Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту дебіторської заборгованості

Стратегія проведення аудиту дебіторської заборгованості розробляється виходячи із норм МСА 300 “Планування”. На підготовчій стадії аудиту необхідно оцінити систему внутрішнього контролю підприємства.

З метою оцінки ефективності внутрішнього контролю дебіторської заборгованості аудитор проводить тестування, під час якого з’ясовують ряд питань, що подано в наступному документі.

Тест внутрішнього контролю дебіторської заборгованості

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Зміст

Варіанти відповіді

Примітки

Ні

Так

Інформація відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

Чи контроль відповідності вимогам замовника залежить від дебіторської заборгованості, бухгалтерського обліку і роботи з грошовими коштами

2

Чи ведення аналітичного Обліку дебіторської заборгованості залежить від ведення головної книги

3.

У випадку виходу у відпустку співробітника, в обов’язок якого входить робота з дебіторською заборгованістю, Йому призначають заступника

4.

Чи обмежено доступ до комп’ютеризованих записів дебіторської заборгованості

5.

Чи попередньо пронумеровані документи на відвантаження

6

Чи рахунок-фактури ведуться з належною перевіркою їх послідовності

7.

Чи використовуються для виставлення рахунків затверджені прейскуранти

8

Чи переліки рахунків дебіторів з розбивкою по термінах оплати складаються (і регулярно перевіряються) відповідною особою

9

Чи виписки по банківському рахунку розносить особа, що не пов’язана з обліком дебіторської заборгованості

10.

Чи перевіряються рахунки виписані клієнтам відповідною особою перед відвантаженням

11.

Чи звіряються кількість відвантажена з кількістю, на яку виставляються рахунки-фактури

12.

Чи здійснюється детальна звірка аналітичного обліку дебіторської заборгованості із синтетичним рахунком

13.

Чи класифікується дебіторська заборгованість за терміном оплати

14.

Чи скарги замовників і питання, пов’язані з виставленням рахунків-фактур, контролюються і вирішуються вчасно

15.

Чи ведеться і перевіряється журнал замовлень регулярно для обліку не відвантажених замовлень

Чи рахунки-фактури:

– Порівнюються із замовленнями на продажі

16.

– Порівнюються з документацією по відвантаженню

– Перевіряються на арифметичну точність

– Погоджуються з затвердженими прейскурантами

17.

Чи ведеться на підприємстві:

– Книга реєстрації виписки рахунків;

– Книга реєстрації виписки накладних на відвантаження;

– Книга реєстрації договорів;

– Книга реєстрації претензій.

18.

Чи існує графік документообороту на відвантаження

19.

Як проводиться інвентаризація заборгованості:

– Періодичність;

– Документальне оформлення.

20.

Чи складаються акти звірки:

– На дату інвентаризації;

– Перед виставлянням претензій;

– По мірі необхідності.

21.

Аналітичний облік заборгованості ведеться в розрізі:

– Дебітора (в загальній сумі);

– Кожного відвантаження;

– Договорів.

22

Чи проводиться аналіз заборгованості за терміном позовної давності, що минув, на кінець кожного звітного місяця

23

Чи є на підприємстві дебіторська заборгованість, забезпечена векселями

24

Чи використовуються в розрахунках взаємозаліки

25

Чи існує дебіторська заборгованість за бартерними договорами

26

Чи списується дебіторська заборгованість на витрати

27

Чи переносилася дебіторська заборгованість на інші рахунки

28

Чи записи в журналі реєстрації виписки рахунків періодично порівнюються з документами на відвантаження

29

Чи сумарні підсумки рахунків-фактур підводяться щодня і порівнюються з записом в журналі-ордері

30

Чи відповідна особа періодично порівнює фактичні продажі з плановими продажами і контролює суттєві різниці

31

Чи періодично оцінюється адекватність резерву на покриття сумнівних боргів по рахунках відповідною особою

Оцінивши систему внутрішнього контролю на підприємстві, аудитор переходить до планування аудиту, кінцевим результатом якого є складання плану аудиту.

ПЛАН аудиту дебіторської заборгованості

Аудиторська фірма “Центр-аудит”

Підприємство TOB “Агроінформ”

Період, що перевіряється 01.01.2009-31.12.2009

Запланований ризик середній

Запланована суттєвість 10000 грн.

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Період перевірки

Примітки

1

2

3

4

5

1.

Звірка даних регістрів обліку дебіторської заборгованості зданими головної книги.

Макаренко В. Ю.

01 лютого 2010 р.

2.

Перевірка наявності первинної документації за всіма господарськими операціями з дебіторами

Степанов К. Д.

01 лютого 2010 р.

3.

Перевірка класифікації дебіторської заборгованості

Макаренко В. Ю.

02 лютого 2010 р.

4.

Перевірка санкціонування операцій з відвантаження продукції, товарів

Степанов К. Д.

02 лютого 2010 р.

5.

Перевірка санкціонування розрахунків з іншими дебіторами підприємства

Макаренко В. Ю.

03 лютого 2010 р.

6.

Перевірка правильності проведення, документального оформлення і відображення в обліку розрахунків з дебіторами

Макаренко В. Ю.

04 лютого 2010 р.

7.

Встановлення найбільш крупних дебіторів і з’ясування строку погашення заборгованості

Степанов К. Д.

04 лютого 2010 р.

8

Перевірка своєчасності повернення дебіторської заборгованості

Макаренко В. Ю.

05 лютого 2010 р.

9

Виявлення обсягів простроченої і безнадійної заборгованості

Степанов К. Д.

05 лютого 2010 р.

10.

Перевірка обгрунтованості списання заборгованості на витрати

Макаренко В. Ю.

06 лютого 2010 р.

11.

Перевірка відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку

Степанов К. Д.

06 лютого 2010 р.

12.

Перевірка документального оформлення та відображення в обліку результатів переоцінок основних засобів

Макаренко В. Ю.

08 лютого 2010 р.

13.

Групування і систематизація виявлених недоліків

Степанов К. Д.

09 лютого 2010 р.

14.

Формулювання висновків за результатами аудиту

Макаренко В. Ю.

10 лютого 2010 р.

Для аудиту дебіторської заборгованості підприємства використовують широкий спектр методів. Аудитор проводить суцільну або вибіркову перевірку розрахунків. Метод аудиторської перевірки аудитор визначає залежно від кількості підприємств, що беруть участь у розрахунках. У практиці аудиту перевагу віддають вибірковому способу.

Перевірку бажано починати з аналізу матеріалів інвентаризації дебіторської заборгованості. Аудитору необхідно виявити на основі відповідних документів обгрунтованість сум дебіторської заборгованості.

Крім цього, методика аудиту дебіторської заборгованості передбачає здійснення таких процедур:

– звірка залишків заборгованості у Головній книзі з обліковими

Регістрами. За результатами цього складається відомість;

– визначення крупних дебіторів і складання їх переліку;

– направлення запитів на підтвердження дебіторської заборгованості, в т. ч. і по векселям;

– перевірка наявності і правильності реєстрації договорів;

– перевірка правильності оформлення документів на відвантаження продукції і своєчасне надання їх у бухгалтерію;

– перевірка розрахунків за товарообмінними операціями, наявність договору, акта взаємозаліку тощо;

– збір доказів підтвердження (спростування) того, що поточна дебіторська заборгованість визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації;

– перевірка обгрунтованості списання безнадійної дебіторської заборгованості на витрати;

– оформлення окремим документом виявлених під час здійснення аудиту порушень.

Аудитор повинен проаналізувати склад дебіторів підприємства, виділити найбільш значні, виходячи із суми боргу. Після чого здійснити їх перевірку і за результатами скласти такі робочі документи (РД 13).

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту дебіторської заборгованості

Важливим моментом при організації обліку розрахунків з покупцями і замовниками є недопущення прострочення сплати дебіторської заборгованості. Особливого значення при цьому набуває контроль за дебіторською заборгованістю, за якою спливає строк позовної давності. Необхідно своєчасно виявляти таких дебіторів і вживати заходів щодо примусового стягнення боргу (РД14).

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту дебіторської заборгованості

У випадку виявлення під час аудиту простроченої дебіторської заборгованості, існує необхідність в перевірці правильного її списання (РД15).

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту дебіторської заборгованості

За результатами аудиту розрахунків з дебіторами доцільно складати робочий документ “Перелік виявлених помилок і порушень при перевірці дебіторської заборгованості” (РД 16).

Аудит   Утенкова К. О.   Методика аудиту дебіторської заборгованості

У цілому, під час аудиту дебіторської заборгованості можуть бути виявлені такі типові порушення в обліку:

1) невірно складена кореспонденція рахунків при відображенні розрахунків з дебіторами;

2) невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку;

3) зарахування отриманих сум дебіторської заборгованості на погашення заборгованості невідповідних дебіторів;

4) помилки під час проведення арифметичних розрахунків;

5) відображення дебіторської заборгованості на фіктивних рахунках неіснуючих клієнтів або за фіктивними операціями;

6) списання нестач і крадіжок за рахунок збільшення дебіторської заборгованості;

7) невірно розрахований розмір резерву сумнівних боргів;

8) помилки при відображенні дебіторської заборгованості у звітності тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – Методика аудиту дебіторської заборгованості