Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – Тема 8. Аналіз фінансової звітності підприємства

8.1. Значення, мета та задачі аналізу фінансової звітності підприємства

Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних бухгалтерського обліку з метою надання зовнішнім та внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень [7, с. 57].

Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87. П(С)БО 1 встановлює: мету фінансової звітності; склад фінансової звітності; звітний період; якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансової звітності; вимоги до розкриття інформації у фінансовій звітності.

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” передбачено керуватись при підготовці та наданні фінансової звітності усіма підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами (підприємствами) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Відповідно до П(С)БО 1 фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка відображує фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період [90].

Метою фінансової звітності Є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів під час прийняття різних рішень (табл. 8.1).

Для прийняття якісних управлінських та економічних рішень користувачам фінансової звітності необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства.

Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. Згідно з П(С)БО 1 до неї відносять: Баланс (ф. № 1); Звіт про фінансові результати (ф. № 2); Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3); Звіт про власний капітал (ф. № 4); Примітки до звітів (ф. № 5) [90, 92].

Таблиця 8.1. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ОСНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ВІДОБРАЖЕНА У ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Користувачі інформації, яка відображена у фінансової звітності

Інформаційні потреби користувачів

Інвестори, власники

Інформація про придбання, продаж та володіння цінними паперами, участь у капіталі підприємства, оцінка якості управління, визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу

Керівництво підприємства

Інформація, яка стосується регулювання діяльності підприємства

Банки, постачальники та інші кредитори

Інформація про забезпечення зобов’язань підприємства, оцінка спроможності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання

Замовники

Інформація, необхідна для оцінки спроможності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання

Працівники підприємства

Інформація, необхідна для оцінки спроможності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання, забезпечення зобов’язань підприємства перед працівниками

Органи державного управління

Інформація, необхідна для формування макроекономічних показників

Компоненти фінансової звітності Відображують різні аспекти основної діяльності підприємства за звітний та попередній періоди, розкривають сутність облікової політики, що робить можливим проведення якісного аналізу діяльності підприємства (табл. 8.2).

Такі складові фінансової звітності, як Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал та Звіт про рух грошових коштів, складаються зі статей, які об’єднуються у відповідні розділи. Форми, перелік статей фінансових звітів та їх зміст встановлено П(С)БО 2 – 5 [90,92].

Підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті відповідного фінансового звіту тільки тоді, коли: існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов’язаних із цією статтею; оцінка статті може бути достовірно визначена.

Таблиця 8.2. ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ [90,92]

Складові фінансової звітності

Зміст

Використання інформації

Баланс

Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу.

Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства, прогнозування майбутніх потреб у позиках, оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому.

Звіт про

Фінансові

Результати

Доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період.

Оцінка та прогноз: прибутковості діяльності підприємства, структури доходів та витрат.

Звіт про власний капітал

Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Оцінка та прогноз змін у власному капіталі.

Звіт про рух грошових коштів

Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду.

Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Примітки до фінансової звітності

Обрана облікова політика, інформація не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов’язкова за П(С)БО, додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості.

Оцінка та прогноз: облікової політики, ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов’язання, діяльності підрозділів підприємства тощо.

Відповідно до П(С)БО 1 фінансова звітність підприємства містить дані про: підприємство; дату звітності та звітний період; валюту звітності та одиницю її виміру; показники (статті) за звітний та попередній періоди; облікову політику підприємства та її зміни; аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів; консолідацію фінансових звітів; припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; обмеження щодо володіння активами; участь у спільних підприємствах; виявлені помилки та пов’язані з ними коригування; переоцінку статей фінансових звітів; іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО [90,92].

Фінансова звітність має бути підготовлена та надана користувачам у певні строки, які визначаються чинним законодавством. Дані фінансової звітності є основою не тільки для оцінки результатів звітного періоду, а й для їх прогнозування.

Основним фінансовим звітом підприємства є бухгалтерський баланс, який дає змогу зробити оцінку найсуттєвіших ознак його основної діяльності. Саму процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу.

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Метою складання балансу є Надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Елементами балансу, безпосередньо пов’язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін у ньому, є: активи; зобов’язання; власний капітал.

Призначення Звіту про фінансові результати Полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачено послідовне зіставлення його статей.

Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі етапи:

Етап 1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Етап 2. Розрахунок валового прибутку (збитку);

Етап 3. Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) – від операційної діяльності;

Етап 4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

Етап 5. Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності;

Етап 6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Наступним звітом, який складає підприємство, є Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3). Він містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період.

Під Грошовими потоками Розуміють надходження та вибуття грошових коштів і їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рух коштів Відображується у Звіті про рух грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою.

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу.

Негрошові операції – це операції, які не потребують грошових коштів або їх еквівалентів.

Для складання Звіту про рух грошових коштів використовують показники Балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Наступним звітом є Звіт про власний капітал (ф. № 4). власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна (А – активи) і борговими зобов’язаннями (З).

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображує поточну вартість прав власників підприємства. На суму власного капіталу мають суттєвий вплив усі умовності бухгалтерського обліку, що були застосовані при оцінці активів і кредиторської заборгованості. Вона може лише випадково збігатися із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства або з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.

Разом із фінансовою звітністю подаються Примітки до фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності – це сукупність показників і пояснень, що забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами).

Мета аналізу фінансової звітності – дати оцінку результатів ефективності діяльності підприємства за звітний період і його поточного фінансового стану, своєчасно виявляти й усувати недоліки у основній діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства та підвищення його платоспроможності.

Завдання аналізу:

1. Проаналізувати склад, структуру та динаміку майна підприємства та джерел його формування;

2. Оцінити ефективність використання майна та оптимальності структури капіталу підприємства;

3. Проаналізувати доходи, витрати та фінансові результати роботи підприємства;

4. Провести аналіз надходження та вибуття грошових коштів підприємства;

5. Оцінити структуру та динаміку власного капіталу підприємства, тощо.

За допомогою аналізу фінансової звітності проводять: попередню (загальну) оцінку фінансового стану підприємства; аналіз кредитоспроможності підприємства та ліквідності його балансу; аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; аналіз фінансових результатів підприємства; аналіз обігу оборотних коштів; оцінку потенційного банкрутства; аналіз дохідності (рентабельності); аналіз використання капіталу; аналіз рівня самофінансування; аналіз валютної самоокупності; аналіз ризиків; оцінку інвестиційної привабливості підприємства; прогнозування перспектив розвитку підприємства; аналіз потенціалу, тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – Тема 8. Аналіз фінансової звітності підприємства