Банківські операції – Прасолова С. П. – 1.1. Особливості класифікації банківських операцій

Рекомендації щодо рішення основних завдань за модулем І
1.1. Особливості класифікації банківських операцій

Усі банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку і тому їх прийнято поділяти на пасивні й активні.

Пасивні операції – це операції з мобілізації ресурсів комерційного банку.

Активні операції – це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у кредити, інвестиції та інші активні операції.

Структуру банківських операцій характеризує наступна схематична таблиця:

Таблиця 1.1. АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Актив

Грошові активи: Кошти в касі.

Кошти на кореспондентському рахунку в НБУ.

Кошти на кореспондентських рахунках в інших банках (на рахунках НОСТРО).

Пасив

Власні ресурси: Статутний фонд. Резервний фонд. Страховий фонд.

Фонди економічного стимулювання. Інші фонди спеціального призначення. Нерозподілений прибуток

Кредитний портфель: Усі кредити, видані юридичним особам у національній та іноземній валюті (в тому числі прострочені та пролонговані). Всі кредити, видані фізичним особам (в тому числі прострочені та пролонговані). Міжбанківські кредити надані у тому числі прострочені та пролонговані)

Залучені ресурси:

Кошти вкладників (юридичних та фізичних осіб) на рахунках до запитання (поточних, депозитних).

Кошти банків-кореспондентів на кореспондентських рахунках, відкритих у даному банку (на рахунках ЛОРО). Кошти вкладників на строкових депозитних рахунках.

Депозити, залучені від інших банків

Інвестиційний портфель: Вкладення в державні цінні папери Вкладення в корпоративні цінні папери Вкладення в статутні фонди дочірніх підприємств та організацій

Позичені ресурси:

Кредити, отримані від інших банків

Кредити, отримані від НБУ

Боргові цінні папери банку (облігації)

Інші активи:

Основні засоби, товарно-матеріальні та нематеріальні активи

Приклад 1.

На основі показників, наведених нижче у тис. грн., побудувати умовний баланс банку:

1. Статутний капітал 7500

2. Нерозподілений прибуток 5572

3. Кошти в касі та на коррахунку в НБУ 8808

4. Кошти, на коррахунках в інших банках 68607

5. Залишки на поточних рахунках клієнтів банку 40009

6. Переоцінка основних засобів 25

7. Цінні папери на продаж 7886

8. Кредити та заборгованість клієнтів 20377

9. Кошти інших банків, розміщенні на коррахунку банку 40457

10. Капіталізовані дивіденди 4200

11. Резерви 839

12. Довгострокові вкладення в дочірні установи 153

13. Основні засоби та нематеріальні активи 1083

14. Боргові цінні папери, емітовані банком 1552

15. Нараховані доходи до отримання 964

16. Нараховані витрати до сплати 408

17. Інші активи 559

18. Інші зобов’язання 7128

19. Вклади та строкові депозити 450

Розв’язок:

1. До активів банку відносяться наступні суми:

8808 + 68607 + 7886 + 20377 + 153 + 1083 + 964 + 559 Баланс = 108437

2. До пасивів банку відносяться наступні суми:

40754 + 40009 + 450 + 1552 + 408 + 7128 + 7500 + 4200 + + 839 + 25 + 5572

Баланс = 108437, у тому числі:

– власний капітал = 7500 + 4200 + 839 + 25 + 5572 = 18136;

– зобов’язання = 40754 + 40009 + 450 + 1552 + 408 + 7128 = 90301, з них позичені ресурси складають 1552, а всі інші кошти – це залучені ресурси.

Приклад 2.

На основі спрощеного балансового звіту банку (в ум. гр. од.) скласти результативні балансові звіти А, Б, В, Г після здійснення кожної операції. При цьому вихідний балансовий звіт передує кожній операції:

А) гроші за розрахунковим чеком на суму 50 гр. од., отримані одним з вкладників банку та покладені ним в інший банк.

Б) вкладник зняв зі свого рахунку готівкою 50 гр. од. Банк відновив втрату своєї готівки, отримавши її в розмірі 50 гр. од. в НБУ.

В) розрахунковий чек на суму 60 гр. од., наданий іншим банком, розміщено у даному банку.

Г) банк продав державні цінні папери (ОВДП) на суму 100 гр. од. Вихідні данні:

Статті балансового звіту

Вихідні данні в ум. гр. од.

Активи: Каса банку Резерви Кредити Цінні папери

100

200

500

200

Баланс

1000

Пасиви:

Залишки на поточних рахунках та депозити Власний капітал

900

100

Баланс

1000

Розв’язок:

Зміни у звітних даних (+,-)

Результативні дані

Зміни у звітних даних (+,-)

Результативні дані

Зміни у звітних даних (+,-)

Результативні дані

Зміни у звітних даних (+,-)

Результативні дані

Статті балансового звіту

Активи:

Каса банку

100

-50

+50

100

100

100

Резерви

-50

150

-50

150

+60

260

+100

300

Кредити

500

500

500

500

Цінні папери

200

200

200

-100

100

Баланс

-50

950

-50

950

+60

1060

0

1000

Пасиви:

Залишки на поточних рахунках та депозити

-50

850

-50

850

+60

960

900

Власний капітал

100

100

100

100

Баланс

-50

950

-50

950

+60

1060

0

1000


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Банківські операції – Прасолова С. П. – 1.1. Особливості класифікації банківських операцій