Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 18.4. Інші складові Всесвітнього банку

Крім МБРР, до складу Всесвітнього банку входять :

1. Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР).

3. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАЛ). Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була створена з

Метою мобілізації національного та іноземного капіталу для розвитку приватного сектору в країнах, що розвиваються. МФК кредитує також державні підприємства, що працюють як самостійні акціонерні компанії. Кредити спрямовують на реалізацію високорентабельних проектів у найбільш розвинених країнах, що пов’язане з високою вартістю кредитів.

Найвищим органом МФК с Рада керівників, що складається з керівників та їх заступників. Вона може передавати більшість своїх повноважень (за винятком прийому нових членів, виключення якого-небудь члена, підвищення або зниження статутного капіталу, зміни угоди про МФК) директорам. Кожен керівник Всесвітнього банку (із заступником) автоматично є управляючим МФК, якщо його країна є членом МФК. Щорічні збори МФК проводить одночасно із зборами Всесвітнього банку.

Поточну діяльність координує Директорат. Він складається з 24 директорів Всесвітнього банку, чиї країни одночасно є членами МФК.

Президент МФК за посадою є головою директорату МФК. МФК була реорганізована в 1993 році відповідно до нових вимог (регіональні стратегії, вдосконалення експертної роботи, особливо в секторах інфраструктури, хімії і нафтохімії, нафти і газу, гірничодобувної промисловості і сільського господарства). За поточну діяльність відповідає виконавчий президент.

До джерел фінансування МФК належать внески членів у статутний капітал, кредити МБРР, відрахування від прибутків, засоби від повернених кредитів і тих, що залучаються на міжнародних фінансових ринках.

МФК має відділення у Франкфурті-на-Майні, Лондоні, Парижі і Токіо. Діють представництва в Африці, Азії, Латинській Америці та Європі, а також консультативні бюро з розробки проектів (Project Development Facilities).

У 1986 році МФК заснувала Консультативну службу з іноземних інвестицій (Foreign Investment Advisory Service) для надання допомоги урядам країн, що розвиваються, у найбільш ефективному використанні іноземних інвестицій (капітали, технологія, менеджмент) у межах довгострокових програм розвитку. Діяльність Консультативної служби з іноземних інвестицій контролюється комітетом (керівництво: виконавчий президент МФК, віце-президент БАТІ, віце-президент МБРР з розвитку приватного сектору).

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) і МБРР переслідують багато в чому одні й ті ж цілі – надання кредитів для пріоритетних, економічно і технічно обгрунтованих проектів у межах національної економіки. Організації розрізняються за джерелами фінансових коштів та умовами надання капіталу. Тоді як МБРР, що залучає капітал в основному на фінансових ринках, надає позички на більш пільгових, ніж звичайні комерційні, умовах (в основному державам, що повертають вчасно кредити), то МАР, одержуючи свій капітал з інших джерел, надає безвідсоткові кредити бідним країнам (з щорічним доходом на одну людину менше 805 дол. США).

Структура МАР така сама як і у МБРР. Адміністративну діяльність здійснює за сумісництвом персонал МБРР. Штат співробітників МАР розділений на чотири сектори: операції фінансування, політика, планування і дослідження.

МАР має в своєму розпорядженні три основні джерела фінансування: прибутки МБРР, внески держав-членів, внески спроможних держав-членів. Сюди також додається повернення раніше наданих кредитів.

Раз на три роки група країн-кредиторів (на сьогодні 34 держави) призначає офіційних представників, які проводять консультації про чергове залучення засобів МАР. Рішення про проведення десятого залучення засобів МАР, використовували, перш за все, для боротьби з бідністю, проведення економічних реформ, поліпшення менеджменту і екологічного середовища.

Кожний проект, що фінансується МАР, піддається політико-економічній експертизі з метою найбільш ефективного використання фінансової допомоги.

Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАТІ), засноване в 1988 році, є дочірньою організацією МБРР, володіє юридичною і фінансовою незалежністю. Основною метою БАТІ є заохочення іноземних інвестицій на виробничі цілі, особливо в країнах, що розвиваються, як доповнення до діяльності інститутів групи Всесвітнього банку.

Усі повноваження з управління БАТІ належать Раді керівників (1 керівник, 1 заступник), за винятком спеціальних, переданих іншому органу. Рада керівників може передавати свої повноваження директорату. Рада керівників зазвичай збирається на щорічну сесію, можуть бути скликані й інші наради.

За поточну діяльність БАТІ відповідає директорат. Президент МБРР за посадою є головою директорату. Президент БАТІ призначається директоратом за пропозицією президента МБРР, веде поточні справи під загальним наглядом директорату.

Отже, група Світового банку є кредитною організацією світового масштабу і включає в себе Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) і три його філії – Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФК) і Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАТІ). Очолювані єдиним керівництвом, кожен з вказаних інститутів самостійно, за рахунок власних засобів, і на різних умовах здійснює фінансування інвестиційних проектів, сприяє здійсненню у ряді країн програм економічного розвитку.

Завдання і запитання для самоконтролю

1. Дайте коротку характеристику Світового банку.

2. Які країни можуть стати членами Всесвітнього банку та яка їх кількість на сьогодні?

3. Назвіть основні завдання діяльності Всесвітнього банку.

4. Які напрями функціонування Світового банку?

5. Опишіть складові елементи та структуру управління Світового банку.

6. Яким чином формуються ресурси групи Всесвітнього банку і як розподілені голоси під час голосування?

7. Які країни володіють найбільшою кількістю голосів у Світовому банку?

8. Які організації входять до складу групи Всесвітнього банку і в якому році вони були створені?

9. З якою метою і в якому році був створений Спеціальний фонд допомоги для Південної Африки?

10. Які основні завдання виконує Міжнародний банк реконструкції та розвитку?

11. Які операції і за рахунок яких джерел здійснює МБРР?

12. З якою метою і в якому році був створений Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних конфліктів?

13. З якою метою була створена Міжнародна фінансова корпорація?

14. Назвіть структурні організаційні елементи Міжнародної фінансової корпорації?

15. У яких країнах МФК має свої відділення?

16. Яке призначення Міжнародної асоціації розвитку і які в неї джерела фінансування?

17. У якому році засноване Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій?

18. Яка основна мета діяльності БАЛ?

19. Назвіть унікальні риси групи Світового банку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 18.4. Інші складові Всесвітнього банку