Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 4.3. Спеціалізовані ділянки перевірки

4.3.2. Види аудиторських послуг

На ринку приватизації підприємства

На основі Закону України “Про аудиторську діяльність” від

14.09.2006 р. аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

До аудиторських послуг відносять послуги, які пов’язані з професійною діяльністю аудиторів, зокрема:

* по веденню та відновленню бухгалтерського обліку;

O консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

* експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначається Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту.

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), прийнятий також рішенням Аудиторської палати України від

27.09.2007 р. № 182/5.

Даний перелік поділяється на 4 групи:

1. Завдання з надання впевненості;

2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг;

3. Інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України “Про аудиторську діяльність”;

4. Організаційне та методичне забезпечення аудиту.

Повний перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) має такий вигляд:

І. Завдання з надання впевненості:

O аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;

O огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;

O завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:

> оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту);

> оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;

> оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;

> оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;

> оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;

> оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);

> оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;

> оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;

> оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);

> оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

> економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта);

> оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача);

> оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;

> оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;

^ здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;

> перевірка прогнозної фінансової інформації;

У інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

II. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг:

O завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації;

O завдання з підготовки фінансової інформації.

ІІІ. Інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України “Про аудиторську діяльність”:

O ведення бухгалтерського обліку;

O складання фінансових звітів;

O відновлення бухгалтерського обліку;

O консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

> обрання облікової політики;

> встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

> організація бухгалтерського обліку;

> консолідація фінансової звітності;

> трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;

> інші види консультацій з питань обліку та звітності.

O консультації з питань системи внутрішнього контролю;

O консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності;

O складання податкових декларацій та звітів;

O консультації з питань застосування інформаційних технологій;

O консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

> правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форми власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

> організаційне забезпечення управління – структуризація, реструктуризація, побудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

> інформаційного забезпечення управління – консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообороту, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;

> управління грошовими потоками, інвестиційної політики;

> розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо);

> проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів;

> представлення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів;

> представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді;

> інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями аудиторської палати України.

IV. Організаційне та методичне забезпечення аудиту:

* розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо);

* проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів;

* здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 4.3. Спеціалізовані ділянки перевірки