Аудит – Немченко В. В. – Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності

4.1. Аудит ефективності виконання місцевих бюджетів

4.1.1. Попередній аудит ефективності виконання місцевого бюджету

4.1.2. Проведення аудиту ефективності виконання місцевих бюджетів

4.2. Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм

4.1. Аудит ефективності виконання місцевих бюджетів

Місцеві бюджети – це фінансова основа діяльності місцевих органів влади та самоврядування, від ефективного виконання яких залежить добробут громадян та якість послуг, гарантованих державою. З року в рік вони набувають все більшої ваги як за обсягом фінансових ресурсів держави, так і у розв’язанні соціально-економічних проблем регіонів, де проживає переважна більшість населення України. Обсяги фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні місцевих органів влади, постійно зростають (див. табл.).

Таблиця №

ОБСЯГИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2000-2008 РОКАХ

Роки

Доходи місцевих бюджетів, млрд. гри

Видатки місцевих бюджетів, млрд. грн

Частка у ВВП, %

Без урахування трансфертів

З урахуванням трансфертів

Без урахування трансфертів

З урахуванням трансфертів

Доходів без урахування трансфертів

Видатків без урахуванням трансфертів

2000

14,3

18,7

17,0

18,4

8,4

10,0

2001

17,7

25,0

22,3

24,9

8,7

10,9

2002

19,3

28,1

24,8

27,7

8,8

11,2

2003

22,6

34,3

31,4

33,8

8,4

11,7

2004

22,8

39,6

38,8

40,4

6,6

11,2

2005

30,3

53,7

52,1

53,5

6,9

11,8

2006

39,9

75,9

72,3

75,8

7,3

13,4

2007

58,3

107,1

96,4

104,8

8,2

13,6

2008

66,2

125,4

67,8

127,0

7,0

7,1

За даними Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України.

Варто зазначити, що в Україні кількість місцевих бюджетів чи не найбільша в Європі: на 01.01.2009р. в нашій країні налічувалося 12052 місцевих бюджетів, з яких 27 – обласні та бюджети міст Києва і Севастополя, 179 – бюджети міст обласного та республіканського АРК значення, 91 – бюджет районів у містах, 496 – районні бюджети, 268 – бюджети міські, міст районного значення, 804 – бюджети селищних рад, 10187 – бюджети сільських рад. За кількістю місцевих бюджетів серед Європейських країн Україна поступається лише Франції, де налічується 36 118 місцевих бюджетів, з них: 22 бюджети регіонів, 96 бюджетів департаментів, 36000 бюджетів комун.

Значна кількість місцевих бюджетів в Україні, а також тенденції зростання обсягів та зміни структури місцевих фінансів вимагають перегляду підходів до організації державного фінансового контролю за їх виконанням.

Особливістю здійснення державного фінансового контролю місцевих бюджетів в Україні є те, що суб’єктом такого контролю є держава, яка здійснює його за централізованою організаційною побудовою.

Згідно з законодавством функція контролю за використанням коштів місцевих бюджетів покладена на Міністерство фінансів України, Державну контрольно-ревізійну службу, органи Державного казначейства України, місцеві державні адміністрації.

Так, зокрема метою реалізації статті 113 Бюджетного кодексу України щодо здійснення контролю за ефективним використанням коштів місцевих бюджетів та статті 2 Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, контрольно-ревізійні органи здійснюють державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів.

Аудит ефективності виконання місцевого бюджету проводиться стосовно окремого бюджету конкретної адміністративно-територіальної одиниці, або стосовно зведеного бюджету областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя, зведених бюджетів міст та районів.

Аудит проводиться з метою перевірки та аналізу фактичного виконання місцевого бюджету, ефективності використання комунальних коштів, майна та інших активів, достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Тому основними завданнями аудиту ефективності виконання місцевих бюджетів є:

> надання оцінки формування і рівню виконання місцевого бюджету;

> встановлення причин, що негативно впливають на виконання місцевого бюджету;

> визначення шляхів удосконалення управління бюджетними коштами, державним та комунальним майном, в тому числі можливості збільшення доходів бюджету.

На відміну від незалежного аудиту, якій здійснюється на договірній основі, аудит ефективності виконання місцевого бюджету здійснюється органами контрольно-ревізійної служби України у відповідності до планів контрольно-ревізійної роботи1. Однак, він може проводитись за участю фахівців Мінфіну, органів державної податкової служби, фінансових управлінь державних адміністрацій та інших органів державного фінансового контролю. За необхідності посилення координації дій фахівців органів, що прийматимуть участь в аудиті, за дорученням голови обласної (міської, районної) державної адміністрації можуть створюватися робочі групи з представників різних органів державного фінансового контролю для проведення аудиту.

Відбір місцевих бюджетів щодо яких має проводитись аудит ефективності здійснюється відповідно до критеріїв Положення про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби2.

Період аудиту ефективності виконання місцевого бюджету повинен бути обраний не меншим, ніж 2 роки, оскільки це дозволяти оцінити показники місцевого бюджету у динаміці, визначити характер причин, що впливають на ефективність виконання бюджетного процесу (разовий або триваючий). Водночас для порівняння окремих показників бюджету у динаміці може використовуватись і більший період.

Варто зазначити, що аудит ефективності виконання місцевого бюджету, як правило, розпочинається одночасно з ревізією поточного рахунку обраного для дослідження місцевого бюджету.

Перед початком аудиту виконання місцевого бюджету, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати його проведення, відповідному органу місцевого самоврядування та місцевій державній адміністрації надсилається повідомлення про його проведення.

Здійснюючи аудит виконання місцевого бюджету, державні аудитори вибирають та застосовують прийоми і процедури, які відповідають конкретним обставинам. Ці прийоми та процедури повинні дозволяти отримувати достатні, дійсні та необхідні докази, які вмотивовано підкріплюють або спростовують їхні точки зору та висновки (див. таблицю №)

В процесі аудиту виконання місцевого бюджету здійснюється збирання даних від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо факторів, які впливають на формування доходів місцевого бюджету, використання бюджетних коштів, державного і комунального майна.

Процес збирання у органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідних даних здійснюється шляхом направлення запитів на їх адресу, а в учасників бюджетного процесу – також за місцем їх безпосереднього знаходження.

Таблиця №

ПЕРЕЛІК ПРИЙОМІВ І ПРОЦЕДУР АУДИТУ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

> аналіз нормативно-правових актів, планових розрахунків та обгрунтувань, методичних документів, видань і публікацій стосовно досліджуваного бюджету;

> аналіз результатів раніше здійснених контрольних заходів, в тому числі державного фінансового аудиту виконання програм, що фінансуються з досліджуваного бюджету;

> аналіз показників статистичної, фінансової та оперативної звітності;

> інтерв’ювання, анкетування (процес опитування учасників бюджетного процесу та громадян з метою встановлення проблемних питань, результати якого фіксуються письмово);

> одержання інформації від юридичних осіб.

Для збирання даних за місцезнаходженням учасника бюджетного процесу посадовій особі органу ДКРС видається направлення встановленого зразка, підписане керівником відповідного органу ДКРС та скріплене печаткою цього органу.

Посадова особа органу ДКРС зобов’язана пред’явити керівнику учасника бюджетного процесу направлення на проведення аудиту виконання місцевого бюджету.

Процес проведення аудиту ефективності виконання місцевого бюджету складається з трьох основних етапів.

Аудит   Немченко В. В.   Тема 4. Методика проведення органами контрольно ревізійної служби аудиту ефективності

Рис. 1. Етапи виконання аудиту ефективності виконання місцевого бюджету


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Аудит – Немченко В. В. – Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності