Аудит – Утенкова К. О. – 8. Професійна етика аудитора

Аудиторська діяльність – це професійна діяльність, яка має свій етичний кодекс, оскільки особи, що займаються цією діяльністю, зацікавлені у взаємодовірі та високій якості наданих послуг незалежно від поведінки деяких представників цієї професії.

З метою забезпечення високого фахового рівня аудиторських послуг аудиторові слід дотримуватися таких основних вимог:

Вірогідність – користувачі інформації мають бути впевнені в її достовірності;

Професіоналізм – передбачає високий рівень фахової підготовки аудиторів;

Якість послуг – аудиторські послуги мають бути надані у суворій відповідності із чинними нормативно-правовими активами;

Довіра – впевненість користувачів аудиторської інформації у дотриманні аудитором професійної етики протягом усієї Його аудиторської практики. Етичні вимоги визначаються відповідними нормами Закону України “Про аудиторську діяльність” і Кодексом етики. Кодекс етики визначає правила надання аудиторських послуг, а також фундаментальні принципи професійної етики.

Можна виділити такі основні принципи професійної етики: Незалежність – аудитор має бути професійно незалежним від суб’єкта підприємницької діяльності, що перевіряється (не мати прямих родинних стосунків і майнових інтересів до суб’єкта перевірки).

Об’єктивність – аудитор має бути справедливим, компетентним, старанно надавати аудиторські послуги, відповідати рівню професійних знань, який би не викликав сумніву у клієнта щодо професіоналізму наданих йому послуг.

Компетентність – аудиторам необхідно здійснювати аудиторську перевірку з професійною майстерністю та залучати до аудиту спеціалістів, що мають певну фахову підготовку, досвід і знання у відповідній галузі.

Майстерність – вміле визначення та застосування законодавчих і нормативно-правових актів для законності здійснення оцінки господарських операцій, їх документування, відображення в обліку та звітності.

Конфіденційність – аудитор не має права без згоди клієнта розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним у ході надання професійних послуг, а також використовувати її у своїх цілях.

Чесність – аудитор має бути чесним та об’єктивним на всіх етапах роботи і висловлювати об’єктивну думку про об’єкт дослідження.

Професійна поведінка – аудитор повинен створювати і підтримувати добру репутацію професії, утримуючись від будь-яких дій, що можуть дискредитувати її.

Професійні норми і технічні стандарти – аудитори зобов’язані з належною старанністю й увагою виконувати інструкції та вказівки клієнта або роботодавця (внутрішній аудитор), дотримуючись вимог чесності, об’єктивності, незалежності і чинного законодавства.

У Кодексі професійної етики аудиторів зазначено, що характерною рисою професії незалежного аудитора є прийняття відповідальності перед громадськістю. Для аудиторів громадськість охоплює насамперед клієнтів, кредиторів, уряд, інвесторів, а також інших осіб, що покладаються на об’єктивність і чесність аудиторів з метою підтримки впорядкованого ведення підприємницької діяльності. Така довіра накладає на аудиторів відповідальність перед інтересами громадськості. Професія незалежного аудитора протягом багатьох років надання послуг своїм клієнтам, роботодавцям і суспільству в цілому набула позитивної репутації завдяки своїй чесності, об’єктивності та компетентності. Будь-який незалежний аудитор, який не дотримується професійних стандартів і правових вимог, шкодить високій репутації своєї професії.

Регулювання професії незалежного аудитора здійснюється ефективно передусім тими самовідданими спеціалістами, які складають саму професію. Отже, в інтересах самої професії, а також суспільства, якому професія служить, досягнути того, щоб аудитори забезпечували впровадження і популяризацію саморегулювальної діяльності подібного тилу.

Кожен професійний аудитор має дотримуватися професійних вимог. А тому аудиторська фірма зобов’язана впровадити таку політику та процедури, які б надали їй достатню впевненість, що її персонал дотримується відповідних етичних вимог.

Обставини, в яких діють суб’єкти аудиторської діяльності, можуть викликати специфічні загрози порушення етичних принципів. В інтересах громадськості була розроблена Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні, яка вимагає від аудиторських фірм (аудиторів) виявлення, здійснення оцінки та усунення загроз у порушенні етичних принципів чи зменшення їх до прийнятного рівня через застосування відповідних застережних заходів. У разі наявності настільки значущих загроз, що застосування необхідних застережних заходів буде неможливим, аудиторська фірма зобов’язана відхилити або припинити надання конкретної аудиторської послуги або, якщо це необхідно, відмовитися від виконання завдання.

При цьому загрози для дотримання етичних принципів можуть виникати за різних обставин, які можна розподілити за такими категоріями:

А) загроза власного інтересу;

Б) загроза власної оцінки;

В) загроза захисту;

Г) загроза особистих стосунків; г) загроза тиску.

У Кодексі етики розглянуто приклади обставин, що можуть створювати загрози, та приклади відповідних застережних заходів, які мають застосовуватися суб’єктами аудиторської діяльності. Ці приклади не є вичерпним переліком обставин, але на їх основі необхідно розробити в межах системи контролю якості свої власні застережні заходи, що допоможуть вирішувати проблеми з порушенням етичних принципів у конкретних ситуаціях.

Так, аудитори (аудиторські фірми) зобов’язані розробити застережні заходи, що поширюються на всю фірму, та застережні заходи щодо конкретного завдання. Залежно від характеру завдання фірма та її персонал можуть покластися на застережні заходи, що їх використовує клієнт, якому надаються аудиторські послуги. Як приклад, застережні заходи, що поширюються на всю фірму, мають включати:

А) задокументовану політику та процедури стосовно дотримання етичних принципів, у яких керівництвом робиться наголос на важливості їх дотримання;

Б) задокументовану політику щодо виявлення загроз недотримання етичних принципів, оцінки важливості цих загроз, визначення та застосування застережних заходів для усунення або зменшення загроз до прийнятного рівня;

В) своєчасне ознайомлення з політикою та процедурами аудиторської фірми (в тому числі з будь-якими змінами в них) всього персоналу, а також відповідну підготовку й навчання із застосуванням цієї політики і процедур;

Г) політику і процедури, що дають змогу ідентифікувати інтереси та зв’язки між аудиторською фірмою або членами групи та клієнтами;

Г) політику та процедури моніторингу і, в разі потреби, запобігання залежності від доходів, що їх одержують від одного клієнта;

Д) політику та процедури, що забороняють особам, які не є членами групи із завдання, впливати на результат завдання;

Е) механізм прийняття дисциплінарних заходів на забезпечення дотримання політики та процедур;

Є) офіційно прийняту політику та процедури, що заохочують і надають можливість персоналу поінформувати керівництво фірми щодо будь-якого питання стосовно дотримання етичних принципів, що викликає їхнє занепокоєння;

Ж) постійний моніторинг дотримання персоналом фірми етичних принципів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – 8. Професійна етика аудитора