Аудит – Рядська В. В. – 2.5. Незалежність аудиторів та аудиторських фірм

Визначення професійної аудиторської діяльності пов’язана напряму з поняттям незалежності. У цьому контексті термін “незалежність” розуміється лише як професійна незалежність.

Незалежність можлива лише в умовах свободи від впливу (контролю) з будь-якого боку. Тобто, коли мова йдеться про професійну аудиторську діяльність, то контроль за нею не може бути ані з боку користувачів (можливих замовників на аудит), ані з боку відповідальної сторони.

Разом з тим реально існує лише певний рівень незалежності, тобто аудитори не можуть бути абсолютно незалежними.

Кодекс етики професійних бухгалтерів визначає, що незалежність вимагає:

Незалежності думки.

Тобто такої спрямованості думок, яка дає можливість надати висновок без будь-якого впливу, що може ставити під загрозу професійне судження, та дозволяє діяти чесно з об’єктивністю та професійним скептицизмом;

Незалежності поведінки.

Тобто уникнення фактів та обставин настільки значущих, що розсудлива та поінформована третя сторона, знаючи всю відповідну інформацію, в тому числі вжиті застережні заходи, обгрунтовано дійшла би висновку, що чесність, об’єктивність чи професійний скептицизм фірми або члена групи з виконання завдання знаходяться під загрозою.

Втрата незалежності думки може відбутися, наприклад, в таких ситуаціях, коли:

– аудитор підпорядковує власне судження судженню керівництва підприємства, звітність якого перевіряється;

– висновки або текст звіту аудитора носять звинувачувальний характер, в їх тексті робиться персоніфікація помилок, визначається майнова або кримінальна відповідальність працівників замовника;

– судження аудитора формується з посиланням на підручники, професійні авторитети, публічні виступи посадових осіб;

– в тексті висновку прослідковується особиста неприязнь до конкретних працівників замовника.

Незалежність поведінки передбачає відповідні форми взаємовідносин аудитора з:

– керівництвом замовника,

– з персоналом замовника,

– з користувачами аудиторського висновку чи аудиторського звіту,

– з державними регуляторними чи фіскальними органами. Може існувати багато різних обставин, які створюють загрози для

Незалежності аудитора. Тому дуже важливо кожному практикуючому аудитору та аудиторській фірмі здійснювати контроль за дотриманням незалежності у стосунках із замовниками.

Історія розвитку аудиторської діяльності дає підстави виділити три аспекти незалежності: правові, етичні та економічні (див. табл. 2.2).

Основною умовою незалежності є саморегулювання аудиторської професії. Воно полягає у делегуванні державою прав професійним організаціям самостійно встановлювати правила поведінки, методологію, методику і техніку, вимоги до професійної компетентності, контролювати їх дотримання.

Саморегулювання аудиторської професії також включає і такі аспекти:

– аудитор самостійно приймає рішення методів та прийомів проведення аудиторської перевірки залежно від конкретних обставин та його професійного досвіду,

– аудитор самостійно визначає рівень суттєвості щодо інформації у фінансових звітах замовника та оцінює ризик суттєвих викривлень у ній,

– аудитор самостійно приймає рішення щодо виконавців робіт та необхідності залучення експертів,

– аудитор приймає самостійне рішення щодо використання технічних стандартів та етичних принципів,

– аудитор не змінює суті висновку під впливом (тиском) третіх осіб.

Законом України “Про аудиторську діяльність” визначено, що аудит проводиться на підставі договору між аудиторською фірмою (аудитором) і замовником. Незалежність на цьому етапі виявляється у самостійному виборі замовника. Проте міжнародні стандарти обов’язково вказують на необхідність оцінки усіх аспектів незалежності під час укладання такого договору. У протилежному випадку аудиторська фірма буде нести відповідальність за порушення вимог до незалежності і результати аудиту можуть бути визнані недійсними. Це також означає, що повинні бути відсутніми будь-які майнові чи фінансові інтереси в об’єкті перевірки як з боку аудитора, так і з боку пов’язаних з ним осіб (родичів, близьких людей).

Таблиця 2.2.

Аспекти незалежності аудиторської професії

Професійна незалежність аудиторів

Правова

Етична

Економічна

Саморегулювання професії

Чесність, об’єктивність,

Професійна компетентність,

Належна ретельність

Обмеження видів діяльності (аудит – виключний вид

Діяльності)

Контрактна (договірна) основа

Взаємовідносин

Добросовісне виконання

Професійних обов’язків, збереження репутації фірми

Обмеження суми винагороди від одного клієнта (25-30% в загальному обсязі)

Частка засновників не аудиторів у статутному фонді аудиторської фірми не може перевищувати 30%

Дотримання вимог технічних стандартів

Відсутність фінансового

Інтересу у справах клієнта

Розподіл відповідальності за

Думку про звітність та за фінансову звітність

Конфіденційність інформації щодо клієнта

Заборона отримання товарів і послуг від клієнта

Відповідальність за роботу

Інших аудиторів, асистентів,

Експертів

Обмеження тривалості

Співпраці з одним клієнтом

Вимоги до змісту реклами

Неможливість призначення

Аудитора органом управління

Вниз за підлеглістю

Вимоги до назви фірми

Вважається, що коли аудитори отримують від замовника будь-які вигоди (купують активи чи послуги навіть за звичайною ціною) під час проведення перевірки, то такі обставини можуть складати загрозу незалежності: необізнані працівники підприємства можуть оцінювати поведінку аудитора як заангажовану і ставитися до нього з недовірою.

Розподіл відповідальності за думку про звітність та за фінансову звітність між аудитором і замовником грунтується на Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, а також статті 9 Закону України “Про аудиторську діяльність”.

Контрольні запитання до розділу

1. Розкрийте зміст базових підходів щодо регулювання аудиторської діяльності в контексті забезпечення інформаційних потреб користувачів фінансової звітності.

2. Дайте характеристику якості та рівню нормативного-правового забезпечення аудиторської діяльності.

3. Поясніть механізм дії системи регулювання аудиторської діяльності.

4. Охарактеризуйте структуру міжнародних стандартів аудиту.

5. Назвіть функції професійних організації аудиторів в Україні.

6. Опишіть загрози дотримання аудиторами фундаментальних етичних принципів.

7. Розкрийте зміст незалежності аудиторів та аудиторських фірм за вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів.

8. Опишіть сутність принципу незалежності в аудиторській практиці.

9. Поясність аспекти незалежності аудитора та наведіть приклади їх практичного застосування.

10. Розкрийте сутність та підходи до саморегулювання аудиторської діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит – Рядська В. В. – 2.5. Незалежність аудиторів та аудиторських фірм