Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 20.3. Функції Банку міжнародних розрахунків

БМР виконує ряд обов’язкових функцій. Зокрема:

– здійснює широке коло банківських операцій з метою сприяння центральним банкам в управлінні їх валютними резервами, тобто БМР є банком центральних банків;

– є форумом (організатором) міжнародного грошово-кредитного і валютного співробітництва, у межах якого періодично зустрічаються керівники центральних банків;

– виступає інформаційно-дослідним центром із питань грошово-кредитних та валютно-фінансових відносин;

– виконує функції агента та довіреної особи з виконання міжнародних фінансових угод, у тому числі до 1994 р. у рамках ЄС.

Як банк центральних банків БМР виконує важливу функцію координатора діяльності цих банків. Водночас не тільки центральні банки-акціонери, а й інші центральні банки (близько 120), а також різноманітні міжнародні фінансові установи використовують БМР як банк. Крім здійснення взаємних міжнародних розрахунків, він надає фінансові послуги щодо управління зовнішніми резервами центральних банків.

Крім того, БМР приймає від центральних банків короткострокові вклади (до трьох місяців) в іноземній валюті або золоті. З цими коштами БМР виконує такі операції:

– операції з валютою і цінними паперами (в основному короткострокові державні цінні папери);

– депозитно-позичкові операції (надає центральним банкам забезпечені золотом або депозитами кредити, іноді надає незабезпечені (резервні) кредити на короткостроковий період);

– приймання урядових вкладів за особливими угодами (БМР не дозволено надавати кредити урядам або відкривати їм поточні рахунки);

– інвестиційні послуги управління портфелем цінних паперів;

– операції з купівлі-продажу і зберігання золота;

– інші послуги на світових ринках як агента або кореспондента центральних банків (проміжне фінансування).

Кредитні операції БМР можуть бути у вигляді операцій із золотом, кредитів, забезпечених золотом, або короткострокових цінних паперів, що користуються попитом, кредитів під золото або розміщених у БМР валютних депозитів на ту ж суму й з тими ж строками погашення, незабезпечених кредитів у вигляді авансів або депозитів і кредитів на умовах “стенд-бай”. Крім того, також застосовуються різні об’єднання зазначених вище видів кредиту. У сфері валютних операцій БМР є учасником угоди ФРС щодо операцій “своп”. Однак БМР не має права надавати позички урядам і відкривати їм певні види рахунків. Також не дозволяються операції з нерухомістю. За статутом, при проведенні банківських операцій БМР повинен гарантувати, що його дії не суперечать грошовій політиці центрального банку-клієнта.

БМР – це своєрідний форум, що сприяє міжнародному співробітництву банків. Він регулярно організовує зустрічі (Базель-ські зустрічі) представників центральних банків країн-членів та інших центральних банків.

Головна мета цих зустрічей – досягнення високого ступеня взаєморозуміння з питань грошово-кредитного й економічного характеру, функціонування світової валютної системи тощо.

БМР створює можливості для роботи різноманітних комітетів (як постійних, так і спеціальних), що вивчають і обговорюють конкретні питання: проблеми міжнародної заборгованості; впровадження фінансових інновацій, вдосконалення фінансових інструментів, структури фінансових ринків, банківського нагляду, забезпечення ефективності й стабільності систем внутрішніх і міжнародних платежів та розрахунків тощо.

За роки свого існування БМР перетворився на провідний інформаційно-дослідницький центр з монетарних і фінансово-кредитних питань. Він збирає і публікує інформацію про стан на міжнародному ринку банківських фінансових послуг. Дослідження банку мають прикладний характер. БМР готує міжбанківську базу даних, доступ до якої мають центральні банки. Вона містить інформацію про діяльність центральних банків на зовнішніх валютних ринках та про стан цих ринків.

БМР своєю діяльністю сприяє виконанню міжнародних фінансових угод, надаючи з цією метою посередницькі та довірчі послуги. При цьому він діє як фіскальний агент або банк-депози-тарій з міжнародних угод про позики. Так, БМР виконував роль агента приватної системи клірингових платежів і розрахунків в екю при Банківській асоціації екю (БАЕ). Сьогодні він є агентом щодо клірингових платежів у євро. Крім того, банк може виконувати інші різноманітні функції, наприклад агента з гарантування повернення боргу.

У загальному можна виділити такі сфери діяльності БМР:

1. Форум для міжнародної валютної співпраці; контроль за банківською діяльністю; економічне і валютне співробітництво в Європі.

2. Виконання ролі центру валютно-економічних досліджень з метою аналізу функціонування міжнародних фінансових ринків і узгодження валютної політики держав для найбільш ефективного виконання своїх функцій центральними банками (збір і публікація даних про розвиток міжнародної банківської справи, систему управління у центральних банках).

3. Кредитно-банківські операції:

А) депозитно-позичкові операції з центральними банками;

Б) прийом урядових внесків за особливими угодами;

В) операції з валютою і цінними паперами (крім акцій);

Г) інвестиційні послуги для центральних банків;

Д) короткострокове фінансування центральних банків.

4. Функції агента і довіреної особи центральних банків у здійсненні операцій на світових ринках (валют, кредитів, цінних паперів, золота) та операцій, пов’язаних із кредитами ЄС.

Україна не сучасником БМР. Але Національний банк України розглядає можливості щодо організації співробітництва з БМР. Адже, банк міжнародних розрахунків є великою світовою організацією, яка сприяє міжнародному валютно-кредитному співробітництву, є банком центральних банків.

Завдання і запитання для самоконтролю

1. Коли був заснований БМР? Які цілі він досягає у своїй діяльності?

2. Охарактеризуйте особливості еволюції БМР.

3. Опишіть організаційну структуру управління БМР.

4. Які функції та операції виконує БМР?

5. Назвіть основні сфери діяльності БМР.

6. Чи необхідний БМР у світовому кредитному просторі? Поясніть свою відповідь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 20.3. Функції Банку міжнародних розрахунків