Аудит – Рядська В. В. – 8.4.2.2. Модифіковані висновки

Модифіковані аудиторські висновки – це всі висновки про фінансову звітність, структура яких відрізняється від структури безумовно-позитивного висновку.

Така відмінність може бути у тому, що модифікований висновок включатиме додатково.

– пояснювальний параграф,

– параграф, що впливає на думку аудитора.

Схематично порівняння структур безумовно-позитивного висновку та модифікованих висновків можна побачити з таблиці 8.6.

Таблиця 8.6

Структура модифікованого аудиторського висновку

Структура безумовно-позитивного висновку

Структура модифікованого висновку

Безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом, що не впливає на думку аудитора

Умовно-позитивний, негативний, відмова від висловлення думки – висновки, що мають параграф, який впливає на думку аудитора

Заголовок

Заголовок

Заголовок

Адресат

Адресат

Адресат

Вступний параграф

Вступний параграф

Вступний параграф

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Відповідальність аудитора

Відповідальність аудитора

Відповідальність аудитора

Аудиторська думка

Аудиторська думка

Пояснювальний параграф, що не впливає на думку аудитора

Параграф, що впливає на думку аудитора

Аудиторська думка

Інші обов’язки стосовно надання висновку

Інші обов’язки стосовно надання висновку

Інші обов’язки стосовно надання висновку

Підпис аудитора

Підпис аудитора

Підпис аудитора

Дата аудиторського висновку

Дата аудиторського висновку

Дата аудиторського висновку

Адреса аудитора

Адреса аудитора

Адреса аудитора

Порядок визначення форми модифікованого висновку та вимоги щодо його змісту визначається спеціальним МСА 701 “Модифікація висновку незалежного аудитора”.

Окремим видом модифікованого висновку визначається безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом, який не впливає на думку аудитора. Особливість такого висновку визначається тим, що модифікації (зміні) підлягає не сам висновок, тобто форма висловлення аудитора про фінансову звітність, а лише змінюється його структура.

Інші форми модифікованих висновків, пов’язані з тим, що змінюється не тільки структура самого висновку у порівнянні з безумовно-позитивним, але й зміст самого судження аудитора.

Отже, коли говориться про те, що висновок модифіковано, то мається на увазі, що його структура відрізняється від структури безумовно-позитивного висновку.

Разом з тим важливо розуміти, що за змістом судження аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, аудиторські висновки можуть бути лише чотирьох видів:

Безумовно-позитивний висновок,

– умовно-позитивний висновок,

– негативний висновок, відмова від висловлення думки.

8.4.2.2.1. Безумовно-позитивний висновок з пояснювальним параграфом

У процесі проведення процедур аудиту, аудитор може отримати інформацію, що, на його професійне судження, буде дуже важливою для розуміння користувачами фінансової звітності. Така інформація може бути включена підприємством до приміток, які є частиною фінансової звітності. Тому буває доцільним зробити наголос на відповідну інформацію у фінансовій звітності для того, щоб привернути увагу користувачів фінансової звітності. Це робиться шляхом додавання в аудиторський висновок пояснювального параграфа. Додавання такого пояснювального параграфа не впливає на думку аудитора. Цей параграф розмішується після параграфа з аудиторською думкою та розділу з описом інших обов’язків аудитора, якщо такий є.

Пояснювальний параграф, як правило, містить посилання на те, що аудиторський висновок (тобто безпосереднє судження аудитора про фінансову звітність) не є модифікованим.

Наприклад, у примітках до фінансових звітів підприємством включено інформацію про те, що в структурі замовлень значну питому вагу (більше 20%) посідають замовлення, що фінансуються з державного бюджету. Аудитору стало відомо, що тендерні умови, які визначаються на укладання договорів у наступному році, значно жорсткіші в порівнянні зі звітним роком. Тому, на погляд аудитора, можуть виникнути труднощі у майбутньому з отриманням відповідних обсягів державного замовлення на виробництво продукції. Але такі обставини не впливають на повноту і достовірність фінансових звітів, по яких робиться висновок.

Іншим випадком, в якому аудитор може модифікувати структуру безумовно-позитивного висновку, є випадок, коли аудитором у пояснювальному параграфі називаються обставини, що можуть розкривати питання безперервності діяльності підприємства. Більш докладно про порядок дослідження таких питань аудитором та врахування їх впливу на форму аудиторського висновку викладено у спеціальному МСА 570 “Безперервність”.

Далі наведено витяг з безумовно-позитивного висновку, який має пояснювальний параграф, що не впливає на думку аудитора (див. табл.. 8.7).

Таблиця 8.7.

Приклад безумовно-позитивного висновку

З пояснювальним параграфом

Елемент аудиторського висновку

Зміст елемента у висновку

Аудиторська думка

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд аудитора), які дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності до мети аудиту та виявити суттєві помилки, допущені при її складанні.

ВИСНОВОК

1) облікова політика по всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку;

2) фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та повно і достовірно по всіх суттєвих аспектах відбиває фінансовий стан Замовника на 31 грудня 2006 року за наслідками господарських операцій з 01 січня 2006 року по 31 грудня 2006 року.

Пояснювальний параграф, що не впливає на думку аудитора

Не висловлюючи умовно-позитивної думки, звертаємо увагу на примітку 5 до Звіту про фінансові результати. Замовник забезпечує більше 20% обсягу доходів від реалізації продукції за рахунок отриманого державного замовлення. Враховуючи зміни тендерних умов на наступний фінансовий рік, можна очікувати певних труднощів в отриманні відповідної групи доходів на рівні звітного року


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Рядська В. В. – 8.4.2.2. Модифіковані висновки