Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 9.6. Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової продукції

Аналіз стану розрахунків підприємства з покупцями готової продукції дуже важливий, оскільки великий вплив на оборотність капіталу, вкладеного в поточні активи, а отже, і на фінансовий стан підприємства надає збільшення або зменшення їх заборгованості.

Різке збільшення дебіторської заборгованості і її частки в поточних активах може свідчити про необачну кредитну політику підприємства по відношенню до покупців або про збільшення об’єму продажів, або неплатоспроможності і банкрутстві частини покупців. З іншого боку, підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться.

Тому аналіз стану розрахунків з покупцями готової продукції необхідний не тільки керівництву підприємства, але і її працівникам для того, щоб дати об’єктивну оцінку фінансового стану підприємства, реальності погашення і забезпечення його зобов’язань.

Отже, аналіз розрахунків з покупцями готової продукції здійснюється за наступними напрямками:

– досліджування складу покупців підприємства;

– оцінка виконання договірних зобов’язань з постачання готової продукції (визначення меж цінових знижок для прискорення оплати виставлених рахунків);

– визначення форм розрахунків, які застосовується на підприємстві для розрахунків з покупцями (оцінити доцільність збільшення відпускання продукції в кредит);

– оцінка структури і динаміки заборгованості покупців за відвантажену продукцію (визначення її питомої ваги у складі всієї дебіторської заборгованості, у складі оборотних активів і у складі всього майна (активів) даного підприємства і динаміку заборгованості покупців).

– аналіз ритмічності відвантаження і продажу готової продукції покупцям;

– прогнозування стану заборгованості покупців готової продукції в межах поточного року.

Розглянемо детально кожний напрямок аналізу показників процесу розрахунків з покупцями готової продукції.

Аналіз розрахунків з покупцями на підприємстві необхідно почати з вивчення Складу покупців і замовників. Для цього необхідно розглянути об’єм відвантаження готової продукції і наданих послуг різним покупцям і замовникам (табл. 9.21).

Таблиця 9.21. ПЕРЕЛІК ПОКУПЦІВ І ЗАМОВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА У 2011 р.

Найменування організації

Вартість наданих послуг і відвантаженої готової продукції, тис. грн.

Питома вага, %

ПАТ Сармат

27549

22,4

ПАТБКК

67396

54,8

ПП Кобець

3936

3,2

3073

2,5

Разом, в т. ч:

122985

100

Юридичні особи

122904

99,9

Фізичні особи

81

0,1

Як видно з табл. 9.21 підприємство, що вивчається, не дивлячись на значні об’єми продажів, має відносно невелике число покупців і замовників. Найбільш крупними покупцями готової продукції у 2011 році був ПАТ БКК (54,8 % всій відвантаженій продукції). Переважна частина покупців і замовників продукції – юридичні особи (99,9 %). Фізичним особам у 2011 році було продано продукції на суму 81 тис. грн., що склало всього 0,1 % об’єму продажів. Далі необхідно проаналізувати, які Форми розрахунків застосовуються На підприємстві для розрахунків з покупцями (табл. 9.22).

Таблиця 9.22. АНАЛІЗ ФОРМ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ПІДПРИЄМСТВА У 2011 р.

Способи погашення зобов’язань покупцями

Сума операції, тис. грн.

Питома вага, %

Розрахунки наявними грошовими коштами

6428

5,3

Розрахунки платіжними дорученнями

111961

92,1

Вексельні операції

2552

2,1

Товарообмінні операції

367

0,3

Залік взаємних вимог

246

0,2

Разом погашено зобов’язань у т. ч.:

121554

100

Грошовими способами негрошовими способами

118389 3165

97,4 2,6

За даними табл. 9.22 можна зробити висновок, що основну частину зобов’язань (97,4 %) в 2011 році покупці оплачували грошовими способами. Переважна частина розрахунків – 92,1 % – була здійснена перерахуванням сум оплати за продукцію на розрахунковий рахунок підприємства платіжними дорученнями. Необхідно відзначити, що на підприємстві, досить високий рівень розрахунків наявними грошовими коштами – 5,3 %, або 6428 тис. грн., що було пов’язане з труднощами фінансового положення деяких підприємств – замовників. Крім того, розрахунки з покупцями – фізичними особами проводилися тільки за готівковий розрахунок. У 2011 р. для розрахунків з покупцями і замовниками використовувалися також вексельні і товарообмінні операції, здійснювався залік взаємних вимог.

Оцінка виконання договірних зобов’язань з постачання готової продукції.

Недовиконання плану за договорами для підприємства обертається зменшенням виручки, прибутку, виплатою штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить спад виробництва.

В процесі аналізу необхідно визначити виконання плану постачань за місяць і наростаючим підсумком в цілому по підприємству, в розрізі окремих покупців і замовників, з’ясувати причини недовиконання плану і дати оцінку діяльності по виконанню договірних зобов’язань. Проаналізуємо виконання договірних зобов’язань по відвантаженню продукції основному найбільш крупному покупцеві – ПАТ БКК (табл.. 9.23).

Таблиця 9.23. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ВІДВАНТАЖЕННЮ ПРОДУКЦІЇ І НАДАННЮ ПОСЛУГ ПАТ БКК за 2011 рік (тис. грн.)

Продукція

План постачання

Продукції і виконання робіт за договором

Факт відвантаження продукції і виконання робіт

Недопостачання продукції

Заліковий об’єм в межах плану

А

9783

8612

1171

8612

Б

12635

14392

12635

В

148

132

16

132

Г

36

29

7

29

Д

Разом

65307

67396

1194

64113

При цьому визначається коефіцієнт виконання договірних зобов’язань (Кд):

Аналіз господарської діяльності   Сіменко І. В.   9.6. Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової продукції

Де ВП0 – плановий об’єм продукції для укладення договорів; ВПнп – недопоставка продукції за договорами.

Аналіз господарської діяльності   Сіменко І. В.   9.6. Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової продукції

З табл. 9.23 і приведеного розрахунку видно, що за 2011 рік підприємство недопостачало продукції за договорами з ПАТ БКК на суму 1194 тис. грн., або на 1,8 %. Зокрема, в порівнянні з договорами менше було виконано договірних зобов’язань по відвантаженню продукції А (на 1171 тис. грн.), продукції В (на 16 тис. грн.). Причиною невиконання договірних зобов’язань по даних видах робіт було невчасне постачання необхідних матеріалів і комплектуючих виробів постачальниками. Позитивно можна оцінити той факт, що решта видів ми. Позитивно можна оцінити той факт, що решта видів продукції і робіт була поставлена ПАТ БКК в більшому обсязі, чим це планувалося.

Також необхідно оцінити виконання всіх договірних зобов’язань підприємства по місяцям за 2011 рік (табл. 9.24).

Таблиця 9.24. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО МІСЯЦЯМ ЗА 2011 РІК (тис. грн.)

Місяць

План постачання продукції, тис. грн.

Недопостачання продукції, тис. грн.

Виконання %

За місяць

З початку року

За місяць

З початку року

За місяць

З початку року

Січень

10012

10012

100

100

Лютий

9938

19950

520

520

94,8

97,4

Березень

9632

29582

520

100

98,2

Квітень

10025

39607

520

100

98,7

Травень

9782

49389

748

1268

92,4

97,4

Червень

9431

58820

1268

100

97,8

Липень

8013

66833

1268

100

98,1

Серпень

12708

79541

1135

2403

91,1

97,0

Вересень

10123

89664

230

2633

97,7

97,1

Жовтень

13653

103317

1012

3645

92,6

96,5

Листопад

7994

111311

3645

100

96,7

Грудень

8325

119636

3645

100

97,0

Як видно з табл. 9.24, за 2011 рік підприємство недопостачало продукції і недовиконало робіт за договорами на суму 3645 тис. грн., або на 3 %. Найбільший рівень виконання плану з постачання був досягнутий у січні, березні, квітні, червні, липні, листопаді і грудні, а найменший – у лютому, травні і серпні. Причиною такої незбалансованості продажів продукції і виконання робіт є невчасне постачання необхідних матеріалів постачальниками. В даному випадку негативну роль зіграли і недоліки в плануванні. Підприємству необхідно удосконалювати систему планування, оскільки недопостачання продукції негативно впливає не тільки на підсумки діяльності підприємства, але і на роботу підприємств – суміжників.

Також необхідно Проаналізувати ритмічність відвантаження і продажу продукції підприємства покупцям.

Для оцінки виконання плану продажів з ритмічності використовуються прямі і непрямі показники. Прямі показники – коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, питома вага продажу продукції за кожну декаду, добу) до місячного випуску, питома вага проданої продукції за кожен місяць до квартального випуску, питома вага проданої продукції за кожен квартал до річного об’єму продажів, питома вага продукції, проданої в першу декаду звітного місяця, до третьої декади попереднього місяця.

Непрямі показники ритмічності – наявність доплат за наднормові роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб’єкта, втрати від браку, сплата штрафів за недопостачання і невчасне відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.

Вище перераховані показники нами були розглянуті і розраховані в п. 9.4 аналіз процесу виробництва готової продукції.

Аналіз заборгованості покупців і замовників за виконані роботи і відвантажену готовою продукцію на підприємстві доцільно почати з визначення її питомої ваги у складі всієї дебіторської заборгованості, у складі оборотних активів і у складі всього майна (активів) даного підприємства за станом на початок і кінець звітного року (табл. 9.25).

Таблиця 9.25. АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОКУПЦІВ І ЗАМОВНИКІВ В СТРУКТУРІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ І АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

На 01.01.2011 р.

На 01.01.2012 р.

Показники

Сума, тис. грн.

Питома вага %

Сума, тис. грн.

Питома вага %

1

2

3

4

5

Дебіторська заборгованість (всього)

5515

100

8491

100

У т. ч. заборгованість покупців і замовників

– з неї векселі до отримання

785 95

14,2

1,7

2216

359

26,1

4,2

Оборотні активи, всього

135118

100

218451

100

У т. ч. заборгованість покупців і замовників

– з неї векселі до отримання

785 95

0,58

0,07

2216

359

1,01

0,16

Актив балансу

338833

100

576929

100

У т. ч. заборгованість покупців і замовників

– з неї векселі до отримання

785

95

0,23

0,01

2216

359

0,38

0,06

Як видно з табл. 9.25 заборгованість покупців і замовників на початок 2011 р. складає 14,2 % всій дебіторській заборгованості, на кінець періоду, що вивчається, її питома вага в структурі дебіторської заборгованості збільшилася до 26,1 %. Позитивно можна оцінити зростання заборгованості покупців і замовників, забезпеченої векселями, в структурі всієї дебіторської заборгованості з 1,7% на 1 січня 2011 р. до 4,2 % на 1 січня 2012 р. Частка заборгованості покупців в структурі оборотних активів підприємства, що вивчається, також збільшилася з 0,58 % на початок року до 1,01 % на кінець року.

Необхідно проаналізувати Структуру і динаміку заборгованості покупців і замовників, Виявити і вивчити причини їх зміни (табл. 9.26).

Таблиця 9.26. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОКУПЦІВ І ЗАМОВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Кількісні зміни

Структурні зрушення

Найменування боргових зобов’язань

Тис. грн.

Відносне відхилення, %

У % до підсумку

Відхилення, %

На початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення

На початок року

На кінець року

Короткострокові, у т. ч.

183

338

155

84,7

23,3

15,3

-8,0

Незабезпечені векселями

168

175

7

4,2

91,8

51,8

-40,0

Забезпечені векселями

15

163

148

986,7

8,2

48,2

40,0

Довгострокові, у т. ч.

602

1878

1276

212,0

76,7

84,7

8,0

Незабезпечені векселями

522

1682

1160

222,2

86,7

89,6

2,9

Забезпечені векселями

80

196

116

145,0

13,3

10,4

-2,9

Всього, у т. ч.

785

2216

1431

182,3

100

100

Незабезпечені векселями

690

1857

1167

169,1

87,9

83,8

-4,1

Забезпечені векселями

95

359

264

277,9

12,1

16,2

4,1

За даними табл. 9.26 можна зробити висновок, що протягом періоду, що вивчається, дебіторська заборгованість підприємства збільшилася в абсолютному виразі на 1431 тис. грн., або на 182,3 % у відносному виразі. При цьому найістотніше збільшилася заборгованість покупців і замовників, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати – на 1276 тис. грн., або на 212 %. Крім того, її частка в загальній сумі заборгованості також зросла з 76,7 % на початок року до 84,7 % на кінець року (на 8%).

Заборгованість покупців і замовників, платежі по якій очікуються після 12 місяців після звітної дати, збільшилася протягом звітного року на 155 тис. грн., або на 84,7 %. Позитивно можна оцінити зниження її частки в структурі всієї заборгованості покупців і замовників з 23,3 % за станом на 1 січня 2011 року до 15,3 % на 1 січня 2012 року, проте питома вага довгострокової заборгованості все ж таки залишається відносно великою.

Збільшення заборгованості покупців і замовників і її частки в поточних активах в даному випадку може свідчити або про необачну кредитну політику підприємства по відношенню до покупців або про збільшення об’єму продажів. Тому далі необхідно провести Аналіз динаміки продажів і заборгованості покупців і замовників (табл. 9.27)

Таблиця 9.27. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРОДАЖІВ ПРОДУКЦІЇ І ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОКУПЦІВ І ЗАМОВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА за 2011 р.

Місяць

Об’єм продажів, тис. грн.

Темпи зростання, %

Заборгованість покупців і замовників на 1 число наступного місяця, тис. грн.

Темпи зростання,

%

Базисні

Ланцюгові

Базисні

Ланцюгові

Січень

10135

656

Лютий

9418

92,9

92,9

713

108,7

108,7

Березень

9793

96,6

104,0

844

128,7

118,4

Квітень

11518

113,6

117,6

512

78,0

60,7

Травень

9034

89,1

78,4

918

140,0

179,3

Червень

9504

93,8

105,2

416

63,4

45,3

Липень

10088

99,5

106,1

793

120,9

190,6

Серпень

11573

114,2

114,7

941

143,4

118,7

Вересень

9893

97,6

85,5

1089

166,0

115,7

Жовтень

12641

124,7

127,8

1750

266,8

160,7

Листопад

10144

100,1

80,2

1854

282,6

105,9

Грудень

9244

91,2

91,1

2216

318,1

112,6

З таблиці видно, що протягом 2011 року об’єм продажу продукції знизився на 8,8%, а розмір заборгованості покупців і замовників збільшився на 218,1%. Протягом всього періоду, що вивчається, темпи зростання продажів були нижчі за темпи зростання заборгованості, що можна оцінити негативно, оскільки даний факт свідчить про необачну кредитну політику підприємства, що вивчається.

Також необхідно розрахувати середньорічні темпи зростання продажів продукції і заборгованості покупців і замовників. Цей показник можна розрахувати за допомогою среднегеометрической зваженою:

Аналіз господарської діяльності   Сіменко І. В.   9.6. Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової продукції

Розрахунок показує, що середньорічний темп росту заборгованості покупців і замовників складає 11,2 % (0,112 х 100%). Даний факт також свідчить або про необачну кредитну політику підприємства, що вивчається, або про різке збільшення об’єму продажів без передоплати або негайної оплати. Причиною ситуації, що склалася, може бути також неплатоспроможність або банкрутство частини покупців.

За підсумками Аналізу процесу розрахунків з покупцями готової продукції підприємства Можна порекомендувати наступні заходи по її оптимізації:

1. Своєчасно оформляти розрахункові документи.

2. Ретельно відстежувати повернення заборгованості, використовувати судових процедур для її повернення. У разі неможливості стягнути заборгованість навіть на підставі судового рішення підприємство все ж таки дістає можливість віднести суму непогашеної заборгованості на зменшення прибутку оподаткування, що дозволить хоч би зменшити платежі до бюджету.

3. Розробити систему надання знижок і використання націнок.

4. Передбачати в договорах з покупцями і замовниками зміну цін на продукцію залежно від терміну оплати.

5. Прискорити платежі шляхом вдосконалення розрахунків з покупцями і замовниками (шляхом попередньої оплати, застосування вексельної форми розрахунків і так далі).

6. Проводити аналіз фінансового стану сумнівних в платіжному відношенні покупців.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 9.6. Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової продукції