Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 9.2. Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів

Аналіз повинен бути комплексним дослідженням внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на процес функціонування бізнес-процесів підприємства, оскільки основна мета проведення аналізу – підвищення ефективності функціонування бізнес-процесів та прийняття оптимальних управлінських рішень по забезпеченню іх стійкого розвитку.

Для успішної реалізації мети аналізу бізнес-процесів необхідно вирішити наступні Завдання:

– визначення економічної ефективності використання ресурсів бізнес-процесів;

– оцінка виконання планів, прогнозів, управлінських рішень, за ефективним використанням економічного потенціалу бізнес-процесів підприємства;

– вивчення впливу об’єктивних і суб’єктивних, зовнішніх і внутрішніх чинників на результати бізнес-процесів підприємства;

– розробка й обгрунтування заходів спрямованих на оптимізацію бізнес-процесів підприємства і прийняття ефективних управлінських рішень.

Необхідною умовою якісного проведення аналізу бізнес-процесів є його інформаційне забезпечення.

Інформаційне забезпечення аналізу – це сукупність інформаційних ресурсів, необхідних для досягнення цілей аналізу.

Як інформаційні ресурси виступає інформація, що циркулююча в системі управління і є основою управлінських рішень.

Інформаційне забезпечення аналізу можна розділити на наступні основні блоки:

Нормативно-довідкова – законодавчі акти, нормативи урядових і старанних структур, норми, нормативи, ліміти і інші регламенти бізнес-процесів.

Планова інформація – міститься в бізнес-плані підприємства або в плані економічного (соціального) розвитку підприємства.

Фактографічна інформація – є сукупність даних економічного характеру про факти, які дійсно здійснювалися у бізнес-процесах підприємства. Ця інформація, як правило, формується обліково-фінансовою службою. Фактографічну інформацію можна підрозділити на три блоки:

Облікова інформація, що міститься в облікових документах підприємства – первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, відомості і ін.

Звітна інформація, що міститься в статистичній і фінансовій звітності, наприклад, форма 1 “Баланс”, форма 2 “Звіт про фінансові результати”, “Звіт про працю” і тому подібне. Саме цей вид інформації має основне значення при проведенні зовнішнього аналізу.

Позаоблікова інформація, що міститься в актах перевірок, аудиторських висновках, а також в документах, регулюючих бізнес-процеси підприємства (офіційні документи, договори, угоди, рекламації, технічна і технологічна інформація).

Нормативно-довідкова інформація, яка регулює усі бізнес-процесі підприємства це Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні, господарсько-правові документи, технічна й технологічна документація, інформація, отримана в ході маркетингових досліджень, тощо.

Джерелами інформації для аналізу процесу постачання матеріальних ресурсів та процесу розрахунків з покупцями виступають:

– довідкова інформація: Плановані обсяги запасів та обсяги надходження (портфель замовлень), план матеріально-технічного постачання, нормативи товарних запасів, нормативи товарних витрат.

– облікова інформація: Накладні на відвантаження продукції; товаротранспортні накладні; рахунки; журнал реєстрації виставлених рахунків – фактур; оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання; відомості, звіти матеріально-відповідальних осіб, регістри синтетичного обліку по рахункам “Каса”, “Товари”, “Розрахунки з постачальниками”.

– звітна інформація: Форми №1 “Баланс”, форма №2 “Звіт про фінансові результати”, форми статистичної звітності № 1-СН, 3-СН, 4-СН, 11-СН, 12-СН про наявність і використання матеріальних ресурсів, ф.№ 5-з про витрати на виробництво

Позаоблікова інформація: Акти експертів, протоколи зборів, договори, угоди, контракти на постачання сировини та матеріалів;

Джерелами інформації для аналізу процесу реалізації готової продукції є:

Довідкова інформація: Індекси цін на споживчі товари, нормативи товарних запасів, нормативи товарних витрат, нормативи обороту на 1 м2 торгової площі.

– планова інформація: Данні бізнес-плану, план реалізації у розрізі товарних груп, план постачання товарів.

– облікова інформація: Накладні на відвантаження продукції; товаротранспортні накладні; рахунки – фактури; журнал реєстрації виставлених рахунків – фактур; книга продажів; відомості, звіти матеріально-відповідальних осіб, регістри синтетичного обліку по рахункам “Каса”, “Товари”, “Розрахунки з постачальниками”.

Звітна інформація: Форми №1 “Баланс”, форма №2 “Звіт про фінансові результати”, Форма №3 – торг – (коротка) місячна, Форма

№7 – торг (роздріб) – “Звіт про наявність торгової мережі” – річна, Форма №1-торг “Звіт про товарообіг”.

– позаоблікова інформація: Акти експертів, протоколи зборів, договір на поставку товарів.

Детальна характеристика Інформаційного забезпечення Аналізу процесу виробництва готової продукції надана в табл. 9.2.

Таблиця 9.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Інформаційне забезпечення

Стисла характеристика

Довідкова інформація

Розрахунок бухгалтерії про планову собівартість готової продукції

На підставі нормативних значень витрати сировини, матеріалів та непрямих витрат обчислюється планова собівартість готової продукції.

ФАКТОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Облікова інформація

Відомість руху матеріалів

Характеризує кількість, ціну та суму матеріалів, які витрачені на виробництво готової продукції.

Відомість обліку готової продукції

Відображає кількість виробленої готової продукції.

Розрахунок бухгалтерії про фактичну собівартість готової продукції

З урахуванням фактичної кількості та ціни витрачених матеріалів обчислюється собівартість готової продукції та вносяться необхідні корегування до планових показників.

Табель обліку робочого часу

Застосовується для обліку фактично відпрацьованого часу для робітників з погодинною оплатою праці.

Розрахунково-платіжна відомість

Відображає суми нарахованої заробітної плати, відрахувань та утримань на соціальне страхування.

Відомість нарахування амортизації основних засобів

Містить інформацію щодо нарахування амортизації основних засобів відповідно обраного методу та встановлених норм.

Журнали-ордери за рахунками класу 7

Узагальнюють інформацію щодо доходів та результатів діяльності підприємства.

Журнали-ордери за рахунками класу 8

Містять інформацію за елементами витрат підприємства.

Журнали-ордери за рахунками класу 9

Застосовуються для узагальнення інформації щодо витрат підприємства за видами діяльності.

Інформаційне забезпечення

Стисла характеристика

Звітна інформація

Звіт про фінансові результати (Форма № 2)

Форма фінансової звітності яка розглядає доходи та витрати підприємства за видами діяльності. Крім того операційні витрати класифікуються за елементами.

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (Форма № 1-Б)

Форма статистичної звітності де розкриваються фінансові результати діяльності підприємства від звичайної діяльності.

Звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП)

Річна форма статистичної звітності відносно кількості виробленої продукції за її видами.

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) (форма №1-П, термінова)

Місячна форма статистичної звітності відносно кількості виробленої продукції за її видами.

Позаоблікова інформація

Результати інвентаризації матеріальних ресурсів

Відображають фактичну кількість сировини, матеріалів та готової продукції; дають змогу зіставити облікові та фактичні показники.

Наказ про облікову політику підприємства

Розкриває питання розподілу непрямих витрат, які безпосередньо впливають на собівартість готової продукції і як слідство на її рентабельність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 9.2. Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу бізнес-процесів