історія виникнення питань, пов’язаних з проблемою безпеки життєдіяльності людини. Етапи розвитку дисципліни. Основні положення Концепції національної безпеки України. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини та навчальна дисципліна. Предмет, структура та функції дисципліни “Безпека

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 1.1. Історія виникнення та розвитку теорії безпеки життя та діяльності людини

Історія виникнення питань, пов’язаних з проблемою безпеки життєдіяльності людини. Етапи розвитку дисципліни. Основні положення Концепції національної безпеки України. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини та навчальна дисципліна. Предмет, структура та функції дисципліни “Безпека

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 1.2. Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини

Курс безпеки життя та діяльності людини (БЖДЛ) існує для того, щоб показати людині, робітнику найбільш небезпечні для його здоров’я і життя ділянки діяльності – у природі, побуті, виробництві. Поєднання знань про людину, як елемента

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 1.2.1. Державна концепція освіти з напрямку “Безпека життя і діяльності людини”

Курс безпеки життя та діяльності людини (БЖДЛ) існує для того, щоб показати людині, робітнику найбільш небезпечні для його здоров’я і життя ділянки діяльності – у природі, побуті, виробництві. Поєднання знань про людину, як елемента

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 1.2.2. Структура науки про безпеку життя і діяльності людини

Сучасна теорія БЖДЛ вимагає системного підходу до процесу навчання, визначення практичної мети та результатів навчання, реалізація яких повинна вплинути на радикальне зменшення таких негативних проявів, як високий рівень травматизму, захворюваності та смертності людей в

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 1.3. Предмет вивчення БЖД, її цілі та методи

Предмет вивчення – це будь-які елементи природи (люди, рослини, тварини), або її явища, фактори, властивості, які існують незалежно від людини і які потрібно встановити, описати, щоб використати для практичних потреб. В даному випадку такий

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 1.4. Машина – елемент системи “Людина-Машина-Середовище”

Світ машин та механізмів тепер супроводжує людину на кожному кроці. Людина, суспільство стають все більш залежними від сучасної, складної техніки – механізмів, машин, в тому числі електронно-обчислювальних, які тепер керують різними життєво важливими системами

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Визначення поняття безпеки. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Рівновага в системі “людина – життєве середовище”. Безпека абсолютна та відносна. Життєдіяльність – як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 2.1. Чинники, що впливають на безпеку людини

Для цілеспрямованої діяльності з поліпшення умов життя і діяльності людини в різних сферах необхідно знати Групи чинників безпеки, що впливають на людину. Відповідно до Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 2.2. Принципи безпеки

Для цілеспрямованої діяльності з поліпшення умов життя і діяльності людини в різних сферах необхідно знати Групи чинників безпеки, що впливають на людину. Відповідно до Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 2.3. Ергономічні принципи безпеки

Важливою проблемою ергономіки є сумісність людини з машинами, механізмами. Тому основне Завдання ергономіки – вивчення зв’язків між елементами системи “Л-М-С”, розробка методів сумісності основного її компонента – людини з іншими – середовищами та машинами,

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 2.4. Ергономіка та безпека людини

Порівняно нещодавно з’явилися та інтенсивно розвиваються нові наукові напрямки вивчення діяльності людини – наука про безпеку праці, ергономіка, які вивчають проблеми взаємного пристосування людини і техніки. При цьому перевагу потрібно надавати людині. Такий принцип

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 2.5. Небезпечні та шкідливі фактори

Небезпека – це стан при якому фактори – хімічні, фізичні, біологічні, соціальні, психічні можуть проявити свою негативну дію за певних умов, збігу обставин – стохастично або вірогідністно. Небезпечним називається чинник, вплив якого на людину

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 2.6. Класифікація небезпек та їх системний аналіз

Небезпеки класифікують за Локалізацією (літосфера, гідросфера, атмосфера, космос – клас природних небезпек), За наслідками (стомлення, стрес, отруєння, аварія, катастрофа, захворювання, смерть – клас антропогенних небезпек), за шкодою (соціальна, технічна, екологічна – соціокультурні небезпеки), За

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 2.7. Кількісна оцінка безпеки

Небезпеки класифікують за Локалізацією (літосфера, гідросфера, атмосфера, космос – клас природних небезпек), За наслідками (стомлення, стрес, отруєння, аварія, катастрофа, захворювання, смерть – клас антропогенних небезпек), за шкодою (соціальна, технічна, екологічна – соціокультурні небезпеки), За

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – РОЗДІЛ 3. НЕБЕЗПЕЧНІ СТАНОВИЩА. РИЗИК – ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ

Поняття про ризики. Номенклатура і класифікація небезпек. Джерела небезпеки та їх класифікація: природні, антропогенні, техногенні, соціальні та комбіновані джерела небезпеки. Основні види небезпек, небезпечні та шкідливі фактори. Поняття травми, травматизму. Ризик, як фактор потенційної

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.1. Поняття ризику і методи його обчислення

Поняття про ризики. Номенклатура і класифікація небезпек. Джерела небезпеки та їх класифікація: природні, антропогенні, техногенні, соціальні та комбіновані джерела небезпеки. Основні види небезпек, небезпечні та шкідливі фактори. Поняття травми, травматизму. Ризик, як фактор потенційної

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.2. Оцінка ступеню ризику діяльності людини

Ступінь ризику можна визначити за допомогою коефіцієнта нещасних випадків (НВ) на тисячу людей: НВ=(Н/Л)х103, де Н – кількість нещасних випадків, Л – кількість відпрацьованих людино-годин у році. Професор Русак О. Н. – президент Міжнародної

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.3. Причини та результати ризику

Ступінь ризику можна визначити за допомогою коефіцієнта нещасних випадків (НВ) на тисячу людей: НВ=(Н/Л)х103, де Н – кількість нещасних випадків, Л – кількість відпрацьованих людино-годин у році. Професор Русак О. Н. – президент Міжнародної

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.4. Поняття про травми, нещасні випадки

Травма (гр. – пошкодження, поранення) – результат порушення анатомічної чи цілісності фізіологічних функцій тканин, органів людини, викликана раптовим впливом – зовнішнім або внутрішнім. На виробництві, як і в побуті, природі травма, як правило виявляється

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.5. Аналіз стану травматизму

Небезпечні чинники часто призводять до травми, а шкідливі чинники – до захворювання. Тільки з організаційних причин відбувається біля 80% всіх нещасних випадків у побуті та виробництві. Але оздоровити умови діяльності, підвищити безпеку неможливо за

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.6. Причини нещасних випадків

Найбільш складним і відповідальним етапом у розслідуванні нещасних випадків, травм є встановлення їх причин. Дуже часто тут припускають грубі помилки, що не сприяє розробці ефективних заходів у боротьбі з травматизмом. Аналізу нещасних випадків передує

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.7. Методи мінімізації небезпек, шкідливих факторів

Для зведення шкідливої дії небезпечних факторів до мінімуму використовують різноманітні заходи, прийоми – законодавчі, організаційні, управлінські, технічні. Одним з важливих таких заходів є колективний договір між роботодавцем і трудовим колективом, окремим працівником про забезпечення

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.7.1. Роль стандартів у безпеці людини

Для зведення шкідливої дії небезпечних факторів до мінімуму використовують різноманітні заходи, прийоми – законодавчі, організаційні, управлінські, технічні. Одним з важливих таких заходів є колективний договір між роботодавцем і трудовим колективом, окремим працівником про забезпечення

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.7.2. Система управління безпекою

Для зведення шкідливої дії небезпечних факторів до мінімуму використовують різноманітні заходи, прийоми – законодавчі, організаційні, управлінські, технічні. Одним з важливих таких заходів є колективний договір між роботодавцем і трудовим колективом, окремим працівником про забезпечення

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.7.3. Методи добору кадрів

Застосування наукових методів при доборі кадрів сприяє зменшенню загальної небезпеки, збільшує психічну стійкість колективу, окремого працівника. Це важливо для здійснення моніторингу професійно важливих якостей, для отримання комплексної картини функціонального стану людини-оператора, кількісної оцінки ступеню

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 3.7.4. Біоритми – фізіологічні основи запобігання небезпеки, прояву ризику

Про ритмічні зміни в організмі людини знав за 300 років до нашої ери лікар Герофікл з Александрії, який спостерігав зміни ритмічності пульсу у людини. Вивчали біоритми К. Лінней, Ч. Дарвін, К. Тімірязєв, О. Чижевський.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – РОЗДІЛ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ, НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ

Класифікація небезпечних та шкідливих факторів: хімічні, фізичні, біологічні та психофізіологічні, їх дія на людину. Чинники небезпеки у побуті – Фізичні, хімічні, лікарська небезпека, отрути у побуті, проблема хімічних харчосмакових добавок, біологічні та фізико-хімічні чинники

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.1. Хімічні забруднення

Це найпоширеніші і зумовлені речовинами, що використовують в різноманітних галузях промисловості, сільському господарстві. На території України діє потужний, а отже небезпечний, комплекс хімічних виробництв – Донецько-Придніпровський регіон (Лисичансько-Сіверськодонецько-Рубіжанський трикутник), Південний (Одеський припортовий завод), Західний

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.1.1. Хімічні фактори небезпеки в оточуючому середовищі

Сучасне довкілля – природне, техногенне: промисловість, сільське господарство, побут надзвичайно насичені хімічними речовинами різних класів небезпеки, часто першого та другого. Це ставить проблему розробки виробничих технологій, які б убезпечували людину – працівника. Щоб забезпечити

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.1.2. Хімічні небезпеки в побуті

Побутова сфера, в якій людина проводить більшу частину життя, насичена небезпечними хімічними речовинами. Це засоби побутової хімії, лікарські речовини, хімічні харчові добавки. Побутова хімія, здавалося б повинна бути нешкідливою, але це далеко не так.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.1.3. Пожежна та вибухова безпека

Пожежа, вибух – це хімічні реакції, що можуть відбуватися за певних умов: фізичних – певна температура, тиск і хімічних – можливість взаємодії речовин. Горіння – результат можливості реагування між речовинами, при цьому можуть утворюватися

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.1.4. Основи протипожежної безпеки

Важливим у протипожежній охороні є дотримання протипожежних правил і норм при облаштуванні систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, молнієзахисту при спорудженні житлових будинків, промислових об’єктів, розташуванння технологічного устаткування. Ефективним заходом є належне розміщення будинків і

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.1.5. Навчання з пожежної безпеки, правила поводження та дії під час пожежі

При навчанні правилам пожежної безпеки необхідно керуватися Переліком посад, призначення на які вимагає від робітників, службовців проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Існує Типове положення про спеціальне навчання, інструктаж і перевірку

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.1.6. Основні засоби захисту від хімічної небезпеки

При навчанні правилам пожежної безпеки необхідно керуватися Переліком посад, призначення на які вимагає від робітників, службовців проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Існує Типове положення про спеціальне навчання, інструктаж і перевірку

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.2. Біологічні забруднювачі

Біологічні забруднювачі (БЗ), на відміну від інших, є живими об’єктами, які можна класифікувати за схемою: З вищих наземних рослин небезпечними є дурман, белена чорна, вовчі ягоди. З нижчих, найчастіше водних, небезпечні синьо-зелені водорості, які

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.2.1. Отруйні рослини

Біологічні забруднювачі (БЗ), на відміну від інших, є живими об’єктами, які можна класифікувати за схемою: З вищих наземних рослин небезпечними є дурман, белена чорна, вовчі ягоди. З нижчих, найчастіше водних, небезпечні синьо-зелені водорості, які

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.2.2. Небезпечні та отруйні тварини

Вони уявляють індивідуальну небезпеку для людини, якщо вона не знає їх. Всіх тварин, які мають такі властивості, можна розділити на дві групи: пасивноотруйні – не мають отруйних органів (залоз) та органів активного нападу (деякі

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.2.3. Гриби

Всі Гриби – вищі (шляпочні), нижчі (плісняві) віднесені до окремого царства – це і не рослини і не тварини, хоча їм притаманні деякі властивості обох царств – рослин і тварин. Для всіх грибів характерна

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.2.4. Мікроорганізми

Серед мікроорганізмів дуже небезпечні віруси, бо вони дуже просто побудовані і тому дуже стійкі. Віруси (від лат. – отрута) – неклітинна форма життя. Це спіраль ДНК, укладена в білкову оболонку. Відкрив їх в 1892

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.2.5. Інфекційні хвороби

Епідемія (гр. епі – серед, демос – народ) – процес передачи інфекції від хворих здоровим людям. З медичної практики відомо, що епідемією вважають стан, коли хвороба охопила не менше одного процента населення і залежить

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.2.6. Проблеми біологічної безпеки

Біологічна безпека – стан, при якому дія біологічних об’єктів або їх компонентів, речовин, з них отриманих не викликають генетичних, біохімічних змін в організмі. Біологічна безпека пов’язана із загальним станом довкілля, соціально-екологічним станом оточуючого природного

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.3. Параметричні забруднення

Це забруднювачі неречовинного характеру, тобто такі, що не можна ізолювати, виділити у вигляді певної речовини і зважити їх, встановити їх шкідливу дію за значеннями ГДК. До них віднесені польові форми матерії – шкідливі для

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.3.1. Фізичні забруднювачі

Це забруднювачі неречовинного характеру, тобто такі, що не можна ізолювати, виділити у вигляді певної речовини і зважити їх, встановити їх шкідливу дію за значеннями ГДК. До них віднесені польові форми матерії – шкідливі для

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.3.2. Шумо-звукові, вібраційні небезпеки

Серед фізичних факторів одним з небезпечних і розповсюджених є звук. Це поширення коливань в середовищі – звукова хвиля, для якої характерний звуковий тиск (Р), що вимірюється у Паскалях (Па). Звуковий потік має енергію, яка

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.3.3. Освітленість

Освітленість є одним із важливих фізичних чинників. Через око людина одержує 90% інформації з навколишнього середовища, що пов’язано зі сприйняттям сітківкою ока світлових (електромагнітних) коливань. В залежності від їх інтенсивності організм реагує по-різному –

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.3.4. Безпека приміщень як фізичних об’єктів

У системі безпечної праці важливим є дотримання вимог до приміщень та споруд, в яких виконуються певні трудові процеси. Це досить жорсткі вимоги. Від характеристик приміщення залежить безпека людей та результативність виконуваної ними роботи. Важливий

Безпека життєдіяльності людини та суспільства – Мягченко О. П. – 4.3.5. Фізичні небезпеки в побуті

Безпека в побуті, як і виробництві, може бути забезпечена тільки при суворому дотриманні певних правил безпеки. Мій дім – моя фортеця, кажуть англійці. Але чи така це вже фортеця, яка нас може захистити. Як