Банківське кредитування – Владичин У. В. – 4.4. Кредитний комітет банку та його функції

Рішення щодо можливості та умов проведення банком кредитних операцій приймається кредитним комітетом, який є оперативним і постійно діючим органом банку.

Кредитний комітет – колегіальний орган банку, який уповноважений приймати рішення щодо можливості та умов проведення кредитних операцій у межах наданого йому відповідного права, а також вирішувати інші питання кредитних зв’язків із позичальниками та виконувати функції відповідно до повноважень, визначених внутрішньобанківським положенням про кредитний комітет.

При здійсненні своєї діяльності кредитні комітети банківських установ керуються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, рішеннями загальних зборів акціонерів та правління банку, статутом банку, наказами, розпорядженнями, внутрішніми положеннями банку з питань кредитної та інвестиційної діяльності.

Кредитний комітет здійснює свою діяльність, виходячи з інтересів банку, дотримується основних принципів кредитної політики, визначає пріоритетні напрями кредитування і вирішує питання щодо проведення кредитних та інвестиційних операцій з урахуванням очікуваної ефективності розміщення ресурсів банку та можливої максимальної мінімізації кредитних ризиків. Кредитний комітет самостійно в межах своїх повноважень приймає рішення Щодо надання кредитів та визначення індивідуального кредитного ризику.

Банківське кредитування   Владичин У. В.   4.4. Кредитний комітет банку та його функції

Р и с. 4.7. Типовий склад кредитного комітету

У банку створюється кредитний комітет (у головному банку) або кредитна комісія (у філіях банку). Кредитна комісія – колегіальний орган філії банку, який уповноважений приймати рішення щодо можливості та умов проведення кредитних операцій у межах наданих йому повноважень.

Кредитний комітет (комісія) банку формується у складі не менше ніж 5 членів та секретаря кредитного комітету. Склад кредитного комітету призначається і затверджується рішенням правління банку (рис. 4.7).

Голова кредитного комітету (голова правління банку) головує на його засіданнях. За його відсутності така функція переходить до обов’язків заступника голови (першого заступника голови правління банку).

Секретар кредитного комітету – особа, що призначається головою кредитного комітету та готує проект порядку денного, веде протокол засідання, надає виписки з протоколу засідання кредитного комітету.

До складу кредитного комітету головного банку можуть бути введені керівники підрозділу управління ресурсами, управління ризиками, відділу з питань роботи з проблемною заборгованістю, начальник департаменту планування та аналізу, фахівці з числа співробітників банку, кваліфікація та досвід яких дають можливість їм якісно виконувати функції, покладені на членів кредитного комітету. До складу кредитного комітету, за можливості, не повинні входити фахівці, які безпосередньо беруть участь у вивченні документів, наданих клієнтом для кредитування, та працівники з підготовки висновків щодо можливості проведення кредитної операції. Основними функціями кредитного комітету банку є:

– встановлення кредитним комісіям підпорядкованих філій ліміту надання кредитів одному позичальникові (граничного розміру, у межах якого можливе здійснення кредитних операцій та який не перевищує значення нормативу максимального кредитного ризику на одного контрагента, визначеного відповідними нормативними актами НБУ);

~ прийняття самостійного рішення про надання кредитів понад встановлені підпорядкованим філіям ліміти;

– прийняття самостійного рішення про проведення кредитних операцій з юридичними та фізичними особами у національній та іноземній валютах;

– розгляд клопотання філій на проведення активних операцій у національній та іноземній валюті понад повноваження, які їм надано;

– прийняття рішення щодо можливості зміни умов проведення кредитних операцій, у тому числі щодо пролонгації кредиту, зміни процентної ставки, виду та суми забезпечення тощо;

– визначення стратегії кредитної політики банку, у тому числі пріоритетних напрямів раціонального вкладення кредитних ресурсів;

– розгляд та затвердження лімітів кредитування: загальних за філіями, індивідуальних за позичальниками та лімітів з окремих видів кредиту;

– постійний, не рідше одного разу на місяць, розгляд та аналіз стану кредитного портфеля банку та прийняття, у разі необхідності, рішення щодо його покращення;

– постійний розгляд і аналіз, не рідше ніж один раз на місяць, стану кредитного портфеля філії, правильність віднесення позичальників до відповідної групи ризику та розрахунку резерву під кредитні ризики;

– заслуховування керівників відповідних підрозділів банку та керуючих підпорядкованими філіями з питань структури кредитного портфеля та розгляд ефективності вжитих заходів щодо її поліпшення;

– розгляд результатів діяльності підрозділу з питань роботи з проблемною заборгованістю та затвердження заходів щодо проблемних кредитів;

– контроль якості та достатності сформованих резервів;

– розгляд і визнання боргів безнадійними, підготовка пропозицій щодо можливості покриття їх за рахунок сформованого резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями; можливості прийняття на баланс банку заставленого майна;

– погодження положення на здійснення окремих видів кредитних операцій та зміни до діючих положень для їх подальшого затвердження;

– визначення стратегічних напрямів інвестування та кредитування, а також основних видів прийнятного забезпечення;

– затвердження переліків елітних клієнтів, системних клієнтів, інсайдерів:

– затвердження нових кредитних продуктів;

– вирішення інших питань у межах наданих повноважень.

До функцій кредитної комісії філії згідно з визначеними повноваженнями належать: розгляд запитів та самостійне прийняття рішень про проведення кредитних операцій філії; вирішення питання щодо можливості зміни умов проведення активних операцій, пролонгації кредиту на встановлений головним банком строк, зміни процентної ставки, виду забезпечення тощо; визначення пріоритетних напрямів розміщення філією кредитних ресурсів; розгляд та аналіз стану кредитного портфеля філії, за результатами якого приймаються відповідні рішення, що оформляються протоколом з наданням оцінки ризиків та якості кредитного портфеля тощо.

Кредитна комісія філії не приймає рішення щодо надання кредиту у випадках, якщо заявка на кредит перевищує ліміт повноважень філії, або якщо проведення кредитної операції суперечить чинному законодавству України.

До функцій членів кредитного комітету належать: аналіз ризиків банку, інших чинників, що впливають на кредитну діяльність; прийняття виважених, обгрунтованих рішень за питаннями, що розглядаються на засіданні кредитного комітету; сприяння оптимі-зації кредитної та іншої діяльності, щодо якої приймаються рішення комітету тощо.

Члени кредитного комітету несуть персональну відповідальність за виважене прийняття рішень у відповідності з діючими внутрішньобанківськими положеннями, статутом банку, чинними законодавчими та нормативно-правовими документами України. Секретар кредитного комітету несе відповідальність за підготовку засідань кредитного комітету; оформлення, зберігання протоколів засідань та матеріалів до них; своєчасне доведення рішень та пропозицій до відповідних структурних підрозділів банку та філій; конфіденційність інформації, що стала йому відома в ході виконання обов’язків секретаря.

Засідання кредитного комітету проводяться у міру необхідності (щотижня, два рази на тиждень), але не рідше ніж один раз на місяць. У виняткових випадках, за неможливості проведення засідання, допускається вирішення питання в робочому порядку (з обов’язковим оформленням протокольного рішення). При цьому секретар ознайомлює кожного члена кредитного комітету із заключенням підрозділу, що ініціює розгляд питання, та формує рішення на підставі отриманих висновків кожного члена кредитного комітету. Позитивне вирішення питання в робочому порядку може бути здійснено при одноголосній підтримці його всіма членами кредитного комітету.

Для оперативного вирішення питань на засіданнях секретар кредитного комітету, як правило, не пізніше як за день до проведення засідання отримує питання до порядку денного від підрозділів, які ініціюють кредитну операцію. Секретар кредитного комітету надає його членам матеріали (картки кредитних справ позичальників, заключення фахівців за наданими документами позичальників та іншу інформацію) стосовно питань, які плануються до розгляду, для попереднього ознайомлення. Відповідальність за підготовку інформації на розгляд кредитного комітету несе керівник підрозділу, що ініціював розгляд питання.

Засідання кредитного комітету зазвичай вважається таким, що відбулося, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 його кількісного складу. Внутрішнім положенням банку про кредитний комітет може бути встановлена інша необхідна кількість присутніх. Якщо відсутні голова кредитного комітету та його заступник, засідання не проводяться. За тимчасової відсутності секретаря його обов’язки може виконувати інший співробітник за розпорядженням голови кредитного комітету. Доповідачем по черговому питанню порядку денного засідання кредитного комітету є керівник підрозділу, що ініціював розгляд питання. У разі необхідності на засідання може запрошуватися фахівець, що працює з первинними документами та готує картку кредитної справи позичальника або висновок щодо наданого пакета документів операції, яка кредитується.

Рішення кредитного комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів кредитного комітету. Якщо голоси розділилися порівну, приймається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні кредитного комітету. Прийняте кредитним комітетом рішення з кожного питання згідно з порядком денним має бути чітко сформульоване у протокольному рішенні. Протокол кредитного комітету – документ, що містить перелік питань, які подаються на розгляд кредитного комітету, результати голосування з кожного питання, формулювання підсумкових рішень (Додаток 3). Протокол підписується головою та секретарем кредитного комітету, результат голосування по кожному питанню підписується кожним членом кредитного комітету, що брав участь у голосуванні.

Протокольне рішення доводиться до відповідних структурних підрозділів та філій банку у формі витягу з протоколу (Додаток 4) не пізніше наступного робочого дня після підписання і є обов’язковим для виконання відповідними підрозділами банку. Витяг з протоколу підписується секретарем або іншою уповноваженою особою.

Усі протоколи засідань кредитного комітету, матеріали та висновки підрозділів зберігаються у секретаря, а витяги з протоколів доводяться до кредитних підрозділів банку та філій і зберігаються в кредитних справах.

Отже, кредитний комітет – це колегіальний орган банку, який виносить рішення щодо можливості здійснення кредитної операції. У випадку позитивного рішення кредитного комітету відбувається підписання кредитної угоди між уповноваженою керівництвом банківської установи особою та позичальником.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 4.4. Кредитний комітет банку та його функції