Аудит – Рядська В. В. – Список використаної літератури

1. Закон України “Про аудиторську діяльність” № 140- V від 14 вересня 2006 року.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики. Видання 2006 року. – К.: TOB “ШФМЦАУ” Статус”, 2006. -1152 с.

3. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ./ Под ред. Я. В. Соколова. – М: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398 с: ил.

4. Арене А., Лоббек Дж. Аудит. Пер. с англ.; гл. ред. серии проф. Я. В. Соколов. – М: Финансы и статистика, 1995. – 560 с.

5. Аудит: Практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др. Под ред. А. Кузьминского. – К.: “Учетинформ”, 1996. – 283 с.

6. Аудит і ревізія підприємницької діяльності / Ф. Ф. Бутинець та ін. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. -416 с.

7. Симоненко Т. В. Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов. – X.: ООО “Конус”, 1999. – 192 с.

8. Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер. з англ. В. Шульга. – К.: Основи, 2000. – 190 с.

9. Бодюк A. B. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності. Монографія. – К.: Кондор, 2005. -356 с.

10. Бондаренко Н. О., Понікаров В. Д., Попова С. М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2004. – 300 с.

11. Білуха М. Т. Курс аудиту. Підруч. – К.: Вища школа, Знання, 1998.-574 с.

12. Ватуля І. Д., Канцедал H. A., Пономаренко О. Г. Аудит. Практикум. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

13. Гончарук Я. А., Рудницький B. C. Аудит. – Львів, Оріяна-Нова, 2004.-292 с.

14. Давидов Г. М. Аудит: навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-363 с.

15. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.-402 с.

16. Зубілевич С. Я., Голов С. Ф. Основи аудиту. – К.: Ділова Україна, 1996.-374 с.

17. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. -349 с.

18. Ільїна С. Б. Основи аудиту: Навч.-практ. посіб. – К.: Кондор, 2006 p.-378 с.

19. Кармайкл Д. Р., Бенис М. Стандарты и нормы аудита: Пер. с англ. – М: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 375 с.

20. Петренко СМ. Риски аудиторской деятельности: Науч.-практ. пособ. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2003. – 84 с.

21. Пилипенко І. І., Редько О. Ю. Стандарта аудиту та етики / Навч. посіб. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2007. -277 с.

22. Сотникова Л. В. Внутренний контроль и аудит /Учеб./ ВЗФЭИ. – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 2000. – 239 с.

23. Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами. – К.: Знання, 2005.-247 с.

24. Konrath Larry F. Auditing concepts and applications: a risk-analysis approach. – West publishing company, 1993. – 807 p.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Рядська В. В. – Список використаної літератури