Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – Передмова

Сучасний стан економіки, який віддзеркалює наслідки світової фінансової кризи, та характеризується наявністю депресивних ознак, вимагає від суб’єктів господарювання науково-обгрунтованих та якісно нових управлінських рішень щодо пошуку ключових факторів забезпечення їх життєздатності, сталого розвитку, високих рейтингових позицій. Максимально ефективний шлях для подолання існуючих проблем – це розвиток та удосконалення аналітичної підсистеми управління підприємством. Основними напрямами, удосконалення яких сприяє досягненню сформованої мети, є:

O оптимізація організаційного забезпечення;

O повне та раціональне застосування інформаційного забезпечення;

O вдосконалення методик аналітичної оцінки.

Все це відбувається з однією ціллю – оптимізувати діяльність підприємства.

У сучасних умовах будь-який фахівець, що має відношення до організації і управління бізнесом, повинен володіти певним аналітичним інструментарієм, знати і розуміти логіку проведення аналітичних процедур. Запропонований навчальний посібник призваний:

O підвищити рівень теоретичної підготовки фахівців;

O надати можливість опанувати запропоновані методики аналізу;

O вдосконалити технологію формування обгрунтованих висновків та рекомендацій за результатами проведеного аналізу;

O розвинути здатність сприйняття економічних процесів та явищ, що відбуваються на підприємстві, у їх взаємозв’язку та взаємозалежності.

Все це винятково важливо для ефективного антикризового управління, оптимізації основної діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням сучасних інноваційних тенденцій.

Представлений навчальний посібник відповідає вимогам часу та враховує останні зміни у стандартах бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності, нормативно-правових актів тощо. Його написання є результатом глибокого дослідження та критичної оцінки існуючих навчальних посібників, періодичної літератури, зарубіжного досвіду та вимог практики. При написанні навчального посібника використано результати дисертаційних робіт авторів, кращі досягнення наукової школи кафедри контролю і аналізу господарської діяльності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Структура і зміст навчального посібника відповідає програмі навчальної дисципліни (модулю) “Аналіз господарської діяльності”, яка є нормативною для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” ОКР “бакалавр”.

Навчальний посібник виконаний з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Пропонуються до вивчення наступні модулі:

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності.

Змістовий модуль 2. Аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства та її результатів

Змістовий модуль 3. Аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів.

Кожна тема дисципліни (модулю) містить:

O теоретичні положення;

O формалізовані методики аналізу, які супроводжуються прикладами розрахунків;

O контрольні запитання, які дають змогу провести самоперевірку засвоєння матеріалу;

O тематику доповідей для поглиблення знань та отримання досвіду наукової роботи;

O тестові завдання з одним вірним варіантом відповіді, що активізують навчальний процес;

O практичні завдання, які сприятимуть формуванню та розвиненню досвіду апробації отриманих теоретичних знань;

O посилання на рекомендовану літературу, дослідження якої сприятиме поглибленню знань з теми, яка вивчається.

Для кращого сприйняття термінологічного матеріалу студентам запропоновано глосарій, для спрощення пошуку необхідного матеріалу – предметний покажчик.

У додатку наведено фінансову звітність підприємства, на матеріалах якої у тексті навчального посібника проведено розрахунки.

Рекомендований студентам список літератури містить значний перелік останніх нормативно-правових актів, навчальних посібників, монографій та статей із науково-практичних видань. Ця інформація дозволить студентам поглибити знання щодо найбільш цікавих для них питань.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни!Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – Передмова