Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 5.4. Регулювання та контроль банківської діяльності

У Франції діє розгорнута система банківського контролю, основними принципами організації якої є:

– подвійний нагляд за діяльністю банків – з боку Міністерства економіки та фінансів і Банку Франції;

– розробка конкретних напрямів, правил і функцій контролю контролюючими організаціями;

– обов’язкова участь банків та інших кредитних установ у професійних об’єднаннях – Французькій асоціації банків, Французькій асоціації фінансових товариств та інших, центральні органи яких виступають як посередники між органами нагляду і кредитними установами.

Функціонування банківської системи у Франції регулюють і контролюють 3 основні органи – Комітет кредитних установ та інвестиційних фірм, Комітет з регулювання банківської і фінансової діяльності, а також Банківський комітет1, діяльність яких координує центральний банк країни – Банк Франції. Звичайно, кожна з цих установ має своє коло повноважень і вирішує визначене коло питань.

Комітет з регулювання банківської і фінансової діяльності очолює міністр економіки і фінансів. Його заступником є управляючий Банку Франції. До його складу входять по одному представнику Французької асоціації банків і профспілок, два персонально запрошені фахівці. Комітет встановлює правила і норми діяльності банків з таких питань:

– розмір і структура статутного капіталу банку;

– правила створення банківських відділень і представництв;

– інструменти і правила надання кредитів;

– умови придбання участі у капіталі інших банків і підприємств;

– правила обліку і звітності;

– правила внутрішнього контролю тощо.

Також комітет регулює відносини між кредитними установами та їх клієнтами з приводу захисту вкладів, визначає межі, всередині яких кредитні установи можуть оперувати вкладами своїх клієнтів.

Комітет кредитних установ й інвестиційних фірм включає 6 членів і очолюється управляючим Банку Франції. До складу комітету входять: директор французького казначейства і 4 представники банківського сектору. Комітет надає дозвіл на створення банку або зміну Його статусу, на здійснення банківських операцій, а також приймає рішення з окремих питань застосування банківського законодавства.

Банківський комітет, очолений управляючим Банку Франції, включає директора казначейства, члена Державної ради, члена Касаційного суду і 2 персонально запрошених фахівці. Цей комітет здійснює нагляд за всіма кредитними установами країни й за їх фінансовим станом. Він здійснює нагляд за дотриманням правових норм, вивчає умови діяльності установ, а також якість їхніх послуг. Комітет регулярно одержує від банків звіти про їх діяльність, на підставі яких призначає інспекції безпосередньо в банках, а також зустрічі з керівництвом банків. За результатами таких перевірок Банківський комітет оцінює фінансовий стан банків, дає рекомендації з підвищення якості менеджменту банку. Якщо комітет визнає фінансовий стан банку незадовільним, то може призначити ліквідатора не очікуючи початку судової процедури про банкрутство банку.

Основними напрямами зовнішнього контролю за діяльністю французьких банків є:

– видача дозволу на діяльність банку;

– постійний нагляд за діяльністю банку з боку банківської комісії;

– контроль за присутністю принаймні одного ревізора з обліку, який має працювати в кожному банку;

– необхідність дотримання норм і нормативів;

– інформування податкових органів про сплату податків, відкриття і закриття рахунків клієнтів, а митних органів – про валютні операції.

Отже, в організаційній структурі всі З органи знаходяться під безпосереднім контролем центрального банку Франції і Міністерства фінансів Франції.

Завдання і запитання для самоконтролю

1. Назвіть основні історичні періоди розвитку банківської системи Франції.

2. Коли був утворений центральний банк Франції і в якому році він був націоналізований?

3. Дайте коротку характеристику процесу становлення комерційних банків Франції.

4. Які основні завдання Банку Франції можна виділити?

5. Яка структура Генеральної ради Банку Франції?

6. Назвіть складові та призначення Ради з питань грошової політики.

7. Чи ефективна організаційна структура Банку Франції? Поясніть відповідь.

8. Яким чином Банк Франції співпрацює з усіма гілками влади?

9. З якою метою Банк Франції створив централізовані інформаційні служби? Назвіть їх.

10. Які види банків функціонують у Франції? Чим відрізняються універсальні банки від спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів у Франції?

11. Назвіть особливості створення банківських об’єднань у Франції.

12. Розкажіть про діяльність найбільших банків Франції.

13. Яке основне призначення Банку зовнішньої торгівлі Франції?

14. Які види діяльності притаманні депозитним оанкам Франції?

15. Назвіть загальні тенденції функціонування банківського

Сектору Франції.

16. Опишіть систему банківського контролю Франції.

17. Назвіть органи, що займаються контролем і регулюванням банківської діяльності у Франції.

18. Назвіть основні напрями зовнішнього контролю за діяльність комерційних банків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 5.4. Регулювання та контроль банківської діяльності