Банківське право – Костюченко О. А

Банківське право – Костюченко О. А. – Вступ

Докорінні зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя, складні процеси демократичної трансформації держави, її перехід до ринкових відносин вимагають глибокого політичного, соціально-економічного та наукового усвідомлення об’єктивності цих процесів, реформування системи всіх сфер соціально-економічного

Банківське право – Костюченко О. А. – Розділ 1. Загальні положення про банківське право України

Докорінні зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя, складні процеси демократичної трансформації держави, її перехід до ринкових відносин вимагають глибокого політичного, соціально-економічного та наукового усвідомлення об’єктивності цих процесів, реформування системи всіх сфер соціально-економічного

Банківське право – Костюченко О. А. – 1. Поняття, предмет і система банківського права

Докорінні зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя, складні процеси демократичної трансформації держави, її перехід до ринкових відносин вимагають глибокого політичного, соціально-економічного та наукового усвідомлення об’єктивності цих процесів, реформування системи всіх сфер соціально-економічного

Банківське право – Костюченко О. А. – 2. Спеціальні принципи і джерела банківського права

Банківське право грунтується як на загальноправових принципах, притаманних усьому національному праву (законності, верховенстві права та рівності всіх перед законом і судом та ін.), так і на спеціальних, що мають свої специфічні ознаки і притаманні

Банківське право – Костюченко О. А. – 3. Питання вдосконалення банківського законодавства

Ефективне функціонування банківської системи України багато в чому визначається рівнем її правової основи і неможливе без визначення правового статусу суб’єктів кредитної системи та детальної регламентації різних аспектів банківської діяльності. Створення повноцінного банківського законодавства є

Банківське право – Костюченко О. А. – 4. Норми банківського права та їхня класифікація

Банківська діяльність, будучи важливим елементом функціонування фінансової системи держави, є об’єктом регулювання з боку банківського права. Відносини, що виникають у процесі банківської діяльності, регулюються нормами банківського права. Норми банківського права є загальнообов’язковими правилами поведінки,

Банківське право – Костюченко О. А. – 5. Банківські правовідносини, їхні зміст і види

Результатом регулювального впливу норм права на суспільні відносини є перетворення їх на правові відносини. Банківські правовідносини – це врегульовані нормами банківського права відносини, що виникають у сфері банківської діяльності. Банківські правовідносини встановлюють між учасниками

Банківське право – Костюченко О. А. – Розділ 2. Банківська система України та її роль у ринковій економіці

1. Поняття, функції та структура банківської системи України В основі вивчення дисципліни “Банківське право” лежить банківська система України. У загальному значенні під банківською системою розуміють законодавчо визначену структуровану сукупність різних видів банків та банківських

Банківське право – Костюченко О. А. – 1. Поняття, функції та структура банківської системи України

1. Поняття, функції та структура банківської системи України В основі вивчення дисципліни “Банківське право” лежить банківська система України. У загальному значенні під банківською системою розуміють законодавчо визначену структуровану сукупність різних видів банків та банківських

Банківське право – Костюченко О. А. – 2. Зародження та еволюція банківської справи в Україні

Історія розвитку банківської справи тісно пов’язана з історією діяльності банків та виникненням грошей. Історія не залишила достовірних відомостей про виникнення перших кредитних установ та характер здійснюваних ними позикових операцій. Однак, історичні дані свідчать, що

Банківське право – Костюченко О. А. – 3. Питання функціонування банківської системи України

Сучасна банківська система України як система ринкового типу перебуває в процесі розвитку і вимагає подальшого вдосконалення. Механізм функціонування банківської системи постійно змінюється і залежить від обгрунтованого та ефективного визначення змісту діяльності банківської системи України,

Банківське право – Костюченко О. А. – Розділ 3. Правове становище національного банку України

1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України У системі центральних органів виконавчої влади України особливе місце займає Національний банк України. Під правовим положенням центрального банку слід розуміти роль і місце його в системі

Банківське право – Костюченко О. А. – 1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України

1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України У системі центральних органів виконавчої влади України особливе місце займає Національний банк України. Під правовим положенням центрального банку слід розуміти роль і місце його в системі

Банківське право – Костюченко О. А. – 2. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави

Особливість правового статусу, завдання і функції НБУ визначають характер взаємовідносин НБУ з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. Діючи в єдиній соціальній системі, виступаючи особливим центральним органом державного управління в системі

Банківське право – Костюченко О. А. – 3. Функції та операції Національного банку України

Зміст діяльності НБУ розкривається через систему його функцій, основних напрямів функціонування. Для виконання завдань, покладених на цей особливий центральний орган державного управління, Законом України “Про Національний банк України” (статті 6-7) передбачено такі функції. Насамперед,

Банківське право – Костюченко О. А. – 4. Мережа та організаційна структура Національного банку України

Для ефективної діяльності НБУ важливе значення мають мережа його установ та організаційна структура банку, за допомогою яких він здійснює надані законодавством повноваження. Структура НБУ побудована за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і має функціонально-територіальний

Банківське право – Костюченко О. А. – 5. Організація роботи Національного банку України

Закон України “Про Національний банк України” визначає організацію роботи НБУ, його керівні органи, їх повноваження та компетенцію. Організація роботи НБУ підпорядкована його функціям та ролі у здійсненні економічної політики держави. Очолює НБУ Голова, який,

Банківське право – Костюченко О. А. – Розділ 4. Правове положення комерційних банків

1. Сутність і роль комерційних банків, їхня класифікація Комерційні банки належать до другого рівня банківської системи і становлять важливу ланку кредитної системи України. Комерційні банки – багатофункціональні установи, що здійснюють основні кредитні і фінансові

Банківське право – Костюченко О. А. – 1. Сутність і роль комерційних банків, їхня класифікація

1. Сутність і роль комерційних банків, їхня класифікація Комерційні банки належать до другого рівня банківської системи і становлять важливу ланку кредитної системи України. Комерційні банки – багатофункціональні установи, що здійснюють основні кредитні і фінансові

Банківське право – Костюченко О. А. – 2. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку

Правовою базою для створення та функціонування комерційних банків різних типів і форм власності є закони України “Про банки і банківську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери і фондовий ринок”, а також нормативні акти

Банківське право – Костюченко О. А. – 3. Організаційна структура та управління комерційним банком

Для ефективної роботи комерційного банку важлива його оптимальна організаційна структура. Внутрішня організаційна структура комерційного банку формується за усталеними принципами, основними з яких є такі: А) структура банку підпорядковується стратегії розвитку банку; Б) в банку

Банківське право – Костюченко О. А. – 4. Операції та послуги комерційних банків

Економічна роль комерційних банків виявляється в тому, що вони здатні здійснювати широке коло операцій і надають величезну кількість різноманітних послуг підприємствам, фірмам, населенню, державі. Концентруючи основну частину кредитних ресурсів та виконуючи широкий спектр банківських

Банківське право – Костюченко О. А. – 5. Правова основа банківського аудиту

У діяльності банківських установ особливу роль відведено аудиту – важливому інституту визначення достовірного стану фінансово-господарської діяльності банку. Банківський аудит є одним із видів аудиту. Банківський аудит – це комплексна перевірка результатів фінансово-господарської діяльності банків

Банківське право – Костюченко О. А. – 6. Правова охорона банківської таємниці

Необхідною умовою нормального функціонування комерційних банків є збереження банківської таємниці. У законодавстві передбачено право банків на збереження таємниці операцій, рахунків та вкладів своїх клієнтів і кореспондентів та визначено ті підстави, за якими інформація щодо

Банківське право – Костюченко О. А. – Розділ 5. Правові засади грошового обігу і розрахунків

1. Правове регулювання грошового обігу У функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий обіг у державі. Грошовий обіг – це рух коштів у внутрішньому обороті в готівковій і безготівковій формах, що обслуговують

Банківське право – Костюченко О. А. – 1. Правове регулювання грошового обігу

1. Правове регулювання грошового обігу У функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий обіг у державі. Грошовий обіг – це рух коштів у внутрішньому обороті в готівковій і безготівковій формах, що обслуговують

Банківське право – Костюченко О. А. – 2. Поняття і зміст розрахункових правовідносин

Діяльність комерційних банків зі здійснення платежів і розрахунків у економіці країни визначає їхню вирішальну роль в організації грошового обігу. Грошовий обіг на території України здійснюється в готівковому або безготівковому порядку. Готівкові розрахунки це платежі

Банківське право – Костюченко О. А. – 3. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків

Для зберігання коштів і проведення розрахунків між учасниками розрахункових правовідносин відкриваються в установах банку різні за правовим режимом рахунки. Відповідно до чинного законодавства юридичні особи усіх форм власності та видів діяльності, а також громадяни

Банківське право – Костюченко О. А. – 4. Правова природа договорів банківського рахунку і банківського вкладу

Правове регулювання відносин між установами банків і клієнтами грунтується на договорі банківського рахунка. За договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта

Банківське право – Костюченко О. А. – 5. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу

Усі розрахунки в господарському обігу України юридичні та фізичні особи здійснюють як готівкою, так і у безготівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових і касових операцій, затверджених НБУ. Сфера застосування готівки

Банківське право – Костюченко О. А. – Розділ 6. Правове регулювання банківського кредитування

1. Поняття, призначення і види кредиту Кредит посідає важливе місце у фінансовій системі України. Кредит – це важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за їхнім

Банківське право – Костюченко О. А. – 1. Поняття, призначення і види кредиту

1. Поняття, призначення і види кредиту Кредит посідає важливе місце у фінансовій системі України. Кредит – це важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за їхнім

Банківське право – Костюченко О. А. – 2. Поняття та елементи кредитних правовідносин

Підприємства, організації в процесі господарської діяльності часто відчувають необхідність у власних обігових коштах. Потреба суб’єктів господарської діяльності в коштах може бути задоволена за допомогою кредиту банку. Банківським кредитом покриваються як тимчасові, так і постійні

Банківське право – Костюченко О. А. – 3. Правова природа кредитного договору

Комерційні банки здійснюють кредитування підприємств та організацій на договірних умовах. Надання банківського кредиту оформлюється укладенням кредитного договору. За цим договором одна сторона – банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит)

Банківське право – Костюченко О. А. – Розділ 7. Правове регулювання ринку цінних паперів

1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання Ринок цінних паперів (далі – РЦП) відіграє важливу роль у фінансуванні економіки, в реалізації державних цінних паперів, виступаючи найважливішим джерелом додаткового та альтернативного фінансування різних галузей

Банківське право – Костюченко О. А. – 1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання

1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання Ринок цінних паперів (далі – РЦП) відіграє важливу роль у фінансуванні економіки, в реалізації державних цінних паперів, виступаючи найважливішим джерелом додаткового та альтернативного фінансування різних галузей

Банківське право – Костюченко О. А. – 2. Поняття і види цінних паперів

В умовах ринкових відносин особливого значення набуває такий особливий вид майна, як цінні папери. Застосування цінного папера як особливого документа і засвідчення ним майна, наділення його спеціальним правовим режимом відноситься до епохи раннього середньовіччя.

Банківське право – Костюченко О. А. – 3. Операції банків із цінними паперами

Важливу роль у застосуванні позичкового капіталу в державі відіграють операції банків з цінними паперами. Кредитно-фінансові інститути здійснюють операції на РЦП з метою накопичення грошових коштів і нормалізації в системі грошового обігу. Більшість комерційних банків

Банківське право – Костюченко О. А. – 4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів

Відповідальність за правопорушення на РЦП грунтується на загальнотеоретичних засадах, однак має деяку специфіку, що стосується відповідальності в господарському праві (накладення штрафів на юридичних осіб, застосування специфічних санкцій, відшкодування збитків за рахунок коштів держави). Учасники,

Банківське право – Костюченко О. А. – Розділ 8. Загальна характеристика національного валютного законодавства

1. Сутність і основні поняття валютного законодавства У фінансовій діяльності незалежної суверенної України важливу роль відіграє валютне законодавство. Валютне законодавство можна визначити як сукупність нормативних актів, до яких включаються норми, що регулюють суспільні відносини,

Банківське право – Костюченко О. А. – 1. Сутність і основні поняття валютного законодавства

1. Сутність і основні поняття валютного законодавства У фінансовій діяльності незалежної суверенної України важливу роль відіграє валютне законодавство. Валютне законодавство можна визначити як сукупність нормативних актів, до яких включаються норми, що регулюють суспільні відносини,

Банківське право – Костюченко О. А. – 2. Система органів, що здійснюють валютне регулювання

Для успішного проведення валютної політики в Україні створено відповідну систему державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю. Валютна політика здійснюється насамперед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, НБУ та рядом міністерств і

Банківське право – Костюченко О. А. – 3. Правове регулювання валютних операцій

Законодавство України не лише визначає сутність валютних операцій та їхні види, а й встановлює правовий режим здійснення валютних операцій. Валютні операції відіграють важливу роль у всебічному розвитку зовнішньоекономічної діяльності держави, залученні іноземних інвестицій. Валютні

Банківське право – Костюченко О. А. – 4. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства

Важливим засобом реалізації валютної політики держави є валютний контроль. Валютний контроль – це урядова система нагляду за обміном іноземної валюти в країні, тобто регулювання обсягу готівки в іноземній валюті та її обмінного курсу на

Банківське право – Костюченко О. А. – Розділ 9. Основи банківського права розвинутих країн

1. Суть банківського права розвинутих країн В економічному розвитку будь-якої країни важливе місце займає банківська діяльність – основний елемент функціонування фінансової системи країни. Виступаючи важливим інструментом фінансово-кредитного механізму держави, банківська діяльність сприяє мобілізації та

Банківське право – Костюченко О. А. – 1. Суть банківського права розвинутих країн

1. Суть банківського права розвинутих країн В економічному розвитку будь-якої країни важливе місце займає банківська діяльність – основний елемент функціонування фінансової системи країни. Виступаючи важливим інструментом фінансово-кредитного механізму держави, банківська діяльність сприяє мобілізації та

Банківське право – Костюченко О. А. – 2. Правова регламентація банківської діяльності в розвинутих країнах

Банківська діяльність у країнах з ринковою економікою набула свого правового виявлення в численних законодавчих і нормативних актах різної юридичної сили. Ці джерела банківського права надзвичайно різноманітні за змістом, формою і значенням у правовому регулюванні

Банківське право – Костюченко О. А. – 3. Організація і функціонування банківських систем розвинутих країн

Банківська система як складова частина фінансової системи будь-якої держави відіграє вирішальну роль в економічному розвитку країни, виступає головним механізмом фінансово-кредитних відносин в державі. Для сучасної практики характерне використання різних моделей організації і функціонування банківських

Банківське право – Костюченко О. А. – Великобританія

Банківська система Великобританії є однією з найстаріших і найрозвинутіших у світі. Вона характеризується високим ступенем концентрації та спеціалізації капіталу, добре розвинутою банківською інфраструктурою, тісним зв’язком з міжнародним ринком позикових капіталів та орієнтацією на обслуговування

Банківське право – Костюченко О. А. – Німеччина

Важливими чинниками економічної ефективності німецької банківської системи є сталість грошової та валютної систем держави, досконалість і ліберальність банківського законодавства, функціонування універсально діючих кредитних установ. Кредитно-банківська система Німеччини має дворівневу будову (див. рис. 4 на