Аудит – Рядська В. В. – 8.4.2.1. Безумовно-позитивний висновок

Отже, умови, за яких аудитор може висловити безумовно-позитивну думку стосовно повного комплекту фінансових звітів загального призначення, а також вимоги до структури та змісту відповідного висновку, наведено у МСА 700 (П).

Основою для формування судження аудитора є задокументовані аудиторські докази, які отримані в процесі виконання аудиту.

Аудит   Рядська В. В.   8.4.2.1. Безумовно позитивний висновок

Аудитор повинен оцінити на основі отриманих доказів, чи є достатня впевненість, що фінансові звіти, взяті в цілому, не містять суттєвих викривлень.

Безумовно-позитивна думка висловлюється за допомогою таких словосполучень:

“справедливо та достовірно відображають”,

“представляють достовірно в усіх суттєвих аспектах”.

Аудитор може надавати безумовно-позитивний висновок, коли виконуються всі наступні умови:

1) облікова політика підприємства відповідає концептуальній основі фінансової звітності та обставинам функціонування підприємства,

2) прийняті підприємством облікові оцінки відповідають фактичним обставинам функціонування підприємства,

3) інформація, яка представлена у фінансових звітах, є відповідною, надійною, порівняльною та зрозумілою,

4) фінансові звіти дозволяють розкрити та зрозуміти користувачам вплив суттєвих операцій та подій на інформацію, що міститься у фінансових звітах.

Міжнародні стандарти аудиту містять такі вимоги щодо обов’язкових елементів аудиторського висновку:

А) заголовок;

Б) адресат;

В) вступний параграф;

Г) відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти;

Д) відповідальність аудитора; є) аудиторська думка;

Є) інші обов’язки стосовно надання висновку;

Ж) підпис аудитора;

З) дата аудиторського висновку; і) адреса аудитора.

У тексті висновку обов’язкові реквізити можуть розміщуватись у дещо іншому порядку.

Аудиторський висновок повинен мати заголовок, який би чітко вказував, що це є висновок незалежного аудитора.

Кожний висновок повинен мати визначеного адресата, тобто назву конкретного користувача такого висновку. Наприклад, адресатом можуть бути: збори акціонерів, рада директорів, кредитний комітет банку та інші особи, які зацікавлені в отриманні достовірної фінансової звітності підприємства. Назва адресата висновку визначається у відповідності до обставин завдання на аудит.

У вступному параграфі аудиторського висновку вказується назва підприємства, фінансові звіти якого пройшли аудиторську перевірку, та підтверджується, що фінансові звіти пройшли аудиторську перевірку. У вступному параграфі слід:

А) вказати назву кожного з фінансових звітів, що складають повний пакет фінансових звітів;

Б) зробити посилання на важливі аспекти облікової політики та інші пояснювальні примітки; та

В) вказати дату і період, якого стосуються фінансові звіти. Аудитор повинен вказати у своєму висновку, що управлінський

Персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у фінансових звітах у відповідності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, і ця відповідальність стосується:

А) розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

Б) вибору та застосування відповідної облікової політики; та

В) подання облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

В аудиторському висновку слід вказувати, що відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки.

В аудиторському висновку слід вказувати, що відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки для протиставлення її відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне відображення інформації у фінансових звітах.

Крім того, необхідно зазначати, що аудит проводився у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. У висновку слід також пояснити, що ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

У тексті висновку аудитор повинен описати обставини, які обмежують його відповідальність тим, що:

А) аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансових звітах;

Б) вибір процедур залежить від судження аудитора включно і оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин, а не для висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

У випадках коли аудитор несе відповідальність за висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю у зв’язку з аудитом фінансових звітів, аудиторові не слід вписувати фразу, що розгляд внутрішнього контролю виконується не для висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю;

В) аудит включає й оцінку відповідності використаної облікової політики, коректності облікових оцінок управлінського персоналу та загального представлення фінансових звітів.

У випадку коли аудитор висловлює безумовно-позитивну думку, у тексті висновку вона формулюється в спеціальному параграфі, в якому чітко вказується, що фінансові звіти справедливо і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах результати господарських операцій (за відповідний звітний період) відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності.

Інколи завданням на проведення аудиту встановлюється необхідність висловити думку стосовно інших питань, окрім повноти та достовірності інформації повного пакета фінансової звітності загального призначення. Наприклад, у складі річного фінансового звіту, який подається кредитними спілками України до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, окрім звичайних форм повного комплекту фінансової звітності, необхідно подавати й спеціальні форми звітності. Зрозуміло, що інформація, яка наведена у спеціальних формах звітності, може бути прямо чи непрямо пов’язана з показниками форм фінансової звітності. Отже, у такому разі аудитор зіставляє інформацію, виявляє можливі невідповідності та розкриває їх зміст.

Додаткові обов’язки аудитора під час аудиту фінансової звітності можуть бути і з інших питань залежно від конкретних обставин та користувача аудиторського висновку.

Результати перевірки, пов’язані з виконанням додаткових обов’язків, наводяться у спеціальному розділі аудиторського висновку. Такий розділ отримав назву “Інші обов’язки стосовно надання висновку”. Скільки інформація, що наводиться в цьому розділі, є окремою від повного комплекту фінансових звітів, то вона не впливає на зміст висновку аудитора стосовно фінансових звітів. Отже, розділ “Інші обов’язки стосовно надання висновку” розміщується зразу після розділу, в якому аудитор висловлює своє судження. Приклад змісту та структури безумовно-позитивного висновку наведено в таблиці 8.5.

Таблиця 8.5.

Зміст та структура безумовно-позитивного висновку

Елемент аудиторського висновку

Зміст елемента у висновку

Адреса аудиторської фірми

Товариство з обмеженою відповідальністю

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

ЕККАУНТАУДИТ

Свідоцтво про внесення в Реестр суб’єктів аудиторської діяльності №1319 видане Аудиторською Палатою України 26.01.2001 р. 14027, м. Чернігів, пр. Перемоги, 5, IK згідно з ЄДРПОУ № 22823802,

Р/р 26008377400001 в ЗАТ КБ “Приват Банк”, м. Чернігова. МФО 353586, тел./ факс 95-31-08, e-mail: aeount(a Cn. relc. com

Адресат

Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Дата аудиторського висновку

№ 26/2007 м. Чернігів 8 травня 2007 року

Заголовок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

За результатами незалежної аудиторської перевірки достовірності річної фінансової звітності кредитної спілки “Моя родина”, (надалі Замовник) за період з 30 березня 2006р по ЗІ грудня 2006 р.

Вступний параграф

Висновок зроблено за результатами незалежної аудиторської перевірки, яка була проведена Товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою “Екаунтаулит” (свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1319 видане Аудиторською Палатою України 26.01.2001 року) на підставі договору від 30.04. 2007 року №16 у відповідності до:

– закону України “Про аудиторську діяльність”;

– міжнародних стандартів аудиту;

Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову

Звітність”;

Діючих Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку; – діючих в Україні нормативно-законодавчих актів щодо організаційно-правових питань підприємницької діяльності;

-Нормативно-законодавчих актів, які встановлювали порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності протягом періоду, що перевірявся.

Цей висновок стосується лише інформації, яку містять компоненти річної фінансової звітності Замовника, що були підготовлені у відповідності до вимог діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку:

“Балансу” станом на 31 грудня 2006 року,

– “Звіту про фінансові результати” за 2006 рік, “Звіту про власний капітал” за 2006 рік,

– “Звіту про рух грошових коштів” за 2006 рік,

– приміток до річної фінансової звітності за 2006 рік. Перевірка проводилася в травні 2007 року за місцем розташування Замовника.

Основні відомості про Замовника:

Повна назва – кредитна спілка “Моя родина”,

Код за ЄДРПОУ – 34259312;

Місцезнаходження 14038, м. Чернігів, проспект Перемоги

139;

Дата державної реєстрації – 30 березня 2006 року, свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №104243; основні види діяльності відповідно до статутних документів – надання фінансових послуг по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

Чисельність працівників на звітну дату – 3 постійних працівники та 1 працівник за сумісництвом;

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення діяльності – ліцензія від 15.08.206 року Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ №153026 на надання фінансових послуг по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 18.08.2006 року по 18.08.2009 року;

Кількість відокремлених підрозділів (філій та відділень) Замовник не має.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

У відповідності до ст.9 Закону України “Про аудиторську діяльність” Замовник несе відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надані для проведення аудиту. Ця відповідальність стосується:

Розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок*

Вибору та застосування відповідної облікової політики та подання облікових оцінок.

Відповідальність аудитора

Відповідальність аудиторів визначається метою перевірки, яка полягала у формуванні судження щодо:

Відповідності прийнятої облікової політики Замовника вимогам діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та її незмінності протягом періоду, що перевірявся;

Достовірності та повноти річної фінансової звітності Замовника за 2006 рік у відповідності до прийнятої облікової політики, а саме: “Балансу”, “Звіту про фінансові результати”, “Звіту про власний капітал”, “Звіту про рух грошових коштів”.

Процедури аудиту було сформовано з урахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок.

Оцінка ризиків внутрішнього контролю здійснювалася в аспекті процедур підготовки та достовірного відображення інформації у фінансовій звітності. Цим висновком не формулюється судження щодо ефективності внутрішнього контролю Замовника.

Аудиторська думка

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд аудитора), які дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності до мети аудиту та виявити суттєві помилки, допущені при її складанні.

ВИСНОВОК

1) облікова політика по всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку;

2) фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та повно і достовірно по всіх суттєвих аспектах відбиває фінансовий стан Замовника на ЗІ грудня 2006 року за наслідками господарських операцій з 01 січня 2006 року по 31 грудня 2006 року.

Інші обов’язки стосовно надання висновку

Додаткова інформація відповідно до вимог “Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 N 177 (зі змінами та

Доповненнями), що не впливає на сформоване судження в аудиторському висновку про фінансову звітність

1. Відповідно до розділу 2 “Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 N 177 (зі змінами та доповненнями) – надалі Порядок, Замовник повинен подавати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України звітність, яка включає:

Річну фінансову звітність за формами, установленими Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”,

Звітні дані за формами, установленими Порядком.

2. Звітні дані включають такі форми: Загальна інформація про кредитну спілку, Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки, Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки,

Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки, Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки, Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки, Дотримання нормативів діяльності кредитних спілок,

3. У відповідності до Розділу 3 Порядку форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний період.

4. За результатами здійснених аналітичних процедур узгодження інформації, яка міститься у річній фінансовій звітності, з інформацією, яка наведена у формах звітних даних Замовника, встановлено:

Порядок передбачає формування доходів від отриманих процентів за кредитами, наданими членам кредитної спілки за касовим методом на відміну від методу нарахування, який передбачається принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідності до статті 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”. Внаслідок таких методологічних розбіжностей загальна сума доходів, яка відображена у “Звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки” становить 19933,29 гри, а у “Звіті про фінансові результати” – 22928,44 гри. На відміну від доходів Порядок передбачає формування

Витрат за процентами за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки методом нарахування, що збігається з принципами бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідності до статті 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”.

Внаслідок вищевикладених розбіжностей між вимогами, які містить Порядок, та принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності у відповідності до статті 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” у “Звітних даних про фінансову діяльність кредитної спілки” загальна сума непокритого збитку станом на 31.12.2006 року не збігається із сумою балансового збитку, який відображено в Балансі Замовника на звітну дату на суму 2995,15 грн. По інших показниках Звітних даних не встановлено розбіжностей з фінансовою звітністю та даними бухгалтерського обліку.

Підпис аудитора

Генеральний директор

ТОВ “Аудиторська фірма “Екаунтаудит” О. М. Гармаш сертифікат аудитора серії А №002433

Виданий Аудиторською

Палатою України

29.04.04 року

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити

Аудиторські перевірки фінансових

Установ АЛЬООІ116 від 23.09.2005р.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Рядська В. В. – 8.4.2.1. Безумовно-позитивний висновок