Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 6.2. Джерела, прийоми і способи одержання аудиторських доказів

6.1. Аудиторські докази: сутність, об’єкти, види аудиторських доказів (свідчень)

Аудиторські докази – це інформація, яка отримана аудитором у процесі формування висновків, на якій базується аудиторська думка. До аудиторських доказів належать первинні документи та облікові записи, які є основою для складання фінансових звітів, а також підтверджена інформація з інших джерел.

Аудиторські докази можна установити за такими документами:

* установчими документами;

* господарськими операціями сфери заготівлі;

* господарськими операціями сфери виробництва;

* господарськими операціями сфери збуту;

* інформації адміністративно-управлінського персоналу;

* довідками, розрахунками;

* іншими даними перевірок.

До об’єктів аудиторських перевірок для встановлення доказів можна віднести:

– дані про законність утворення підприємства;

– дані про виробничий напрям діяльності замовника;

– результати виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств;

– стан обліку активів та пасивів;

– стан розрахункових операцій;

– стан обліку затрат праці та ЇЇ оплати;

– стан розрахунків з бюджетом.

Аудитор може одержувати аудиторські докази шляхом проведення тестів контролю. Він повинен розглянути достатність та відповідність аудиторських доказів для підтвердження оціненого ризику контролю.

При цьому аудитор може отримати такі види аудиторських доказів:

O організаційні: системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, які організовані відповідним чином для запобігання, виявлення та виправлення суттєвих викривлень;

O функціонування: системи існують ефективно, функціонують відповідно даного періоду.

Достовірність аудиторських доказів залежить:

1. Від джерел їх одержання:

O внутрішні;

O зовнішні.

2. Від характеру:

O візуальні;

O документальні;

O усні;

O прямі;

O непрямі.

Прямі – ті, які підтверджуються первинними документами, або обліковими документами (наприклад, виявлена нестача при інвентаризації).

Непрямі – це ті, які можуть бути підтвердженими станом системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Достовірність аудиторських доказів залежить від конкретних обставин:

O аудиторські докази, отримані із зовнішніх джерел (наприклад, підтвердження, отримане від третьої сторони) достовірніші, ніж докази, отримані із внутрішніх джерел;

O аудиторські докази, отримані із внутрішніх джерел, достовірніші, якщо відповідні системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю є ефективними;

O аудиторські докази, отримані безпосередньо аудитором, достовірніші ніж докази, отримані від суб’єкта господарювання.

Аудиторські докази у формі документів та письмових пояснень, достовірніші ніж усні пояснення.

Аудиторські докази переконливіші якщо докази, отримані з різних джерел, узгоджуються і є різними за характером.

За таких обставин аудитор отримує вищий сукупний рівень упевненості порівняно з одержанням від аудиторських доказів при окремому розгляді. І, навпаки, якщо аудиторські докази отримані з одного джерела, не відповідають доказам, отриманим з іншого, то аудитор визначає, які додаткові процедури необхідні для усунення такої невідповідності.

Якщо аудиторські докази неможливо одержати, аудитор повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитися від висловлювання думки.

6.2. Джерела, прийоми і способи одержання аудиторських доказів

До джерел аудиторських доказів можна віднести:

* структуру системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

* порядок функціонування системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

* активи і пасиви підприємства (наявність, належність);

* факти, події (факт того, що була здійснена операція чи подія, пов’язана з підприємством у конкретний період);

* повнота відображення в обліку активів і пасивів;

* господарські операції;

* документи.

Аудитор одержує аудиторські докази шляхом застосування ряду способів:

– перевірки;

– спостереження;

– запиту і підтвердження;

– обчислення (підрахунку);

– аналітичних процедур.

Способи отримання аудиторських доказів:

1. Перевірка

Перевірка складається з вивчення бухгалтерських реєстрів, документів або матеріальних активів. Перевірка бухгалтерських реєстрів та документів надає аудиторські докази різного рівня надійності, залежно від їхнього характеру і джерела отримання та ефективності засобів внутрішнього контролю підприємства. До трьох основних категорій документальних аудиторських доказів, які мають для аудитора різний рівень надійності, належать: документальні аудиторські докази, які створені третіми сторонами та утримуються ними; документальні аудиторські докази, які створені третіми сторонами та утримуються суб’єктом господарювання; документальні аудиторські докази, які створені та утримуються суб’єктом господарювання.

Перевірка матеріальних активів забезпечує надійні аудиторські докази стосовно їх наявності, але не завжди стосовно права власності на них та правильності відображення їх вартості.

2. Спостереження

Цей процес полягає в спостереженні процесу або процедури, яка виконується іншими особами. Наприклад, спостереження аудитора за підрахунком товарно-матеріальних запасів працівниками компанії або за виконанням процедур контролю, після яких не залишається ознак їх проведення з точки зору аудиту.

3. Запити і підтвердження

Опитування полягає у пошуку інформації, котру можна отримати від обізнаних осіб підприємства або поза його межами. Опитування можуть варіювати від формальних письмових запитів, адресованих третім особам, до неформального усного опитування працівників підприємства. Відповіді на опитування можуть дати аудитору інформацію, якою він раніше не володів, або підтверджувальні аудиторські докази.

Підтвердження полягає в отриманні аудиторами підтверджувальної інформації, яка міститься в бухгалтерських реєстрах. Наприклад, аудитор, як правило, шукає прямого підтвердження сум дебіторської заборгованості шляхом спілкування з боржниками підприємства.

4. Обчислення (підрахунки)

Підрахунок полягає у перевірці арифметичної точності первинних документів та реєстрів обліку або у самостійному проведенні підрахунків.

5. Аналітичні процедури

Аналітичні процедури полягають в аналізі найважливіших показників і співвідношень, включаючи підсумкове дослідження відхилень і взаємозв’язків, котрі суперечать іншій інформації, що стосується цієї справи, або відхиляються від показників, які очікуються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 6.2. Джерела, прийоми і способи одержання аудиторських доказів