Аудит – Утенкова К. О. – Проведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності

При оцінці якісних характеристик фінансової звітності аудитору потрібно врахувати вимоги П (С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Зокрема, це дохідливість, достовірність, зіставність, доречність.

Перевірка дотримання основних принципів бухгалтерського обліку і звітності

Аудитор повинен встановити дотримання при складанні фінансової звітності таких принципів: автономності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання сутності над формою, єдиного грошового вимірника.

Для встановлення реальності фінансової звітності та її доступності для користувачів аудитор повинен з’ясувати, чи містить вона такі дані, як: інформація щодо звітного і попереднього періоду; дату звітності і звітний період; валюту звітності та одиницю її виміру тощо. Важливою характеристикою фінансової звітності є її достовірність. Для встановлення чи спростування достовірності аудитор перевіряє:

У узгодженість ідентичних даних балансу і фінансових звітів різних форм;

У правильність розрахунків фінансових показників; У повноту охоплення всіх структурних підрозділів підприємства тощо.

Під час аудиту фінансової звітності необхідно розглянути такі питання:

1) підтвердити правильність ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів активів підприємства, методика аудиту яких розглянути в темі “Аудит активів підприємства”, що викладена вище;

2) підтвердити реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності, методика аудиту яких розглянута вище у темі “Аудит пасивів підприємства”;

3) перевірити правильність і адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення;

4) встановити реальність і точність фінансових результатів діяльності підприємства, методика аудиту яких подана вище у темі: “Аудит витрат, доходів і фінансових результатів підприємства”;

5) дослідити стан бухгалтерського обліку і звітності, а саме:

– проаналізувати форму ведення обліку на підприємстві;

– встановити відповідність бухгалтерського обліку вимогам П (С)БО та інших нормативних документів з питань організації обліку;

– встановити відповідність проведення річної інвентаризації вимогам чинного законодавства;

6) проаналізувати показники фінансового стану підприємства (табл. 10.1).

Таблиця 10.1 Аналіз фінансового стану підприємства

Аудит   Утенкова К. О.   Проведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності

Аудит   Утенкова К. О.   Проведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності

5.3

Коефіцієнт

Рентабельності

Діяльності

Ф.2 р.220 або р.225/Ф.2 р.035

-0 Збільшення

5.4

Коефіцієнт рентабельності

Продукції

Ф.2 р.100 (або р. 105)+ р.090-р.060/Ф.2 (р.040 +р.070+р.080)

-0 Збільшення

Аналіз фінансового стану підприємства – це дослідження низки показників, які відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.

Необхідною умовою діяльності підприємства в ринковій економіці є сталий фінансовий стан, оскільки від цього залежать своєчасність і повнота погашення його зобов’язань перед працівниками щодо розрахунків з оплати праці, бюджетом, банками, постачальниками. Нераціональне використання фінансових ресурсів або їх брак негативно впливає на розрахунки підприємства з кредиторами, бюджетом тощо, є причиною погіршення результатів господарської діяльності.

Фінансовий стан підприємства залежить не лише від суми доходів, наявності засобів, а ще й від ефективного їх використання, тобто від якості фінансової роботи. А тому в умовах ринкової економіки виникає необхідність виявлення і мобілізації внутрішніх резервів поліпшення фінансового стану. Зважаючи на це, одним із важливих об’єктів аналізу є вивчення правильності використання фінансових ресурсів за цільовим призначенням.

Отримані коефіцієнти і показники необхідно порівняти із встановленими нормативними (оптимальними) критеріями, з даними за попередній період і аналогічними показниками на однотипних підприємствах або із середніми даними по галузі.

Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню недоліків, попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах конкурентної боротьби.

Для великих акціонерних товариств, що торгують своїми акціями на біржах, доцільно розраховувати індекс Альтмана, який дає змогу оцінити імовірність банкрутства. Індекс Альтмана являє собою функцію від деяких показників, які характеризують економічний потенціал підприємства та результати його роботи за минулий період (три роки). Методика його розрахунку подана нижче (табл. 10.2 і 10.3).

Аудит   Утенкова К. О.   Проведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності

Таблиця 10.2. Розрахунок коефіцієнта ймовірності банкрутства

Алгоритм розрахунку показника

Техніка розрахунку за даними фінансової звітності

К1

Балансовий прибуток / Середньорічна вартість активів

Ф.1 ряд.350/Ф.1 ряд. 640

К2

Нерозподілений прибуток / Середньорічна вартість активів

Ф.1 ряд. (370+350)/Ф.1 ряд.640

КЗ

Власні оборотні активи / Середньорічна вартість активів

Ф.1 ряд. (260+270)/Ф.1 ряд.640

К4

Виручка від реалізації / Середньорічна вартість активів

Ф.2 ряд (10-15)/Ф.1 ряд.640

К5

Ринкова вартість акцій / Залучений капітал

Ф.1 ряд. ЗОО/Ф.1 ряд. (620+480)

Таблиця 10.3 Методика розрахунку Z-paxyнкy за три роки

Аудит   Утенкова К. О.   Проведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності

Для акціонерних товариств, які не торгують своїми акціями на біржах розраховують коефіцієнт вірогідності банкрутства (К). Розрахунок можна представити формулою:

Аудит   Утенкова К. О.   Проведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності

Методика розрахунку складових коефіцієнтів даного показника представлена у табл. 10.3, а інтерпретувати отримані результати необхідно за даними табл. 10.4.

Коефіцієнт ймовірності банкрутства (г-рахунок Альтмана):

Таблиця 10.3. Розрахунок коефіцієнта вірогідності банкрутства

Алгоритм розрахунку показника

Методика розрахунку за даними фінансової звітності

К1

Обіговий капітал / Середньорічна вартість активів

Ф.1 ряд.260/Ф.1 ряд.640

К2

Нерозподілений прибуток / Власний капітал

Ф.1 ряд.350/Ф.1 ряд.380

КЗ

Виручка від реалізації / Середньорічна вартість активів

Ф.2 ряд. (10-15)/Ф.1 ряд.640

К4

Нерозподілений прибуток / Загальні витрати

Ф.1 ряд. ЗбО/Ф.2 ряд. (040+090+070+080+140+160)

Таблиця 10.4. Імовірність банкрутства відповідно до величини показника R

Величина R

Ймовірність банкрутства, %

Менше 0

Максимальна (90-100)

0-0,18

Висока (60-60)

0.18-032

Середня (35-50)

0,32-042

Низька (15-20)

Більше 0,42

Мінімальна (до 10)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – Проведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності