Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – Список рекомендованої літератури

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: практикум. [Текст] / О. В. Губина, В. Е. Губин 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. – 192 с. 978-5-8199-0320-9.

2. Андреева Г. І. Економічний аналіз [Текст]: навч.-метод. посібник / Г. І. Андрєєва. – К. : Знання, 2008. – 263 с. – (Серія “Вища освіта ХХІ століття”). – ISBN 978-966-346-365-0.

3. Бабенко В. Г. Механізм страхування фінансових ризиків: монографія [Текст] / В. Г. Бабенко. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – 287с.

4. Баканів М. І. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / М. І. Баканів. – К.: Кондор, 2009 . – 296 с.

5. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособ. [Текст] / В. Р. Банк, С. В. Банк, А. В. Тараскина. – М.: ТК Велби, Изд-во. Проспект, 2006. – 344 с.

5-482-00022-2

6. Басовский Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] / Л. Е. Басовский, А. М. Лунева, А. Л. Басовский. – М.: Инфра-М, 2008. – 222 с. ISBN 978-5-16-001285-8.

7. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с. 966-574-799-1.

8. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. [Текст]/ М. Т. Білуха. – К.: Цент навчальної літератури 2007. – 690с.

9. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: підручник. В 2 т. [Текст]/ И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.

10. Богатко Н. Г. Облік та аналіз фінансових інвестицій: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 [Текст] / Н. Г. Богатко; Харк. держ. акад. технології та орг. харчування. – Х., 1999. – 17 с.

11. Бровкова Е. Г. Внешнеэкономическая деятельность: підручник. [Текст]/ Е. Г. Бровкова, И. П. Продиус. – К.: Сирин, 2000. – 196 с.

12. Булатів А. С. Економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. [Текст] / А. С. Булатів. – К.: Знання, 2007. – 408с.

13. Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльнос-ті:навчальний посібник. [Текст] / За ред. Ф. Ф. Бутинця – Житомир: 1111. “Рута”, 2001. – 544с.

14. Ващенко Л. О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 [ Текст] / Л. О. Ващенко; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2005. – 20с.: іл.

15. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навч. посіб. [Текст] / О. І. Гадзе-вич. – К.: Кондор, 2007. -180 с.

16. Ганаба М. Д. Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю цукру: автореф. дис. . канд. екон. наук: 08.00.09 [Текст]/ М. Д. Га-наба; Нац. аграр. ун-т.- К., 2007. – 24 с.

17. Герасимова В. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия: учебное пособие [Текст] / В. Д. Герасимова. – М.: КНОРУС, 2011. – 360с. ISBN 978-5-406-00678-8

18. Герасимов Б. И., Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации [Текст] / Б. И. Герасимов, Т. М. Коновалова, С. П. Спиридонов, Н. И. Саталкина.- Тамбов: ТГТУ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-5-8265-0722-3.

19. Гречина І. В. Оціна інвестиційної привабливості торговельних підп-риємтв: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.00.04 [Текст]/ І. В. Гречина; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. – Донецьк, 2008. – 19 с. : іл.

20. Гречина І. В. Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: монографія [Текст] / І. В. Гречина, П. М. Сухарев. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 417 с.

21. Гушко С. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / С. В. Гушко, А. В. Шайкан, Н. П. Шайкан, О. А. Гушко. – Вид. 2-е, перероб. і допов. – Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2011. – 174 с.

22. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / Л. І. Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312с.

23. Дибаніч І. Л. Економічна інтеграція як засіб посилення конкурентоспроможності невеликих підприємств : автореф. дис. . канд. екон. наук: 08.00.04 [Текст]/ І. Л. Дитбаніч; Нац. аграр. ун-т.–Хмельницький, 2009. – 21 с.

24. Єпіфанов А. О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: монографія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник, І. О. Школьник та ін. / За ред. доктора економічних наук А. О. Єпіфанова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 286 с.

25. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства / Вид.2-ге пер. та доп: навч. посіб. [Текст] / Т. Д. Костенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

26. Економічний аналіз / М. А. Болюх М. А. [Електронний ресурс].

27. Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток [Текст]: моногр. / Ю. Б. Іванов, П. А. Орлов, О. Ю. Іванова. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2008. – 352с.

28. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / К. В. Ізмайлова. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

29. Ионин Е. Е. Система показателей оценки имущественного положения предприятий: монография [Текст] / Е. Е. Ионин. – Донецк: Юго-Восток, 2006. – 431 с.

30. Капітанець Ю. О. Визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства: автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.00.04 [Текст] / Ю. О. Капітанець; Економіка та управління підприємствами. – Тернопіль, 2009. – 21 с.

31. Карамзін В. Я. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / В. Я. Карамзін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.

32. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кінд-рацька [и др.]. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 487 с. – ISBN 978-966-346-592-0.

33. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры: ученик. [Текст]/ В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

34. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. [Текст] / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 385 с.

35. Коваленко А. Г. Облік і аналіз фінансових інвестицій (на прикладі промислових підприємств України): автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 / А. Г. Коваленко; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.: 2006. – 18 с.

36. Ковальчук Т. М. Теорія економічного аналізу [Текст]: навч.-метод. посіб. / уклад. Т. М. Ковальчук; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2008. – 392 c. – ISBN 978-966-568-948-5.

37. Ковальчук К. Ф Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.: навчальний посібник. [Текст]/ К. Ф. Ковальчук – К.: Центр учбової літератури, – 2012. – 326с

38. Кожанова Є. П. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Є. П. Кожанова [и др.] ; Харківський національний економічний ун-т. – 3-є вид., допр. і доп. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2009. – 344 с. – ISBN 978-966-392-241-6.

39. Козак І. І. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Козак; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2-ге вид. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 217 с. – ISBN 978-966-8687-57-0.

40. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие [Текст] / О. Кононенко. – Х.: Фактор, 2002. – 144с.

41. Конспект лекцій з курсу “Потенціал підприємства: формування та оцінювання” (для студентів 4 курсів денної та 5 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 6.050100 – “Економіка підприємства”, “Економіка будівельного підприємства”, “Економіка підприємств міського госпо-дарства”[Електронний ресурс] / Укл. Мамаєва Т. О., Торкатюк В. І., Золотова Н. М., Пан М. П. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 154 с. – Режим доступу: ергіпІ8.кпате. еаи. иа/147/1/Потенц_предпр_конспект. аос

42. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу: навч. посібник [Текст] / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко, І. В. Гречина, Н. Е. Дєєва; (за заг. ред проф. Т. Д. Косової) – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528с.

43. Косова Т. Д. Фінансові інститути в системі управління інвестиційним процесом [Текст]: моногр. / Т. Д. Косова; ДонНУЕТ імені Михайла Ту-ган-Барановського. – Донецьк, 2008. – 338 с.

44. Корінько М. Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація [Текст]: моногр. / М. Д. Корінько – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. – 429 с.

45. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово – економічної стійкості підприємства: моногр. / Л. А. Костирко. – вид-во СНУ.-Луганськ, 2008. – 336 с.

46. Котлик А. В. Управління конкурентоспроможності підприємства на основі процесного підходу: автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.00.04 [Текст] / А. В. Котлик; Харк. нац. екон. ун-т. – Харьків, 2009. – 17 с.

47. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник. [Текст]/ Н. С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

48. Кузьмін О. Є. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. [Текст] / О. Є. Кузьмін, Г. Л. Вербицька, О. Г. Мельник / Національний ун-т “Львівська політехніка”. – Л.: Видавництво національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 212c. – ISBN 978-966-553801-1.

49. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу [Текст]: навч. посібник / Г. І. Купалова. – К.: Знання, 2008. – 639 с. – ISBN 978-966-346-497-8.

50. Лазаришина І. Д. Методологія та організація економічного аналізу: навчальний посібник. [Текст] / І. Д. Лазаришина. / Український держ. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 112с.

51. Магопець О. А. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освіт.-проф. прогр. магістра за спец. “Облік і аудит” [Текст] / О. А. Магопець [та ін.]. – Кіровоград: КОД, 2010. – 278 с.

52. Мамаєва Т. О. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: конспект лекцій для студентів. [Текст] / Т. О. Мамаєва, В. І. Торкатюк, Н. М. Золотова, М. П. Пан. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 154 с.

53. Масютин С. А. Корпоративное управление: опыт и проблемы: монография [Текст]/ С. А. Масютин. – М.: Финстатинформ, 2003. – 280 с.

54. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст]: підручник / Є. В. Мних; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2008. – ISBN 966-629-312-9.

55. Мочаліна З. М. Економічний аналіз (модульний варіант). Навч. посібник. [Текст] / З. М. Мочаліна, В. Т. Плакіда, А. Є. Ачкасов. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 408 с.

56. Нитецкий В. В. Финансовый анализ в аудите. Теория и практика. [Текст] / В. В. Нитецкий. – М.: Дело, 2001. – 256с.

57. Олійник О. В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін. [Електронний ресурс] / О. В. Олійник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

58. Оліфіров О. В. Контролінг інформаційної системи підприємства: навчальний посібник. [Текст] О. В. Оліфіров. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – 326с.

59. Отенко І. П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства: наук. вид. [Текст] / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 347с. – ISBN 966-676-219-6.

60. Петряєва З. Ф. Організація і методика економічного аналізу [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/ З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хме-ленко; Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ХНЕУ, 2009. – 236 с. – . ISBN 978-966-676-304-7.

61. Петряєва З. Ф. Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб. [Текст] / З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко. – Х.: ХНЕУ, 2008. – 240с.

62. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання [Текст]: підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с. – (Серія “Вища освіта XXI століття”). – ISBN 978-966-346-471-8.

63. Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу [Текст]: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – . К.: ЦУЛ, 2008. – 430 с. – ISBN 978-966-364-569-8.

64. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємств. [Текст] / Г. В. Савицька. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

65. Садеков А. А. Инвестиционная привлекательность предприятия (методология и методика оценки): монографія [Текст] / А. А. Садеков, Н. А. Лисова; Донец. гос. ун-т экономики и торговли. – Донецк : ДонГУЭТ, 2001. – 270 с.

66. Сіменко І. В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація, практика: монографія [Текст] / І. В. Сіменко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 394 с.

67. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник [Текст] / В. В. Сопко, В. П. Завгородній. / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 411с.

68. Сумець О. М. Оцінка конкурентоспроможності сучаного промислового підприємства: навчально-практичний посібник. [Текст] /О. М. Сумець, О. Є. Сомова, Є. Ф. Пєліхов. – К.: “Видавничий дім “Професіонал”, 2009. – 280с.

69. Сухарев П. М. Економічний аналіз в системі податкового контролю: організація і методика: навч. посібник. [Текст] / П. М. Сухарев, Л. О. Сухарева, О. О. Назаренко, О. Л. Павліченко, Я. І. Глущенко. – Донецький держ. ун-т економіки, торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 124с.

70. Сухарев П. М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник [Текст] / П. М. Сухарев, Т. Д. Косова, І. В. Сіменко. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 299 с.

71. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н. В. Тарасенко. – ж 4-те вид., стер. – Л.: Новий Світ-2000, 2008. – 344 с. – ISBN 966-7827-31-3.

72. Титаренко В. Є. Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 [Текст] / В. Є. Титаренко; Економіка, організація і управління підприємствами. – Л., 2005. – 20 с.

73. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем [Текст]/ А. И. Уемов. – М. : Мысль, 1978. – С. 8 – 54.

74. Фаріон І. Д. Організація обліку, контролю й аналізу: навч. посібник [Текст] / І. Д. Фаріон, І. В. Перевозова. / Тернопільський національний економічний ун-т. – Т.: Економічна думка, 2007. – 714с.

75. Чигринська О. С. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. [Текст] / О. С. Чигринська, Т. М. Власюк. – К.: Центр навчальної літератури,

2006. – 232с.

76. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз [Текст]: навч. посібник / М. А. Болюх [та ін.]; ред. М. Г. Чумаченко; Київський національний економічний ун-т. – 2.вид., перероб. і доп.. -. К.: КНЕУ, 2003. – 555 с. – ISBN 966-574-416-Х.

77. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа [Текст] /А. Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 352с. ISBN: 978-5-16-004550-4.

78. Шиян Д. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / Д. В. Шиян. – К. : А. С. К., 2005. – 240с.

79. Шкарабан С. І. Організація і методика економічного аналізу (Збірник задач) [Текст]: для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Шкарабан [та ін.]; Тернопільський національний економічний ун-т. Кафедра економічного аналізу. – Т.: ТНЕУ, 2009. – 176 с.

80. Янковский Н. А. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности крупного производственного комплекса: монографія. [Текст]/ Янковский Н. А.; Донецк: ДонГУ. – Донецьк, 2000. – 430 с.

81. Яценко В. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / В. М. Яценко, О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 267 с.

82. Яценко Р. М. Моделювання цінової політики підприємства в умовах нестаціонарного середовища: автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.11 [Текст] / Р. М. Яценко ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2007. – 20 с. – укр.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – Список рекомендованої літератури