Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні

Національний банк України було засновано як центральний банк нової незалежної держави у 1991 р. У законодавчому порядку на нього було покладено повноваження нагляду за фінансовим оздоровленням комерційних банків. Для цього у 1992 р. було запроваджено нову функцію та персонал банківського нагляду.

Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні

1992 р. – в Національному банку України організовано Головне управління з контролю за банківською діяльністю; розпочато роботу над створенням нормативної бази для нагляду за комерційними банками.

1994 р. – затверджене “Положення про службу банківського нагляду Національного банку України”; визначено статус, функції та завдання служби банківського нагляду Національного банку України.

1995 р. – створено Департамент банківського нагляду; розпочато розбудову інфраструктури банківського нагляду.

1996 р. – створено Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків і затверджено відповідне положення, яким визначено її завдання, права та регламент роботи.

1999 р. – створено Департамент пруденційного нагляду; відбулися структурні зміни в підрозділах банківського нагляду.

2000 р. – створено Генеральний департамент банківського нагляду, до якого входили Департамент реєстрації та ліцензування банків, Департамент інспектування та моніторингу банків, Департамент реорганізації та ліквідації банків; сформовано нову структуру банківського нагляду відповідно до принципів Базельського комітету; розроблено основні напрями реформування банківського нагляду.

2006 р. – створено Дирекцію з банківського регулювання та нагляду, якій були підпорядковані Департамент методології банківського регулювання та нагляду, Департамент реєстрації та ліцензування банків, Департамент банківського регулювання та нагляду, Департамент припинення діяльності банків, Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму; визначено повноваження Національного банку України з питань фінансового моніторингу діяльності банків (дод. 1).

2008 р. – реформовано структуру банківського нагляду Національного банку України; Департамент банківського регулювання та нагляду поділено на два департаменти: Департамент інспектування банків та Департамент безвиїзного банківського нагляду; регіональні відділи банківського нагляду перепідпорядковано від територіальних управлінь до Дирекції з банківського регулювання та нагляду центрального апарату Національного банку України.

2010 р. – сформовано нову структуру Служби банківського нагляду в системі Національного банку України; створено Департамент кризового менеджменту та контролю операцій на відкритому ринку; визначено пруденційні інструменти банківського регулювання та нагляду в період фінансової кризи (дод. 2).

Організаційна структура банківського нагляду Національного банку України.

На сучасному етапі система банківського нагляду в Україні скоординована за вертикаллю і функціонує як єдиний механізм у складі Національного банку України.

Реформа структури банківського нагляду Національного банку України 2008 р. дала можливість централізувати систему спостереження за діяльністю банків. Підпорядкування регіонального нагляду центральному апарату Національного банку України дало змогу створити ефективний центр прийняття рішень та спрямувати зусилля на запобігання виникненню ризиків у діяльності банків і забезпечення їх стабільності відповідно до вимог Базельського комітету.

Сучасна структура системи банківського нагляду Національного банку України передбачає вирішення таких завдань, як визначення стратегії і пріоритетних напрямів розвитку нагляду, розроблення методологічної і нормативної бази банківського регулювання та нагляду, забезпечення безперервного процесу нагляду, починаючи з реєстрації та ліцензування банків, проведення оперативного моніторингу, інспектування, прийняття адекватних заходів щодо стабілізації діяльності банків, робота з проблемними банками і прийняття рішень про їх подальшу діяльність, а також ліквідація банків.

Керівництво структурними підрозділами з питань банківського регулювання та нагляду покладено на заступника Голови Національного банку України – куратора служби банківського нагляду і виконавчого директора – керівника Служби банківського нагляду Національного банку України.

Служба банківського нагляду Національного банку України створена з метою координації наглядових процесів і контролю за їх здійсненням. До Служби банківського нагляду увійшли Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду, Департамент безвиїзного банківського нагляду, Департамент інспектування банків, Департамент кризового менеджменту та контролю операцій на відкритому ринку, Управління юридичного забезпечення банківського нагляду, Управління ліквідації банків. Департамент реєстрації та ліцензування банків та Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму підпорядковані заступнику Голови Національного банку України – куратору служби банківського нагляду (дод. 2).

Реалізація політики Національного банку у сфері банківського регулювання та нагляду в регіонах здійснюється через підрозділи банківського нагляду при територіальних управліннях Національного банку.

Система банківського нагляду на рівні відповідних департаментів банківського нагляду Національного банку України та відділів банківського нагляду при територіальних управліннях Національного банку України виконує такі функції:

– реєстрація банків та ліцензування банківської діяльності;

– здійснення контролю за дотриманням банками вимог щодо регулятивного капіталу та економічних нормативів;

– проведення інспекційних перевірок банків;

– визначення рейтингових оцінок діяльності банків на основі оцінки ризиків;

– застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства;

– здійснення контролю за проведенням заходів реорганізації та припинення діяльності банків;

– запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму;

– координація інформації щодо банківського нагляду.

Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків є органом, спеціально створеним для проведення скоординованої, зваженої та послідовної політики щодо реєстрації банків і ліцензування їх діяльності, установлення вимог та обмежень щодо діяльності банків, здійснення нагляду за діяльністю банків, застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства, надійного захисту інтересів вкладників і кредиторів банків, своєчасного реагування на зміни, які відбуваються в банківській системі України. Відповідні комісії створені при кожному територіальному управлінні Національного банку.

У своїй діяльності Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків керується чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України, а також “Положенням про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків і Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України”, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26 жовтня 2007 р, № 395 (зі змінами та доповненнями).

Комісію Національного банку очолює заступник Голови Національного банку України – куратор служби банківського нагляду згідно з розподілом функціональних обов’язків. Заступниками Голови Комісії Національного банку є виконавчий директор – керівник Служби банківського нагляду Національного банку та директор Юридичного департаменту. Персональний склад Комісії затверджується постановою Правління Національного банку України.

Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України створюється відповідно до наказу начальника територіального управління і здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правових актів Національного банку України. Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні очолює голова – начальник територіального управління або його заступник (куратор служби банківського нагляду). Персональний склад Комісії при територіальному управлінні затверджується наказом начальника територіального управління.

Основними завданнями Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків та Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України є:

– забезпечення стабільності й надійності банківської системи в державі та її регіонах, а також захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків;

– вирішення пріоритетних питань нагляду за банками та їх відокремленими структурними підрозділами і діяльності банківського сектору економіки держави та її регіонів. Визначення тенденцій розвитку банківської системи, розроблення системних питань і в разі потреби надання відповідних пропозицій Правлінню Національного банку;

– забезпечення координації роботи служби банківського нагляду і У тому числі щодо вдосконалення потоків інформації, роботи підрозділів служби банківського нагляду, подальшого розвитку процедур щодо своєчасного й ефективного прийняття рішень та реагування щодо діяльності банків;

– застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, відповідно до делегованих Правлінням Національного банку і визначених нормативно-правовими актами Національного банку повноважень та накладання штрафів за невиконання (неналежне виконання) законодавчих вимог з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

– вжиття заходів щодо запобігання злочинності і правопорушенням у банківській системі;

– сприяння удосконаленню законодавчого забезпечення діяльності банківського нагляду, ініціювання нових і вдосконалення чинних законів України та нормативно-правових актів Національного банку. Надання рекомендацій щодо внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку з питань банківського нагляду.

Організаційною формою діяльності Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України) є засідання. Засідання Комісії Національного банку проводяться не рідше ніж один раз на місяць. Засідання Комісії при територіальному управлінні проводяться в разі виникнення питань, що потребують розгляду.

Рішення Комісії Національного банку, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання структурними підрозділами центрального апарату, територіальними управліннями Національного банку, Комісіями при територіальних управліннях, банками, іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку, тимчасовими адміністраторами та ліквідаторами банків України.

Рішення Комісії при територіальному управлінні, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання підрозділами територіального управління, банками та філіями банків, учасниками банків, іншими особами, що можуть бути об’єктом перевірки Національного банку, тимчасовими адміністраторами та ліквідаторами банків, розташованих на території регіону.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківський нагляд – Васюренко O. B. – Основні етапи становлення банківського нагляду в Україні