Банківські операції – Коцовська P. P. – 3.3.1. Загальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні. Організація банками роботи з готівкою

– Загальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні. Організація банками роботи з готівкою.

– Механізм визначення строків здавання готівкової виручки та розрахунку ліміту каси.

Список рекомендованих джерел і літератури

1. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. -316 с.

2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с

3. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-метод, посібник / М. М. Александрова, С. О. Маслова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

4. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова № 637 Правління НБУ від 15.12.2004 р.

6. Ринок фінансових послуг: Теорія і практика: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.- 616 с.

Глосарій

Готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Ліміт залишку готівки в касі – граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в післяробочий час.

3.3.1. Загальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні. Організація банками роботи з готівкою

Важливу роль в організації готівково-грошового обігу відіграє банківська система. Національний банк України як єдиний емісійний банк і касовий центр держави організовує та регулює обсяг і структуру готівкової маси відповідно до основних напрямів грошово-кредитної політики. Інші банки, котрі переважно функціонують на комерційних засадах, стараються раціонально організувати готівковий обіг і якомога більше залучити готівку до кас банків для того, щоб своєчасно і в повному обсязі проводити видаткові касові операції.

З метою удосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України затвердило Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (постанова № 637 Правління НБУ від 15 грудня 2004 р.), у якому розроблено такі вимоги до організації готівкових розрахунків:

1. Підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов’язаннями, пріоритетно в безготівковій формі в порядку, установленому законодавством України.

2. Підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків або шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.

Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлюється постановою Правління Національного банку України.

Проте зазначені обмеження не поширюється:

А) на розрахунки підприємств (підприємців) із фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами;

Б) добровільне пожертвування та благодійну допомогу;

В) розрахунки підприємств (підприємців) за спожиту ними електроенергію;

Г) використання коштів на відрядження;

Д) розрахунки підприємств (підприємців) між собою під час закупівлі сільськогосподарської продукції.

3. Обмеження з видачі готівки за платіжними картками можуть встановлюватися платіжною системою.

4. Уся готівка, що надходить до кас, повинна оприбутковуватися.

5. З метою прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюється ліміт каси та строки здавання готівкової виручки. Не встановлюється ліміт каси банкам і підприємцям.

6. Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку для оплати праці, пенсій, стипендії, дивідендів понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку (працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів ці витрати проводяться протягом п’яти робочих днів).

7. Видача готівки під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на строк не більше ніж 10 робочих днів, а на всі інші господарські потреби на строк не більше ніж два робочі дні.

8. Фізичні особи – довірені особи підприємств, які одержали готівку з карткового рахунку із використанням корпоративної платіжної картки або особистої платіжної картки, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі, а з представленням у бухгалтерію підприємства звіту про використання коштів разом із підтвердженими документами, а також документами про одержання готівки з карткового рахунку (чек банкомата тощо) разом із невитраченим залишком готівки.

9. Підприємства та підприємці під час здійснення розрахунків мають забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі решти.

З метою забезпечення максимального і своєчасного здавання виручки підприємствами банки, у свою чергу, створюють каси для приймання готівкової виручки в робочі, вихідні, святкові дні. Спільно з підприємствами банки розглядають строки здавання готівки, погоджують ці строки та зазначають їх у договорах банківського рахунку.

3.3.2. Механізм визначення строків здавання готівкової виручки та розрахунку ліміту каси

Строки здавання підприємствами готівки для її зарахування на рахунки в банках визначаються підприємствами і погоджуються з обслуговуючим банком відповідно до таких вимог:

А) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки і готівку здають до банків (за відсутності банків – до операторів поштового зв’язку), – щодня в день надходження готівки до їх каси;

Б) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня не дає змогу забезпечити здавання готівки в день її надходження, готівку здають наступного, за днем надходження готівки до каси, дня;

В) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де немає банків чи операторів поштового зв’язку, а також для підприємств, які здійснюють страхову діяльність, готівку здають не рідше ніж один раз на п’ять робочих днів. Підприємства, які здійснюють страхову діяльність, можуть здавати готівку не рідше як один раз на п’ять робочих днів.

Строки здавання готівки підприємствами, згідно із зазначеними вимогами, узгоджуються з банком і зазначаються в договорах банківського рахунку. Слід зазначити, що якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то готівку можна не здавати в установлені банком строки.

Важливо знати, що ліміт каси – це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в післяробочий час. Установлення ліміту каси підприємства здійснюють самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі з урахуванням строків здавання виручки в банк. Установлений ліміт каси затверджується внутрішнім наказом підприємства.

Підприємства, що розпочинають свою діяльність, тобто в перші три місяці їх роботи, ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків.

Підприємства сфери торгівлі, громадського харчування та послуг установлюють ліміт каси на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси. Інші підприємства встановлюють ліміт каси на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденного видавання з каси. Якщо підприємством ліміт каси не встановлений, то ліміт каси вважається нульовим.

Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог щодо встановлення ліміту каси і за достовірністю показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківські операції – Коцовська P. P. – 3.3.1. Загальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні. Організація банками роботи з готівкою