Аудит – Утенкова К. О. – 4. Методичні прийоми і процедури, що застосовуються в аудиті

Якісне планування аудиторської роботи сприяє забезпеченню належної уваги до важливих ділянок аудиторської перевірки, визначенню можливих проблем і виконанню роботи в стислий термін.

Розглянувши всі вищеназвані питання, аудитор складає план аудиту.

ПЛАН АУДИТУ

Організація, що перевіряється Період аудиту____________

Кількість людино-годин на перевірку_________________

Керівник аудиторської перевірки_________________

Запланований аудиторський ризик___________________

Запланована суттєвість_________________________________

З/П

Заплановані види робіт

Період проведення

І Виконавець

Примітка

1

Отримання загальної інформації про підприємство

2

Попередня оцінка систем обліку та внутрішнього контролю

3

Визначення аудиторського ризику та суттєвості помилок

4

Ознайомлення з результатами попереднього

Контролю

5

Спостереження за проведенням інвентаризації

6

Аудит засновницьких документів

7

Аудит стану внутрішнього контролю

8

Аудит окремих статей активу балансу

9

Аудит окремих статей пасиву балансу

10

Аудит звіту про фінансові результати

11

Аудит звіту про рух грошових коштів

12

Аудит звіту про власний капітал

13

Аналіз фінансового стану підприємства

14

Складання аудиторського висновку (звіту)

Керівник аудиторської фірми_____________________________

(підпис)

Керівник аудиторської перевірки__________________________

(підпис)

Таким чином, план аудиту конкретного підприємства, повинен містити такі основні елементи: назва підприємства, що перевіряється; період аудиту; кількість людино-годин, що необхідна для проведення перевірки; прізвище та ініціали керівника і виконавців перевірки; запланований аудиторський ризик; запланована суттєвість; перелік запланованих робіт; строки, в які мають бути проведені кожен з видів робіт. Затверджують даний план керівник аудиторської фірми і керівник перевірки.

План аудиту – це аудиторський документ, який має вигляд таблиці і містить перелік аудиторських процедур, що мають бути проведені під час попередньо запланованого аудиту. Він допомагає здійснювати керівництво з боку фірми проведенням аудиту та контролювати роботу аудиторів.

До того, як персонал аудиторської фірми почне здійснювати докладну аудиторську перевірку, необхідно ознайомити його з програмою аудиторської перевірки конкретного підприємства і обговорити всі проблеми, які йому притаманні, і виділити області з високим рівнем аудиторського ризику.

В процесі здійснення аудиту можливі зміни чи уточнення до плану аудиту, мотивація яких має бути задокументована. Планування здійснюється постійно протягом усього терміну виконання завдання з аудиторської перевірки внаслідок зміни обставин або несподіваних результатів аудиторської перевірки.

За кожним розділом плану аудиту в робочій документації аудитора робляться відповідні записи і висновки, які використовують в подальшому при підготовці аудиторського висновку чи звіту.

4. Методичні прийоми і процедури, що застосовуються в аудиті

Аудит виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкретних методик. Реалізація будь-якого методу, в тому числі фінансово-господарського контролю і аудиту, здійснюється за допомогою певних процедур.

Процедура (від лат. ргосесіо – проходжу, відбуваюсь) – це поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму.

Контрольні функції в господарському механізмі здійснюються за допомогою контрольно-аудиторських процедур, вироблених наукою і практикою. Контрольно-аудиторські процедури реалізують методичні прийоми контролю і аудиту, тому їх характеризують за тими функціями, які вони виконують у контрольно-аудиторському процесі.

Отже, дослідження об’єктів аудиту здійснюється за допомогою окремих методичних процедур. У цілому методичні процедури можна поділити на такі групи:

1) теоретичні;

2) документальні;

3) практичні;

4) економічні.

Теоретичні процедури базуються на філософських методах пізнання, а саме аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо. Вони застосовуються для виявлення загального стану об’єкта.

Документальні процедури включають в себе дослідження документів, нормативне порівняння, співставлення, зустрічні перевірки тощо.

Практичні процедури передбачають здійснення обміру, зважування, інвентаризації, хімічного аналізу, контрольного запуску сировини у виробництво та ін.

Економічні процедури здебільшого базуються на застосуванні методів економічного аналізу (галузевий порівняльний аналіз, аналіз облікових і звітних даних за кілька періодів, обчислення індексів І Т. Д.).

Тільки всебічне дослідження господарських операцій із застосуванням різних прийомів і процедур дає змогу правильно оцінити об’єкти аудиту і уникнути помилок.

Кожен конкретний методичний прийом передбачає здійснення певних дій з боку аудитора, як це представлено у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Методичні прийоми аудиту

Назва методичного прийому аудиту

Сутність прийому

Інвентаризація

Перевірка фактичної наявності і стану активів підприємства, розрахунків, фінансових ресурсів тощо; після чого здійснюється документальне оформлення отриманих результатів, порівняння даних інвентаризації з даними обліку і прийняття рішень за результатами інвентаризації

Контрольні заміри, зважування, обміри тощо

Вибір методики і обсягів проведення контролю, здійснення безпосередньо контрольних процедур за обраною сукупністю та оформлення результатів контролю

Технологічний і хіміко-лабораторний контроль

Проведення заходів для організації технологічного і хіміко-лабораторного контролю, вибору методики; після цього проведення заходів контролю та оформлення його результатів

Експертизи різних видів

Здійснення організаційних заходів проведення експертизи (визначення необхідності в експертизі певного виду, залучення експертів, підбір об’єктів дослідження), проведення експертизи й оформлення результатів експертизи

Службове розслідування

Організація службового розслідування, проведення опитування посадових осіб та інших учасників конфліктних ситуацій, вивчення їх письмових свідчень, зіставлення з нормативно-правовими актами, оформлення результатів службового розслідування

Експеримент

Здійснення організації експерименту та його нормативно-правове обгрунтування, вибір методики проведення експерименту і здійснення безпосередньо самого експерименту, за результатами якого оформляють необхідні документи

Економічний аналіз

Вибір методики й об’єкта проведення економічного аналізу, проведення необхідних аналітичних процедур та оформлення результатів аналізу

Статистичні розрахунки

Вибір об’єктів, методики та інформаційного забезпечення розрахунків, здійснення статистичних групувань і узагальнення та оформлення результатів статистичних розрахунків

Дослідження документів

Вибір об’єктів контролю та їх нормативно-правового забезпечення, здійснення безпосередньо перевірки документів (за формою і змістом, зустрічна перевірка, взаємний контроль операцій, аналітична і логічна перевірка тощо), оформлення за результатами дослідження відповідних документів

Узагальнення і реалізація результатів аудиту

Вибір однотипних порушень, виявлених на об’єкті аудиту, їх узагальнення та оформлення результатів аудиту

Аналітичне групування

Здійснення класифікації і групування виявлених недоліків господарської діяльності за окремими ознаками, складання таблиць, схем, графіків, відомостей, машинограм за даними виявлених недоліків чи помилок під час аудиту підприємств

Юридична оцінка результатів аудиту

Розгляд пояснювальних записок від посадових та матеріально відповідальних осіб, інших працівників з питань правопорушень у господарській діяльності; вивчення інших матеріалів аудиту і здійснення їх правової оцінки

Систематизація результатів аудиту

Здійснення систематизованого групування результатів контролю в аудиторському висновку або аудиторському звіті

Прийняття рішень

Прийняття власником підприємства, що перевірялось, рішень за результатами аудиту і внаслідок цього видання наказів, розпоряджень, службових листів щодо усунення виявлених недоліків чи проведення профілактичних заходів

Контроль за виконанням прийнятих рішень

Проведення спостереження на конкретному об’єкті з метою одержання інформації про зміни на ньому згідно з управлінськими діями за результатами контролю, отримання пояснень про досягнуті результати від керівників структурних підрозділів підприємства

Контрольно-аудиторські процедури за призначенням у застосуванні прийомів контролю можна поділити на організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіставні тощо.

Організаційні процедури передбачають вибір спеціалістів для виконання контрольних функцій, оформлення організаційно-розпорядчої документації (накази, розпорядження, графіки тощо), встановлення об’єктів і вибір методики контролю.

Моделюючі процедури являють собою побудову організаційних та інформаційних моделей об’єктів контролю, які дають змогу оптимізувати проведення контролю за часом і якісними характеристиками із застосуванням обчислювальної техніки. Способом моделювання, наприклад, встановлюють нормативно-правову і фактографічну інформацію, яка стосується об’єкта контролю, створюють інформаційний образ.

Нормативно-правові процедури полягають у перевірці відповідності функціонування об’єкта контролю правилам, передбаченим нормативно-правовими актами (наприклад, додержання трудового законодавства у трудових відносинах на підприємствах; додержання основних положень з інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків при проведенні інвентаризації.

Аналітичні процедури передбачають розділення об’єкта контролю на складові елементи і дослідження їх із застосуванням спеціальних методик.

Розрахункові процедури – це перевірка достовірність кількісних і вартісних вимірників господарських операцій, розрахунок узагальнюючих показників, які характеризують об’єкт контролю (показники продуктивності праці, виконання плану реалізації продукції тощо).

Лічильно-обчислювальні процедури застосовуються під час перевірки кількісної характеристики об’єктів контролю. До них відносять – встановлення вартості товарів відповідно до ринкових цін, перевірку правильності нарахування заробітної плати робітникам, розрахункових відносин тощо. Крім того, їх використовують при інвентаризації, дослідженні документів, економічному аналізі, статистичних розрахунках, економіко-математичних методах, інших методичних прийомах контролю.

Логічні процедури грунтуються на застосуванні прийомів логіки у процесі контролю. Використовують їх у поєднанні з іншими контрольно-аудиторськими процедурами (наприклад, при перевірці документів, економіко-математичних розрахунках, економічному аналізі).

Порівняльно-зіставні процедури передбачають порівняння і зіставлення об’єкта з його аналогом, затвердженими зразками, нормативно-правовими актами для виявлення відхилень від них. Слід зазначити, що причини відхилень досліджують за допомогою інших контрольно-аудиторських процедур. Порівняльно-зіставні процедури широко використовують разом з іншими методичними прийомами контролю, але особливо важливу роль вони відіграють при дослідженні документів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Утенкова К. О. – 4. Методичні прийоми і процедури, що застосовуються в аудиті