Аудит – Рядська В. В. – 4.3. Договір на проведення аудиту

У відповідності до Цивільного кодексу України договори можуть укладатися в усній та письмовій формах. Договір у письмовій формі визначає гарантовані умови між сторонами договору. На підставі зафіксованих у договорі умов спірні відносини можуть розглядатися господарським судом.

Статтею 17 Закону України “Про аудиторську діяльність”, яка називається “Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг” визначається, що аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Інші аудиторські послуги можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).

У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг передбачаються обов’язково:

– предмет договору,

– термін перевірки,

– обсяг аудиторських послуг,

– розмір і умови оплати,

– відповідальність сторін.

Недійсними є будь-які положення договору, спрямовані на повне звільнення аудитора (аудиторської фірми) від встановленої законом майнової відповідальності за недостовірність аудиторського висновку чи іншого документа, в якому відображені результати аудиторської перевірки. Договори, які укладені аудиторськими фірмами, можуть бути: – генеральними – визначають порядок ведення як аудиту, так і супутніх аудиту робіт. Як правило, в такому разі при здійсненні аудиту укладається додаткова угода, яка конкретизує умови проведення аудиту.

– договір на інформаційно-консультативне обслуговування – конкретизується форма надання цих послуг.

Договір на бухгалтерське обслуговування – надання послуг по зведенню бухгалтерського обліку. окремий договір на проведення аудиту.

Структура договору. Кожний договір містить преамбулу. Тут вказується назва сторін, підстави для здійснення їхньої діяльності і визначаються уповноважені особи, які можуть укладати і підписувати договори. При підписанні договору необхідно:

Ознайомитися зі статутом підприємства, яке визначає уповноваження керівників;

– з’ясувати вартісну межу, а також чи існує вона, за якою встановлено право підписувати договори;

Поцікавитися внутрішнім документом, який призначає на посаду

Особу, що укладає, підписує договір. Якщо для особи, яка підписує договір не встановлені статутом відповідні повноваження, то вони повинні бути завірені довіреністю.

Договір підписує та посадова особа, яка визначена в преамбулі.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. Предметом Договору є практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги здійснюються на підставі стандартів аудиту та Кодексу етики професійних бухгалтерів з дотриманням вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” та інших нормативно-правових актів України.

Предмет, обсяг та планова вартість аудиторських послуг визначені у листів-зобов’язанні ще до укладення проекту договору.

ОБОВ ‘ЯЗКИ СТОРІН. У цьому розділі визначається зобов’язання

Сторін.

Виконавець зобов ‘язаний:

– в аудиторській діяльності дотримуватися вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” та інших нормативно-правових актів України, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;

– відповідним чином надавати аудиторські послуги;

– повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час виконання аудиторських послуг недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

– зберігати в таємниці інформацію, отриману при виконанні аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

– обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у вигляді консультацій, перевірок, експертиз;

– відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинних законодавчих актів України.

Замовник зобов ‘язаний:

– переконатися в тому, що між ним та виконавцем досягнуто чіткого розуміння умов виконання аудиторських послуг, запланованого використання та поширення інформації після її підготовки, форми звіту;

– створити виконавцю належні умови для якісного виконання аудиторських послуг;

– не втручатися у практичне виконання аудиторських послуг у спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит. Відмовитися від тиску на виконавця з метою зміни його професійної думки;

– своєчасно оплатити та прийняти роботу виконавця за договором відповідно до його умов;

– відповідати перед виконавцем за порушення умов договору відповідно до чинних законодавчих актів України.

ПРАВА СТОРІН. У розділі фіксують права аудитора та замовника при проведенні аудиту.

Виконавець має право:

– самостійно визначати форми і методи виконання аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору;

– отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета аудиторських послуг і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб. Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов’язані надати їх на вимогу виконавця. Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;

– отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника;

– перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб’єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

– залучати на договірних засадах до участі в проведенні аудиту фахівців різного профілю;

– здійснювати поетапне завдання виконаних робіт. Замовник має право:

– вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотриманням вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”;

– одержувати спеціальні консультації від інших професійних бухгалтерів (аудиторів, аудиторських фірм);

– отримувати усні (письмові, факсові, електронні) пояснення з усіх питань, що цікавлять його стосовно проведення аудиту.

ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ. Результатом робіт за договором сторони визнають акти виконаних робіт. У ході проведення аудиту виконавець може ознайомити замовника з попередньою формою звіту – попередніми результатами проведення аудиту. Попередні результати проведеного аудиту є неофіційними. Вони можуть обговорюватися замовником та виконавцем з залученням третіх осіб.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Цивільно-правова відповідальність виконавця:

– за неналежне виконання своїх зобов’язань виконавець несе майнову та іншу відповідальність, визначену в договорі, відповідно до чинного законодавства;

– розмір майнової відповідальності виконавця не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з його вини;

– всі спори майнового характеру між виконавцем та замовником вирішуються у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”.

Інші види відповідальності аудиторів:

– за неналежне виконання своїх професійних обов’язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинення дії сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката.

Цивільно-правова відповідальність замовника:

– замовник самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями;

– замовник відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном;

Інші види відповідальності замовника:

– керівництво замовника відповідно до Законів України несе персональну відповідальність за повноту та достовірність, юридичну чинність бухгалтерських та інших документів, які надаються виконавцю для проведення аудиту, та за дії, що впливають на незалежність виконавця;

– замовник додатково несе відповідальність за виявлені в ході виконання аудиту фінансові результати та за звітність по них; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності, за невиконання рекомендацій виконавця щодо усунення виявлених невідповідностей (відхилень, помилок тощо).

– у разі, якщо замовник не надав (надав не повністю чи несвоєчасно) необхідних відомостей, первинної документації, або у будь-який інший спосіб створив умови, які сприяли помилкам у роботі виконавця, то виконавець не несе відповідальності за порушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він припустився, та за неправильні висновки, яких він дійшов під час проведення аудиту.

– з огляду на перевірки та характерні аудиту обмеження існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту виконавець відповідальності не несе.

ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ. Вартість робіт розраховується виходячи з часу, що запланований фахівцями на виконання аудиторських послуг з урахуванням покриття поточних накладних витрат, залежно від ступеня відповідальності фахівців, їхнього досвіду та відповідної кваліфікації.

Під робочим часом прийнято розуміти чистий робочий час фахівця, що не включає ознайомлення з обсягом перевірки, вивчення законодавчої бази, перерви та обіди.

Вартість виконання аудиторських послуг визначається в розмірі, що вказується в актах виконаних робіт. Оплата здійснюється замовником безготівково шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця або внесенням готівки в касу виконавця.

За необгрунтовану відмову від прийняття виконаних робіт (не підписання акта протягом встановленого строку) передплата у розмірі фактично відпрацьованих годин фахівцями виконавця не повертається.

Порядок і форма розрахунків можуть бути змінені письмовою угодою сторін.

Контрольні запитання до розділу

1. Опишіть переговорний процес між замовником і аудитором на переддоговірному етапі.

2. Визначте основні відмінності укладання договорів при першому замовленні та повторній перевірці фінансових звітів.

3. Назвіть основні загрози ф

Фундаментальних етичних принципів та причини їх виникнення.

4. Запропонуйте заходи з мінімізації етичних загроз залежно від причини їх виникнення.

5. Визначте відповідальність сторін до і після укладення договору на проведення аудиту.

6. Дайте характеристику листа-зо бо в’язання та назвіть основні вимоги до його складання.

7. Назвіть підходи до переговорного процесу при укладенні договору та визначте переваги і недоліки кожного з них.

8. Які нормативні документи визначають порядок укладення та структуру договору.

9. Назвіть основні елементи договору на проведення аудиту.

10. Які суттєві аспекти слід відображати в договорі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Рядська В. В. – 4.3. Договір на проведення аудиту