Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Пріоритетні напрями розвитку банківського нагляду в Україні

Пріоритетні напрями розвитку і регулювання банківської діяльності та нагляду на період до 2010 р. розроблені з метою підвищення ефективності регулювання банківської діяльності та банківського нагляду на основі принципів Базельського комітету з банківського нагляду, оптимізації організаційних засад, функцій структурних підрозділів банківського нагляду центрального апарату і територіальних управлінь Національного банку України.

Стрімке зростання обсягів активних операцій, насамперед кредитування, упровадження широкого асортименту нових банківських продуктів, а також поглиблення впливу процесів світового фінансового простору на розвиток вітчизняного банківського сектору, активізація процесів створення банківських об’єднань та промислово-фінансових груп об’єктивно спричинюють зростання ризиків у діяльності банків.

На рівень ризиків у діяльності банків також впливають недостатня концентрація банківського капіталу та його розпорошеність між значною кількістю невеликих банків, певна розбалансованість довгострокових активів та пасивів за строками щодо погашення, відсутність належної прозорості банківського сектору і необхідного рівня корпоративного управління в банках, що призводить до наявності недоліків у системах ризик-менеджменту та внутрішнього контролю.

Мінімізація ризиків у діяльності системи банків, забезпечення її поступового розвитку та надійності вимагає на сучасному етапі перегляду методів і підходів щодо здійснення регулювання банківської діяльності та нагляду, що передбачає подальше вдосконалення його правових, методологічних та організаційних засад.

На сьогодні основним принципом удосконалення системи регулювання банківської діяльності й банківського нагляду є подальше впровадження в повсякденну діяльність підходів і методів, які орієнтовані на виявлення проблем у діяльності банку на ранніх стадіях їх виникнення, з метою запобігання цим проблемам та уникнення кризових явищ або пом’якшення їх впливу на економіку. Це передбачає зосередження головної уваги на оцінці ризиків та якості управління ними з позицій їх потенційного впливу на стійкість банку.

Нагляд на основі оцінки ризиків вимагає підвищення ролі керівних органів, передусім ради банку, щодо забезпечення адекватної політики управління ризиками і стабільної діяльності банку, передбачає побудову ефективних правових та організаційних засад корпоративного управління, здійснення нагляду на консолідованій основі з метою оцінки ризиків, пов’язаних з участю банків у фінансових групах. Саме ці положення є основою нової версії Основних принципів ефективного банківського нагляду, затверджених Базельським комітетом з питань банківського нагляду у 2006 р.

Ураховуючи вищезазначене, подальший розвиток і вдосконалення регулювання банківської діяльності та нагляду має концентруватися на таких напрямах:

.- удосконалення безвиїзного нагляду та інспектування банків;

– удосконалення порядку створення та ліцензування банків і банківських об’єднань;

– удосконалення процедур тимчасової адміністрації, реорганізації і ліквідації банків;

– зміцнення нагляду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

– забезпечення прозорості банківської системи;

– поетапне впровадження порядку оцінки адекватності капіталу відповідно до вимог Базельської угоди про капітал II;

– розвиток співробітництва з іншими державними наглядовими органами та органами банківського нагляду зарубіжних країн і міжнародними організаціями у сфері банківського нагляду;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Пріоритетні напрями розвитку банківського нагляду в Україні