Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 20.2. Організаційна структура Банку

Банк міжнародних розрахунків незмінно залишається центральною банківською установою у світовому банківському просторі. Він належить центральним банкам країн-членів, контролюється ними, надає чимало спеціалізованих послуг центральним банкам як членам БМР, так й іншим центральним банкам. Основна місія міжнародної діяльності банку полягає у зміцненні міжнародної фінансової стабільності. Особливої актуальності така діяльність набуває у сучасних умовах інтеграції світових банківських ринків. Це визначає місце і роль банку в системі міжнародних відносин. БМР є: місцем зустрічі представників центральних банків; банком центральних банків – зберігає їх депозити, які становлять значну частку світових валютних резервів, здійснює розрахунки між ними на кліринговій основі; агентом або довіреною особою з різноманітних міжнародних фінансових домовленостей.

З юридичного погляду, БМР є корпорацією, що зазначено в його статуті, як міжнародна організація, створена на основі Гаазької угоди 1930 року.

Рада включає б директорів, які є за посадою управляючими центральних банків Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та голови ради управляючих Федеральної резервної системи США. Статут передбачає обрання до ради не більше, ніж 9 керівників інших центральних банків країн-членів. Керівники центральних банків Канади, Японії, Нідерландів, Швеції і Швейцарії також є членами Ради управляючих.

Рада управляючих обирає голову на 3 роки і заступника голови. Рада відповідальна за стратегічну політику БМР, що передбачена Статутом.

Основними обов’язками голови є забезпечення виконання політики, визначеної Радою управляючих, і відповідальність за діяльність Ради управління банку.

Рада збирається як мінімум 6 разів на рік і розглядає звіти від управління БМР з адміністративних і фінансових операцій банку. Консультаційний комітет і Комітет з аудиту також беруть участь у розгляді основних стратегічних питань. Консультаційний комітет розглядає бюджет, фінансові та адміністративні питання і пропонує Раді свої пріоритети у загальних висновках, які вона має прийняти. Комітет з аудиту забезпечує зв’язки між зовнішніми і внутрішніми аудиторами банку, з одного боку, і Радою управляючих – з іншого. Рада також затверджує Кодекс поведінки для членів Ради управляючих. БМР має штат із 560 працівників з 49 країн.

Усі працівники зобов’язані вести себе відповідно до загальних принципів, зазначених у Кодексі поведінки працівників. Принципи управління банком визначаються у його Статуті. Є З основних моменти в управлінській діяльності БМР, а саме: Загальні збори керівників центральних банків країн-членів. Рада управляючих та Менеджмент банку.

Рішення, які приймаються на кожному з цих рівнів, стосуються діяльності банку і в основному мають адміністративний та фінансовий характери, пов’язані з банківськими операціями, політикою зовнішнього управління, менеджментом БМР та розміщенням ресурсів у різних ділових зонах.

На сьогодні членами БМР є 55 центральних банків, кожен з яких має право бути представленим у Раді управляючих. Кількість голосів пропорційна частці акцій БМР, яку має кожен центральний банк, що бере участь у зборах.

На щорічних загальних зборах основними питаннями для розгляду є дивідендна політика і величина прибутку, оприлюднена зі щорічного звіту балансу банку, регулювання часток, які мають бути виплачені Раді управляючих, а також вибір зовнішніх аудиторів банку. Щорічні загальні збори проводяться у кінці червня або на початку липня.

Членами БМР сьогодні є центральні банки таких країн, як: Алжир, Аргентина, Австралія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Канада, Чилі, Хорватія, Чеська республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гонконг, Угорщина, Ісландія, Індія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Латвія, Литва, Македонія, Малайзія, Мексика, Нідерланди,

Нова Зеландія, Норвегія, Філіппіни, Польща, Португалія, Румунія, Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Туреччина, Велика Британія, та Європейський центральний банк.

У банку є секретаріати великої кількості комітетів та організацій, які займаються питаннями фінансово-кредитної стабільності та міжнародної банківської системи.

Найбільш важливими комітетами є Комітет ринків, Комітет з питань глобальної фінансової системи, Базельський комітет із банківського нагляду, Комітет з платежів та розрахунків.

Отже, у загальному структура управління БМР виглядає так:

1. Загальні збори, які очолюються головою Ради директорів і складаються з представників центральних банків або загальновизнаних фінансових інститутів окремих країн. Голоси розподіляються пропорційно кількості акцій, які були виділені банку кожної країни. Річні загальні збори затверджують річний звіт і баланс, фінансовий звіт про доходи і витрати, приймає рішення про виділення засобів у резерви і спеціальні фонди, розглядає оголошення про виплату дивідендів та їх суми на майбутній рік та звільняє Раду директорів від персональної відповідальності щодо минулого фінансового року.

2. Рада директорів несе відповідальність за керівництво поточною діяльністю банку, представляє банк у його відносинах із третіми сторонами. Він користується винятковим правом виступати від імені БМР при наданні висновку щодо проведення операцій і угод. Рада директорів обирає голову з членів ради, призначає президента банку, генерального директора та інших членів адміністрації.

3. Президент банку відповідає за реалізацію рішень, прийнятих Радою директорів, і контролює діяльність адміністрації БМР.

4. До складу адміністрації входять генеральний директор, його заступник, генеральний секретар, директори, керівники різних департаментів.

Будучи міжнародною організацією, БМР виконує деякі функції довіреної особи й депозитарію для офіційних груп. Наприклад, БМР надає послуги секретаріату для Комітету управляючих центральних банків Європейського співтовариства (Committee of Governors of the European Community (EC) central banks) і Ради управляючих Європейського фонду валютного співробітництва (ЕФВС) (Board of Governors of the European Monetary Cooperation Fund), а також для їхніх підкомітетів і груп експертів, що займаються підготовкою документів для управляючих центральних банків. БМР виступає як агент ЕФВС, виконуючи фінансові операції з урегулювання сальдо по рахунках від імені країн-членів Європейського валютного союзу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 20.2. Організаційна структура Банку