Аудит – Рядська В. В. – 4.1. Етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення

4.1. Етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення

Процес здійснення аудиту може бути поділений на такі основні

Етапи:

– Переддоговірний етап. Це перший крок, який повинні зробити як майбутній потенціальний клієнт та аудиторська фірма назустріч один одному. На цьому етапі аудиторською фірмою проводиться знайомство з підприємством, попередня оцінка його зовнішнього та внутрішнього середовища, установчими документами, фінансовою звітністю. Кінцевою метою робіт, які здійснюються на цьому етапі, є отримання комплексу інформації для прийняття рішення про можливість укладання договору та для попередньої оцінки рівня суттєвості і ризиків суттєвих викривлень.

– Етап укладання договору.

– Етап підготовчої роботи перед безпосереднім проведенням процедур отримання аудиторських доказів, або етап планування аудиту. На цьому етапі аудитор збирає більш докладну інформацію для того, щоб сформувати спочатку загальну стратегію аудиту, потім на її основі скласти план проведення аудиту і, нарешті, визначити в програмах аудиту перелік, обсяг і час проведення аудиторських процедур з метою отримання доказів стосовно тверджень у фінансових звітах.

– Етап проведення процедур отримання аудиторських доказів.

– Етап здійснення заключних процедур. На цьому етапі аудитор проводить підсумкові процедури, які пов’язані з формуванням висновку про достовірність інформації, яка наведена у фінансовій звітності.

У теорії аудиту можна зустріти дещо інші узагальнення щодо виділення етапів процесу аудиту. Проте вони не мають принципових відмінностей. У загальному підсумку завжди окремо виділяються перші два етапи, які ми називаємо переддоговірним та етапом укладання договору. Саме з них починається шлях до пункту кінцевого призначення – формування аудиторської думки. Отже, на цих етапах закладаються важливі передумови для того, щоб надання професійних послуг аудиторами здійснювалось:

По-перше – з дотриманням стандартів етики та норм Закону України “Про аудиторську діяльність”, по-друге, – якісно.

Міжнародні стандарти аудиту не мають спеціального стандарту, який би визначав усі необхідні процедури, які необхідно виконувати в процесі проведення переговорів та укладання договорів. Проте різні стандарти визначають окремі вимоги, яких необхідно дотримуватись аудитору на переддоговірному етапі та на етапі укладання договору. Зокрема це такі:

– Кодекс професійної етики бухгалтерів, в якому указуються процедури визначення обставин, що формують загрозу дотримання фундаментальних принципів етики, а також описуються можливі дії, за допомогою яких можна усунути вплив або зменшити вплив обставин такої загрози до прийнятного низького рівня.

– Міжнародний стандарт аудиту 210 “Умови завдань з аудиторської перевірки”, цей стандарт установлює положення та надає рекомендації щодо погодження умов завдання на проведення аудиту (або інших видів робіт) з замовником (витяг зі стандарту див. у Додатку Д. 1).

– Міжнародний стандарт аудиту 315 “Розуміння суб’єкта господарювання і його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень”. Для переддоговірного етапу цей МСА розкриває зміст процедур, яких повинен дотримуватись аудитор з метою отримання розуміння про підприємство, фінансова звітність якого перевіряється, а також про середовище його функціонування.

Для практики аудиту в Україні також необхідно враховувати спеціальні норми Закону України “Про аудиторську діяльність”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Рядська В. В. – 4.1. Етапи проведення аудиту та їх нормативне забезпечення