Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. До елементів грошової системи належать:

А) найменування грошової одиниці та її частин, валютний курс, масштаб цін;

Б) масштаб цін, органи законодавчої влади;

В) валютний курс, масштаб цін, органи законодавчої влади;

Г) масштаб цін.

2. Залежно від ступеня включення національної економіки у світову розрізняють грошові системи:

А) ринкового і неринкового типу;

Б) відкритого і неринкового типу;

В) відкритого і закритого типу;

Г) ринкового і закритого типу.

3. Суть системи подвійної валюти полягає в тому, що:

А) співвідношення між золотом і сріблом встановлюється стихійно на ринку відповідно до ринкової ціни металу;

Б) співвідношення встановлюється державою;

В) золоті та срібні монети є законним платіжним засобом, але не на рівних умовах;

Г) немає правильної відповіді.

4. Золотий монометалізм уперше було встановлено у:

А) Франції;

Б) Німеччині;

В) Англії;

Г) США.

5. До різновидів золотого монометалізму відносять:

А) систему подвійної валюти;

Б) золотодевізний стандарт;

В) систему “кульгаючої” валюти;

Г) немає правильної відповіді.

6. Золотий стандарт повністю було відмінено у зв’язку:

А) з Першою світовою війною;

Б) з Другою світовою війною;

В) зі світовою економічною кризою 1929-1933 pp.;

Г) немає правильної відповіді.

7. Перші банки з’явилися у:

А) Греції;

Б) Італії;

В) Нідерландах;

Г) Німеччині.

8. До спеціалізованих банків відносять:

А) інвестиційні, іпотечні, облікові;

Б) фінансові, облікові, пенсійні;

В) іпотечні, фінансові, страхові;

Г) облікові, ощадні, фінансові.

9. До міжбанківських об’єднань асоціативного типу відносять:

А) концерни, трести;

Б) консорціуми, картелі;

В) трести, консорціуми;

Г) картелі, концерни.

10. Золотий стандарт у США офіційно впроваджено в:

А) 1792 p.;

Б) 1861 p.;

В) 1863 p.;

Г) 1900 p.

11. Федеральний резервний акт у США затверджував:

А) вимогу про те, що забезпеченням банкнот повинні бути державні цінні папери;

Б) систему 12 федеральних резервних банків;

В) право монопольної емісії банкнот;

Г) 10 % покриття банкнот золотом.

12. Забезпечення банкнот національних банків у США на початку XX ст. становили:

А) золоті запаси національних банків;

Б) державні цінні папери;

В) комерційні векселі;

Г) банківські векселі.

216. Зараз кількість членів БМР становить:

А) 55; 6)105;

В) 33;

Г) 69.

217. Під егідою БМР працюють:

А) Комітет з питань глобалізації фінансових систем;

Б) Базельський комітет з банківського нагляду;

В) Комітет з платежів і розрахунків;

Г) усі відповіді правильні.

218. Рада керуючих БМР складається з:

А) голів центральних банків країн-учасниць;,

Б) міністрів фінансів країн-учасниць;

В) президентів країн-учасниць;

Г) немає правильної відповіді.

219. Голова ради БМР обирається на:

А) 3 роки;

Б) 6 років;

В) 8 років;

Г) безстроково.

220. Банк міжнародних розрахунків виконує операції:

А) з валютою і цінними паперами;

Б) депозитно-позичкові;

В) приймання урядових вкладів за особливими угодами;

Г) усі відповіді правильні.

221. БМР є:

А) акціонерним товариством;

Б) повним товариством;

В) командитним товариством;

Г) колективним органом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон Республіки Польща “Про Національний банк Польщі” від 29 серпня 1997 року.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року.

3. Анулова Г. Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны. – М.: Наука, 1988.

4. Банківська енциклопедія / під ред. A. M. Мороза. – К.: Ельтон, 1993.

5. Банківська система Німеччини // Зовнішня торгівля. -2000.-№4.

6. Банківська система Польщі // Зовнішня торгівля. -2000. –

№2.

7. Банківська система Росії // Зовнішня торгівля. -2000. -№4£001.- № 12.

8. Банківська система США // Зовнішня торгівля 1999. -№34.

9. Банківська система Угорщини // Зовнішня торгівля. -2000.-№3.

10. Банківська система Франції // Зовнішня торгівля. -1998. -№ 4.

11. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Энциклопедические статьи: в 7 дисках. – Диск 1.

12. Бычков А. П. Инвестиционные фонды США между рогами быка и берлогой медведя // США: экономика, политика, идеология. 4998.- №2.-С. 6729.

13. Гордей ОД. Особливості розвитку європейської банківської системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. -2006. – Випуск 83.

14. Деньги. Кредит. Банки: учеб. для вузов / под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.

15. К 10-летию национальной валюты – тенге и о текущей ситуации на финансовом рынке // Пресс-релиз Национального банка Республики Казахстан.-2003. – №027.44 ноября.

16. Кситаур П. Монетарная интеграция. Опыт взлетов и падений // Финансы, учет, аудит. -2001. – № 4.

17. Киреев А. Л. Международная экономика: учеб. пособие для вузов: в 2 ч. – М.: Междунар. отношения, 1999 .

18. Кириченко О. А., Гіленко І. В., Любунъ О. С., Лаптев СМ., Потійко Ю. А. Банківські системи різних країн. – К., 2001.

19. Леонтьева Е. Япония // МЭ и МО. -2001. – № 8.

20. Максимова Л. М., Носкова И. Я. Международные экономические отношения: учебное пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

21. Масленников В. В. Зарубежные банковские системы. – М.: ТД “Элит-2000)>2001.

22. Матук Ж. Финансовая система Франции и других стран. – М.: АО “Финстатинформ>>1994.

23. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учеб. / под ред. Л. Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994.

24. Международные экономические отношения: в 2 т. / под общ. ред. Р. И. Хасбулатова. – М.: Новости, 1991.

25. Международные экономические отношения: учеб. / под общ. ред. В. Е. Рыбалкина. -2- е изд. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-синтезу 1998.

26. Мишкін Ф. С., Фредерік С Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

27. Общая теория денег и кредита: учеб. / под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

28. Пебро М Международные экономические, валютные и финансовые отношения / пер. с фр.; общ. ред. Н. С. Бабинцевой. – М.: Прогресс, Универс, 1994.

29. Погорлецкий А. И. Экономика зарубежных стран. -2- е изд.-СПб., 2001.

30. Рисін В. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ.2001.

31. Роде Е. Банки, биржи, валюты современного капитализма: пер. с нем. / под ред. В. Шенаева. – М., 1986.

32. Рудый К. В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: учебн. пособие. – М.: Новое издание, 2003.

33. Саркисящ А. Г. Система международных долгов. – М.: ДЕКА, 1999.

34. Смыслов Д. В. Международный валютный фонд: современные тенденции и наши интересы. – М.: Финансы и статистика, 1993.

35. Финансовая организация и деятельность МВФ / под ред. Джеймса Макъюэна. – Вашингтон, 1994.

36. Финансы, деньги, кредит: учебник / под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристь, 2000.

37. Хесин Е. Великобритания // МЭ и МО. -2001. – № 6.

38. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник. – Київ, 2000.

39. Шемятенков ВТ. Евро: две стороны одной монеты. – М.: ОАО “Издательство “Экономика”) 1998.446 с.

40. Шреплер Х. А. Международные экономические организации: справочник. – М.: Междунар. отношения, 1997 .

41. Caves R. E., Franke J. A., Jones R. W. World Trade and Payments: Introduction. 7th ed. – New ufrk: HarperCollins. -1996.

42. Eilenberger G. Bankbetriebswirtschftslehre. – Oldenburg Verlag Muenchen Wien, 1996. – Autlage.

43. Fisher I. The Theory of Interest. – New Mk: Macmillan, 1930.

44. Gesetz uber das Kreditwesen / Deutsche Bundesbank. Banking Akt. September 1994) (діє в редакції від 30 червня 1993 року.

45. Global Finance. The World’s Biggest Banks 2006 // www. gfinag. com/

46. Hicks J. R. Mr. Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation. Econometric 5. -4937.

47. Офіційна інтернет-сторінка Центрального банку Англії: http://www. bankofengland. co. uk/.

48. International Monetary Fund, World Economic Outlook, 1992-1998, Washington D. C. IMF, 19924-998 .

49. Keynes J. M. General Theory of Employment, Interest and Money. Collected Writing of John Maynard Keynes, Vol. VH, London: Macmillan. 4973.

50. “Le Мопсів” № 2578 від 4.04.1998 p. France.

51. Murray N. Rothbard. The Mystery of Banking. – Richardson &; Snydcr, 1983.

52. Schumpeter J. A. (1911). The Theory of Economic Development. Thrans. from the German by the R. Opie, Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 1934.

53. Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1912.

54. Uberprufung des Geldmengenziels und Neuordnung der Mindestreserve, Deutsche Bundesbank, Banking Act, Juli, 1995.

55. UNIVERSITAT POTSDAM Wirtschafts – und Sozialwissen-schaftlichc Fakultat Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt // FINANZIERUNG UND BANKEN Diskussionsbeitrag Nr. 11 Potsdam 2003.

56. Verbriefungstendenzen im deutschen Finanzsystem und ihre geldpolitische Bedeutung, April 2005. Deutsche Bundesbank.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ