Банківське кредитування – Владичин У. В. – 10.2. Чинники впливу на рівень процентної ставки за кредитом

Банківські установи самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду за кредитними операціями. Процес формування вартості кредитних ресурсів банку є багатоетапний і залежить від різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників, які прямо та опосередковано впливають на рівень процентних ставок за кредитами (рис. 10.2).

Облікова ставка центрального банку – це виражена у процентах плата, що береться центральним банком за рефінансування банківських установ. Облікова ставка є орієнтиром ціни на гроші. Як правило, проценті ставки за кредитами банків встановлюються на рівні, вищому облікової ставки. Однак, якщо банк має дешевші ресурси, то він може встановлювати процентні ставки на нижчому рівні. Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями. Ставки рефінансування встановлюються НБУ з метою впливу на грошовий обіг та кредитування. Водночас, облікова ставка залежить від різних чинників, таких як: характер грошово-кредитної політики центрального банку, процентні ставки на міжнародному ринку позичкових капіталів, стан платіжного балансу країни і курс національної валюти.

Банківське кредитування   Владичин У. В.   10.2. Чинники впливу на рівень процентної ставки за кредитом

Рис. 10.2. Чинники впливу на рівень процентної ставки за кредитом

Рівень інфляції має неабиякий вплив на рівень процентних ставок за кредитами банків. За умови очікування зростання темпів інфляції в країні, банківські установи, як правило, підвищують рівень процентних ставок за кредитами.

Рівень процентної ставки прямопропорційно залежить від строку кредиту. Під час надання кредиту позичальнику на довший строк банки встановлюють, як правило, вищу процентну ставку, ніж за короткостроковими кредитами. Це пов’язане з тим, що при довгостроковому кредитуванні у банку підвищується ризик неповернення наданих кредитних коштів. Крім того, втрати можуть бути пов’язані також зі знеціненням грошей, переданих у кредит (у зв’язку з інфляцією).

Ціна сформованих банком ресурсів також має прямопропорційній вплив на процентні ставки за кредитами. Чим дорожче банку обходяться залучені ресурси, тим вищими будуть ставки процентів за кредитними операціями. Банк не може надавати кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, яка виплачується ним за депозитами. При цьому за рахунок відповідного рівня різниці між процентними ставками за виданими кредитами і ставками залучення депозитних коштів (маржі) повинна забезпечуватися належна рентабельність банківської установи і можливість створювати фінансові ресурси для його розвитку. Виняток можна зробити лише у разі, якщо при встановленні нижчих ставок за кредитами порівняно з депозитними ставками, банк не матиме збитків.

Пряма залежність прослідковується також між ризиком і процентними ставками за кредитами. Водночас, рівень ризику залежить від таких чинників, як: вид кредиту, строк кредитування, кредитоспроможність позичальника, наявність забезпечення тощо. Зазвичай найризикованішими є незабезпечені (бланкові) кредити, однак ступінь ризику забезпечених кредитів залежить від якості та повноти застави. Чим вищий ступінь кредитного ризику, тим більша ймовірність для банку зазнати втрат від неповернення позичальником основного боргу і несплати процентів за ним. Тому, як правило, чим вищий ризик неповернення кредитних ресурсів банку, тим вищою буде процентна ставка за кредитом.

Розмір кредиту оберненопропорційно впливає на рівень процентних ставок за кредитами банків. При цьому, зазвичай, при наданні масштабніших кредитів, процента ставка буде нижчою. Це пов’язане, насамперед, з тим, що великі кредити надаються переважно великим платоспроможним клієнтам, які менше схильні до ризику банкрутства, та й відносні витрати за такими кредитами можуть бути нижчими. Однак, при цьому банки повинні враховувати характер кредитної операції та кредитну політику банківської установи.

Попит на банківські кредити має значний вплив на формування процентної ставки за кредитами. Зростання попиту на кредитні ресурси може призвести до зростання процентних ставок. Але в умовах конкуренції банківські установи можуть і не змінювати ставки процентів, що призведе до залучення більшої кількості клієнтів та завоювання конкурентах переваг.

Якість застави впливає на рівень ставки процентів за кредитами оберненопропорційно. Це пояснюється тим, що якісне забезпечення за кредитом суттєво впливає на рівень кредитного ризику банку та можливість зазнати втрат від кредитної операції. Якщо якість прийнятого забезпечення за кредитом є високою, застава е ліквідною, легко реалізується, вартість забезпечення відповідає розміру кредиту, то за такою кредитною операцією може бути встановлена нижча процентна ставка. Однак, при цьому слід звертати увагу також на інші критерії, що стосуються кредитної операції, зокрема, фінансовий стан позичальника, оцінювання проекту, що кредитується, тощо.

Зміст заходів, що кредитуються, пов’язаний з рівнем ризику банку і також впливає на формування процентної ставки, за кредитом. При цьому банку слід правильно оцінити ефективність кредитного проекту та визначити його окупність. Від заходу, на який спрямовуються кредитні ресурси, залежить можливість позичальника повернути позичені кошти. Кредити, які надають на виробництво продукції, на яку є високий попит, можуть коштувати дешевше, ніж кредити на спекулятивні цілі.

Витрати на оформлення кредиту і контроль безпосередньо впливають на рівень процентної ставки за кредитом. При цьому чим вищі витрати на оформлення кредитної операції, чим дорожче банку обходиться контроль як за цільовим використанням кредитних коштів, так і за предметом забезпечення, тим вищою буде встановлена плата за кредитом. Однак, банківські установи такі витрати можуть не враховувати до процентних ставок, а включати до комісійної винагороди банку.

Ставки банків-конкурентів можуть впливати на зміну рівня процентних ставок за кредитами. Але, це залежить, насамперед від, кредитної політики та стратегії діяльності самого банку. Так, якщо банк має на меті залучити більшу кількість клієнтів, то ставки процентів встановлюються на нижчому рівні. У випадку ж проведення банком політики щодо одержання вищих прибутків, то він може встановлювати вищі процентні ставки за кредитами порівняно з іншими кредиторами. Однак, банку забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку. Надання безпроцентних кредитів також забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Характер взаємин між банком і клієнтом також має вплав на ставку проценту за кредитом. Якщо позичальник – клієнт, який довгий час співпрацює з банком, має відкриті у ньому рахунки, банк добре знає його фінансові можливості та довіряє йому, то процентна ставка за таким кредитом може бути встановлена на нижчому рівні.

Норма прибутку від інших активних операцій може бути орієнтиром щодо встановлення процентних ставок на кредитні продукти банківської установи. Кредитні операції вважаються найбільш поширеними і найбільш дохідними у діяльності банків. Тому, у випадку, якщо інші активні банківські операції (наприклад, інвестиційні) приносять більший дохід, ніж кредитні, то банківська установа може переглянути власну проценту політику і підвищити рівень процентних ставок за кредитами.

Кредитним договором також повинно бути передбачено, що у випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку позикового капіталу або інших показників, що характеризують кон’юнктуру фінансових ринків, процентна ставка за користування кредитними коштами може бути змінена на вимогу банку. У таких випадках банківська установа має право змінити розмір процентної ставки, попередивши про це письмово позичальника, як правило, не пізніше ніж за 5 днів. У випадку незгоди зі зміною розміру процентної ставки позичальник зобов’язаний сповістити про це банк протягом трьох днів з моменту одержання повідомлення банку про зміну процентної ставки, повернути отримані кредитні ресурси та сплатити всі проценти за чинною ставкою до настання строку набрання чинності нової процентної ставки, зазначеної в повідомленні банку. При неповідомленні позичальником банку про свою незгоду зі зміною розміру процентної ставки протягом трьох днів з моменту одержання відповідного повідомлення новий розмір процентної ставки вважається прийнятим позичальником та набирає чинності з моменту, зазначеного в повідомленні.

Таким чином, на рівень процентної ставки за кредитами банківських установ мають вплив різноманітні чинники, які в свою чергу зумовлюють коливання процентних ставок у бік підвищення чи зниження. Встановлення прийнятної для банку і позичальника процентної ставки сприятиме зниженню банківського ризику, збільшенню рівня прибутковості фінансово-кредитної установи та сприятиме ефективному використанню і реалізації кредитного проекту, що приведе до розвитку діяльності позичальника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Банківське кредитування – Владичин У. В. – 10.2. Чинники впливу на рівень процентної ставки за кредитом