Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розвиток банківських систем при капіталізмі

Банки – особливі фінансово-кредитні інститути, що акумулюють грошові ресурси і накопичення, надають кредити, проводять грошові розрахунки, випуск в обіг різних видів грошових знаків, емісію цінних паперів і операції з ними та інші функції. Соціально-економічна роль банків визначається специфічним характером відповідних суспільних формацій. У загальному виділяють наступні банківські системи, які розвивалися паралельно одна одній. Це банківські системи при капіталізмі і соціалізмі.

Розвиток банківських систем при капіталізмі

Зародження банківських систем існувало ще у феодальному суспільстві. У Середньовіччі банківська система насамперед розвивалася в торговельно-промислових містах Північної Італії. У подальшому зростання ролі й еволюція банківських систем відбувається у тісному зв’язку з розвитком капіталізму, починаючи із Західної Європи. Багато методів капіталістичної банківської справи отримали найбільш повного розвитку в Англії, яка випереджала за своїм розвитком усі країни світу в XVІІІ-XIX столітті. У той час банки почали залучати грошові ресурси промислових і торговельних капіталістів у великих розмірах. Вони перейшли від видачі займів металевими грошима до кредитування капіталістів та інших суб’єктів господарювання своїми борговими зобов’язаннями і шляхом зачислення грошей на поточний рахунок клієнта.

Банківська система розвивається як особливий капіталістичний суб’єкт господарювання, що забезпечує рух кредитних ресурсів, основною метою діяльності якого є отримання прибутку. Як правило, банки ставали акціонерними товариствами, що різко розширювало можливості їхнього росту. Із розвитком капіталізму необхідність в установах, які здійснювали посередництво у кредитних та платіжних операціях, постійно зростала. Банки акумулювали вільні грошові капітали та надавали їх у кредит на різні строки. Вони вели поточні рахунки підприємств і здійснювали розрахунки між ними. Ці операції зросли до великих розмірів уже при домонополістичному капіталізмі і значною мірою сприяли розвитку його виробничих сил.

Поступово серед великої кількості банків виділяють найбільш великі. Концентрація банківського капіталу особливо посилюється в епоху монополістичного капіталізму-імперіалізму, характерною рисою якого є концентрація виробництва і капіталу у промисловості. Разом з тим, укрупнення банків впливає на промисловість і всі сфери підприємницької діяльності, сприяючи об’єднанню підприємств, виникненню і росту монополій (у результаті їх об’єднання і поглинання).

У цей час у таких капіталістичних країнах, як Англія, Франція, Німеччина, США, Італія, Японія кількість банків вираховувалася сотнями, але фактично основна частина банківського капіталу була зосереджена в руках декількох банківських монополій. Крім того, велика кількість мілких банків у своїй діяльності частково або повністю залежала від не багатьох гігантів. Найбільші банки в різних країнах мали численні відділи і філії, які були розташовані по всій країні, а не рідко і за її межами. Так, наприклад, в Англії багато років вирішальне значення в банківській системі мали 5 гігантських депозитних банків (“Велика п’ятірка”), а в 1968 році у результаті з’єднання їх кількість зменшилася до 4. У Німеччині, у цей час, основну роль відігравали 3 грос-банки. У США в 1968 році було більше 14 000 формально незалежних комерційних банків, але на 10 найбільших припадало близько 1/4 усіх операцій.

Концентрація і монополізація у промисловості та банківській системі значно змінюють роль банків – від епізодичного кредитування окремих підприємств і ведення розрахунків між ними до системного кредитування певних галузей і суб’єктів господарювання (наприклад, надання довгострокових кредитів на 8-10 років для вкладення в основний капітал). Особливо тісні взаємозв’язки банків із промисловістю розвиваються на основі емісійно-установчих операцій, тобто випуску і розміщенню банками на ринку цінних паперів акцій та облігацій промислових, торговельних, транспортних та інших акціонерних товариств. Саме комерційні банки концентрували великі пакети цінних паперів таких установ. Активізувалися довірчі банківські операції, тобто коли банки самі приймали рішення щодо управління грошовими потоками своїх клієнтів, купуючи в основному цінні папери. Усе це укріплювало позиції банківської системи і привело до того, що банки перетворилися на важливий елемент структури фінансового капіталу.

Особливо зростає роль державних банків у банківській системі після світової економічної кризи 1929-1933 pp. Капіталістичні держави використовували банківський кредит у своїх спробах регулювання і стимулювання економіки країни. Великий розвиток отримала державна власність у банківській системі (націоналізація центральних емісійних і великих комерційних банків, створення нових спеціалізованих державних банків, особливо для фінансування певних галузей економіки). У XX столітті як державні, так і приватні банки стали важливим джерелом фінансування урядів, зокрема їх військових витрат у Першій та Другій світових війнах.

Найбільш радикальні зміни відбулися у 60-х pp. XX століття в банківських системах Бірми, ОАЕ, Сирії та деяких інших країнах, де була проведена демократична націоналізація іноземних і приватних банків та їх діяльність направлена на кредитування основних галузей національної економіки, особливо державного сектору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – Розвиток банківських систем при капіталізмі