Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.11. Лист-зобов’язання аудитора

Аудиторська діяльність включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудиту) і надання інших аудиторських послуг.

Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) і пов’язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

Клієнт і аудиторські фірми повинні приймати умови договору про проведення аудиту. Ці умови повинні бути зафіксовані у письмовій формі, щоб звести до мінімуму непорозуміння.

Лист-зобов’язання – це угода між аудиторською фірмою і клієнтом про проведення аудиту і надання взаємопов’язаних з ним послуг. У ньому вказується, що саме входить в обов’язки аудитора: аудит, ревізія чи складання звітів з наданням послуг зі складання податкових декларацій чи послуг адміністрації. У листі-зобов’язанні зазначаються граничні терміни завершення аудиту, обов’язки персоналу клієнта щодо надання допомоги у зборі облікових даних і документів. Дуже часто до нього включається угода про гонорар. За допомогою листа-зобов’язання клієнт інформується про те, що аудитор не несе відповідальності за виявлення будь-яких оманливих дій.

Лист-зобов’язання не впливає на відповідальність аудиторської фірми перед сторонніми користувачами фінансової звітності, але воно може вплинути на її юридичну відповідальність перед клієнтом.

Інформація, що міститься у листі-зобов’язанні, важлива для планування аудиту тому, що вона визначає строки проведення тестів і загальну кількість часу на здійснення аудиту та надання інших послуг. Якщо граничний строк здачі аудиторського висновку буде призначений відразу після дати складання балансу, то значну частину аудиту слід провести до кінця року. Коли аудитор займається складанням податкових декларацій і пояснювальних записок адміністрації чи коли клієнт не надає йому допомоги, необхідно домовитися про продовження термінів аудиторських обов’язків. Уведені клієнтом обмеження сфери аудиту можуть вплинути не тільки на процедури, які проводяться, а і на тип аудиторського висновку.

3.12. Контроль якості аудиторської роботи

На аудиторську фірму, крім обов’язків щодо проведення аудиту, покладається відповідальність для здійснення контролю за проведеною роботою. Необхідність у цьому викликана тим, що аудит або аудиторські послуги можуть бути надані не висококваліфікованими аудиторами, а асистентами-працівниками, які беруть участь в аудиторських перевірках, але не є аудиторами. Аудиторські фірми повинні проводити політику і застосовувати процедури з контролю якості аудиторської роботи. Політика з контролю якості результатів аудиторської перевірки може включати професійні вимоги, коли персонал фірми повинен дотримуватися принципів незалежності, об’єктивності, конфіденційності та професійної поведінки. Однією з основних процедур при цьому буде призначення співробітника для керівництва й вирішення питань, що стосуються процесуальної етики аудитора. З цими питаннями слід ознайомити персонал на всіх рівнях. Крім того, необхідно стежити за тим, щоб весь персонал дотримувався політики і процедур стосовно проведення політики професійної етики.

Важливою процедурою під час контролю якості аудиторської роботи є навички та компетентність. Передбачається, що аудиторська фірма повинна Мати персонал, який би володів усіма професійними якостями, необхідними для виконання своїх службових обов’язків. Тому при прийнятті робітників на службу має бути визначена програма, у якій вказується мета прийому на роботу і рівень кваліфікації робітників, джерела потенційних робітників і відповідальність окремих осіб за прийняття на роботу. Крім того, встановлюються кваліфікаційні вимоги і готуються рекомендації для оцінки потенційних робітників на кожному рівні..

Обов’язково потрібно передбачити професійне та якісне зростання кадрів. Це також відображається в розроблених рекомендаціях.

Необхідно, щоб персонал мав інформацію про зміни стандартів, законодавчих актів та інших нормативних документів, а також щоб здійснювалася програма щодо забезпечення фірми висококваліфікованими кадрами. Для цього на фірмах розробляються кваліфікаційні характеристики, необхідні для різних рівнів відповідальності. У них вказуються критерії якості робітників: технічні знання, аналітичні здібності, комунікабельність, лідерські якості та ін.

При якісному виконанні робіт проводиться їх оцінка і дається інформація про підсумки перевірки. Якщо якість робіт добра, виконавець може бути підвищений на посаді.

1. Завдання.

Включають процедури з роз’яснення виконання доручення роботи з аудиторської перевірки найбільш підготовленим аудиторам, їм, як правило, доводяться обсяг і склад аудиторської перевірки, кількість персоналу, час на проведення аудиту та ін. При цьому графік виконання аудиторської роботи погоджують з аудитором.

2. Делегування повноважень.

Передбачає, що аудиторські роботи повинні виконуватися на високому рівні і відповідати існуючим стандартам якості. Для цього необхідно:

O розробити процедури для планування аудиторської діяльності;

O передбачити процедури для збереження стандартів якості під час виконання роботи;

O запровадити навчання на робочому місці під час проведення аудиторських перевірок.

3. Консультація.

Необхідна для постійної підтримки рівня кваліфікації. Для виконання поставлених завдань щодо здійснення таких робіт застосовують окремі процедури:

O визначення ділянок і обсягів робіт, щодо яких необхідно провести консультації;

O закріплення конкретних виконавців, які можуть надавати консультації;

O встановлення обсягу документації, стосовно якої потрібні консультації.

4. Прийняття та збереження клієнтів.

Дана мета політики контролю передбачає оцінку і її постійний перегляд для вирішення питання при прийнятті клієнта до складу підприємств-замовників і можливості його подальшого обслуговування. Такі питання вирішуються з використанням окремих процедур:

O розробка характеристик для оцінки потенційних клієнтів. Дня цього уважно вивчають звітність клієнта і його управлінський персонал;

O консультація з попереднім аудитором, який може дати більш змістовну характеристику клієнту.

Вивчення реального стану виробничих відносин на підприємстві може здійснювати призначений для цього аудитор або група аудиторів. За певних обставин робляться висновки про можливу підтримку зв’язків з індивідуальним клієнтом.

5. Моніторинг.

Проводиться з метою визначення адекватності та ефективності політики та процедур контролю якості. Як процедуру для здійснення мети застосовують таке:

O детально розробляється програма моніторингу фірми, де вказують конкретні процедури моніторингу, які необхідні для обгрунтування впевненості в тому, що ця політика і процедури контролю якості діють більш ефективно;

O установлюються також рівень компетенції і способи відбору персоналу, який буде брати участь у моніторингу;

O проводяться заходи з моніторингу під час здійснення перевірки і тестування, дотримання загальної політики і процедур контролю якості фірми, перевіряються відібрані завдання на відповідність професійним стандартам;

O управлінський персонал забезпечується інформацією відповідного рівня про фактичні результати, про проведені заходи з моніторингу та про загальну перевірку системи контролю якості фірми.

При встановленні результатів перевірки враховується згода відповідного управлінського персоналу. При вивченні обставин окремі зауваження управлінського персоналу можна прийняти, інші, які не відображають реального стану звітності, аудитор вважає моніторинговими.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Аудит: організація і методика – Огійчук М. Ф. – 3.11. Лист-зобов’язання аудитора