Аудит – Рядська В. В. – 8.1. Основні вимоги до документального забезпечення аудиторської діяльності

Глосарій до розділу: поточний і постійний аудиторський файл, робоча документація, підсумкова документація, аудиторський звіт, аудиторський висновок, безумовно-позитивний аудиторський висновок, модифікований аудиторський висновок, незгода з управлінським персоналом, обмеження аудиторської перевірки, пояснювальний параграф.

8.1. Основні вимоги до документального забезпечення аудиторської діяльності

Організація аудиторської діяльності повинна бути направлена перш за все на забезпечення якості послуг, що надаються замовникам. Це, у свою чергу, створює підгрунтя для формування відповідного аудиторського висновку й зменшення професійного ризику. Досягнення цієї мети можливе лише за умови виконання технічних стандартів, в якості яких в Україні прийнято Міжнародні стандарти аудиту.

Одним з інструментів, за допомогою якого аудиторська фірма може забезпечити якість процесу аудиту, є аудиторська документація.

Треба зазначити, що Закон України “Про аудиторську діяльність” не торкається необхідності документування процесу аудиту, за винятком договору на його проведення та аудиторського висновку. Міжнародна практика аудиту, навпаки, приділяє значну увагу робочій документації. Обов’язкове документування аудиту розглядається як один з основних принципів цієї діяльності.

Узагальнення практики аудиту втілилось у вимоги до складу, змісту та правил складання робочої документації, які викладено безпосередньо у положеннях таких стандартів:

– Міжнародний стандарт контролю якості 1 “Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги” (надалі – МСКЯ 1). Цей стандарт розкриває основні процедури, які повинні застосовуватись аудиторськими фірмами для документального забезпечення всіх етапів здійснення процесу аудиту;

– Міжнародний стандарт аудиту 230 (переглянутий) “Аудиторська документація” (надалі – МСА (П) 230). Цим стандартом визначаються вимоги щодо форми, змісту та порядку складання робочої документації.

Слід зазначити, що необхідність документування здійснених процедур визначається окремими положеннями й інших МСА. Узагальнення таких вимог наведено у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1.

Вимоги міжнародних стандартів аудиту до аудиторської документації

Міжнародний стандарт аудиту

Місце

Короткий зміст

1

2

3

МСА 210 “Умови завдань з аудиторської перевірки”

Параграф 5

Наявність листа-зобов’язання для підтвердження призначення аудитора, мети та обсягу аудиторської перевірки, ступеня відповідальності аудитора, клієнта, форма будь-яких висновків та звітів

МСА 220 (переглянутий) “Контроль якості під час аудиту історичної фінансової звітності”

Параграфи 11 -14, 16-25, 27, 30,31,33

Забезпечення належного керівництва допоміжним персоналом (асистентами, помічниками аудитора) та контроль якості аудиторських робіт

МСА 240 “Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту фінансових звітів”

Параграфи 60 та 107-111

Документування підстав визнання доходів як ризику суттєвого викривлення; Документування розуміння аудитором клієнта та його середовища, ризику суттєвого викривлення; Документування дій аудитора у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення Документування інформування управлінського персоналу, інших органів щодо шахрайства

МСА 250 “Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів”

Параграф 28

Документальне оформлення виявлених невідповідностей вимогам чинного законодавства

МСА 260 “Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому управлінському персоналові”

Параграф 16

Письмові підтвердження управлінського персоналу щодо повідомленої в усній формі інформації з питань аудиту, яка має значення для управління

MCA 300 “Планування аудиту фінансових звітів”

Параграфи 22-26

Документування загальної стратегії та плану аудиту включно з будь-якими змінами, зробленими в процесі аудиту

МСА 315 “Розуміння суб’єкта господарювання і його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень”

Параграфи 122,123

Документування (у вигляді опису, анкети, перевірочного списку, блок-схеми):

– обговорення доступності фінансових звітів суттєвим викривленням через шахрайства або помилки;

– ключових елементів розуміння ризиків суттєвого викривлення, джерела інформації та процедури оцінки ризиків;

– виявлені і оцінені ризики на рівні фінансових звітів і на рівні тверджень;

– виявлені ризики та пов’язані з ними оцінені процедури контролю

МСА 330 “(Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків”

Параграф 73

Документування:

– загальних дій у відповідь на проблеми оцінених ризиків суттєвого викривлення;

– характеру, часу та обсягу подальших аудиторських процедур;

– висновків щодо довіри до процедур контролю, які були перевірені в попередній аудиторській перевірці

МСА 505 “Зовнішні підтвердження”

Параграф 33

Підтвердження автентичності інформації із зовнішніх джерел

МСА 580 “Пояснення управлінського персоналу”

Параграф 10

Докази пояснень управлінського персоналу у формі резюме усних обговорень або письмових пояснень управлінського персоналу

МСА 600 “Використання роботи іншого аудитора”

Параграф 14

Документування:

– компонентів, фінансова інформація яких перевірена іншими аудиторами, їх значущість для фінансових звітів суб’єкта господарювання;

– виконаних процедур та отриманих доказів;

– зазначення оглянутих робочих документів іншого аудитора та результати проведених з ним обговорень

Розглянемо більш детально процес документування аудиторської діяльності із урахуванням положень міжнародних стандартів аудиту, які наразі діють в Україні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Рядська В. В. – 8.1. Основні вимоги до документального забезпечення аудиторської діяльності