Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 11.3. Другий рівень банківської системи Білорусі

Другий рівень банківської системи в Республіці Білорусь складають комерційні банки. Відповідно до чинного законодавства комерційні банки надають суб’єктам господарювання кредитно-розрахункові та інші банківські послуги.

Комерційні банки отримують право юридичної особи з моменту їхньої реєстрації в Національному банку і здійснюють свою діяльність на підставі ліцензій на здійснення банківських операцій. Банки незалежні у своїй діяльності, оскільки органи державної влади не мають права в неї втручатися. Комерційні банки самостійно визначають порядок залучення і використання грошових коштів, проведення інших банківських операцій, рівень відсоткових ставок і комісійної винагороди.

У Білорусі Національним банком зареєстровано близько 40 комерційних банків. Найбільшими банками за розміром статутного капіталу залишаються колишні державні спеціалізовані банки. Провідні місця займають АКБ “Білагропромбанк”, АКБ “Білпро-мбудбанк”, АКБ “Білорусь”. До найбільших банків також відносять АКБ “Білбізнесбанк”, AT “Білоруський інвестиційний банк”, АКБ “Пріорбанк” . Більше десяти банків мають генеральну ліцензію на здійснення операцій в іноземній валюті.

Комерційні банки мають право надавати іпотечні кредити. У цьому випадку земельні ділянки, які знаходяться в приватній власності, можуть бути предметом застави згідно із законодавством.

Крім того, обов’язково зазначається, що вони виступають тільки як матеріальне забезпечення своєчасного повернення банківського кредиту. Іпотека підприємства розповсюджується на все його майно, включаючи основні й оборотні фонди, а також інші цінності, відображені в балансі підприємства, якщо інше не визначено законодавством або договором. Однак іпотечне кредитування ще не набуло широкого поширення в республіці. Однією з причин є те, що в Білорусі досі немає постійно чинного законодавства стосовно приватної власності на землю.

Крім іпотечного кредиту, комерційні банки мають право використовувати іноземні кредити. У Республіку Білорусь багато іноземних кредитів залучаються на основі угод, укладених між урядом республіки і урядами інших країн, а також міжнародними фінансово-кредитними організаціями. Білорусь є членом ряду міжнародних фінансових, валютно-кредитних установ. У 1992 р. республіка стала членом Міжнародного валютного фонду (МВФ), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародної фінансової корпорації (МФК) тощо.

Інші іноземні кредити залучаються на підставі угод, укладених між суб’єктами господарювання республіки й іноземних держав. Для координації діяльності міністерств, інших центральних органів управління, підприємств і організацій республіки щожо залучення і використання іноземних кредитів створена валютно-кредитна комісія Ради Міністрів Республіки Білорусь. Сьогоднішній стан економіки змушує комерційні банки видавати кредити на короткотерміновій основі (1-3 місяці). Це обумовлено процесом швидкого знецінення грошової маси. Існуюча ситуація призвела до важкого становища підприємства з тривалим виробничим циклом. На сьогодні більш вигідно займатися торгово-посередницькою діяльністю, де оборот кредитів, одержаних на ці цілі, займає більш короткий проміжок часу і приносить великі доходи.

Крім того, комерційні банки Білорусі здійснюють класичні банківські операції із залучення депозитних внесків. Особливістю у цій країні цього виду операцій є те, що відсоткова ставка диференціюється залежно від термінів і розміру депозитів. В умовах розвитку конкуренції комерційні банки Білорусі здійснюють також нарахування відсотків за середньорічними залишками на розрахункових рахунках клієнтів, чого раніше не проводилося. Така політика банків підвищує зацікавленість клієнтів у накопиченні вільних засобів на своїх рахунках.

Крім кредитних операцій, банки продають й інші банківські продукти. Це робота з куігівлі-ігродажу цінних паперів, інформаційно-комерційна, консультаційна і посередницька діяльність. Однак основним завданням будь-якого комерційного банку в Білорусі є сприяння розвитку виробництва, цьому сприяє поширення таких банківських операцій, як факторинг і лізинг.

Банківські послуги, які надають комерційні банки в Республіці Білорусь, на практиці поділяються на три групи:

А) платіжний оборот (тобто здійснення банками за рахунок клієнтів готівкових і безготівкових платежів); операції з валютою і дорогоцінними металами, інкасація та інші;

Б) операції щодо емісії, розміщення і зберігання цінних паперів, а також управління ними;

В) управління майном (довірчі або трастові операції). Дана форма банківських послуг широко розвинена у провідних капіталістичних країнах, але поки широко майже не практикується комерційними банками Республіки Білорусь.

Останнім часом банки все активніше здійснюють нехарактерні для них операції, надаючи нетрадиційні для банківської сфери фінансові послуги, постійно розширюючи коло і підвищуючи якість послуг, що надаються, конкуруючи за залучення нових перспективних клієнтів.

Розвиток і зміцнення банківської системи, забезпечення стабільності її роботи є однією з основних цілей у діяльності Національного банку Республіки Білорусь. Це складне і різнопланове завдання, вирішення якого досягається спільними зусиллями не тільки Національного банку, але і ряду міністерств та відомств, органів управління комерційних банків, керівництвом підггри-ємств-позичальників, клієнтів банків республіки.

Білоруська банківська система є практично одноліткою Білорусі, пройшла разом зі своєю країною через усі періоди її непростої історії. Як специфічний сектор економіки, вона пережила роки майже повного заперечення ролі грошей у народному господарстві і панування натурального обміну, тривалий час існувала в умовах, коли гроші і банки використовувалися як обліково-розподільчі інструменти у плановому господарстві і, нарешті, дочекалася їх визнання як загальний еквівалент та універсальний платіжний засіб останніми роками.

Нині банківська система є динамічною галуззю народного господарства, яка розвивається. У ній зайнято більше 40 тисяч працівників, або трохи менше 1 відсотка економічно активного населення країни, які створили більше 1,5 відсотка від усього балансового прибутку у країні за 2005 рік.

Позитивні риси в розвитку грошово-кредитної політики і банківської системи в останні два роки свідчать, що їх становлення іде в руслі загальносвітових тенденцій і дозволяють уже в найближчому майбутньому сподіватися на повноцінне задоволення білоруськими банками потреб національної економіки і швидкий їх вихід на світовий ринок фінансових послуг.

На стабільність банків країни, що активно працюють на міжнародному рівні, впливають економічні і політичні події, що відбуваються за кордоном. Прикладом цього є вплив на банківську систему Білорусі наслідків російської економічної кризи другої половини 1998 року.

Стабільність білоруської банківської системи, як і іншіа банківських систем постсоціалістичних країн, можна розуміти як здатність банків:

– ефективно вирішувати завдання соціально-економічного розвитку країни при дотриманні економічних інтересів своїх акціонерів, повному і своєчасному виконанні всіх зобов’язань перед державою, кредиторами, клієнтами, вкладниками;

– успішно протистояти ризикам, характерним для економічного середовища, у якому вони працюють;

– протистояти загрозі системної кризи.

Національний банк Білорусі забезпечує стабільність роботи комерційних банків, поєднуючи заходи фінансової підтримки із заходами контролю і регулювання діяльності банків. Останні включають державну реєстрацію банків, ліцензування банківських операцій, встановлення економічних нормативів, заборон і обмежень для банків, нагляд за діяльністю банків, виявлення порушень банківського законодавства і вживання до порушників обмежувальних або штрафних санкцій, а також випадків здійснення банківських операцій без отримання відповідної ліцензії і залучення до відповідальності осіб, що здійснюють такі операції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські системи зарубіжних країн – Мельник П. В. – 11.3. Другий рівень банківської системи Білорусі