Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 7.1. Сутність, значення та задачі прогнозування розвитку підприємства

7.1. Сутність, значення та задачі прогнозування розвитку підприємства

Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”: – “державне прогнозування економічного і соціального розвитку – є науково обгрунтоване передбачення напрямів розвитку країни, окремих галузей економіки або окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів економічного і соціального розвитку”.

Прогноз економічного і соціального розвитку є засобом обгрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо регулювання соціально-економічних процесів. У основній діяльності підприємства розрізняють прогноз і прогнозування. Прогноз – оцінка майбутньої діяльності, а Прогнозування – це вид передбачення, оскільки його суб’єкти отримують інформацію про майбутнє.

Під Прогнозуванням розвитку підприємства Слід розуміти емпіричне або науково обгрунтоване судження про можливі стани об’єкта прогнозування в майбутньому, альтернативні шляхи і терміни досягнення цих станів.

Прогнозування виступає як важлива зв’язуюча ланка між теорією та практикою регулювання основної діяльності підприємства. Воно виконує дві головні функції: передбачення (опису) і розпорядження, що сприяє своєчасному впровадженню прогнозу в загальний план діяльності підприємства.

Наукове прогнозування грунтується на вивченні об’єктивних закономірностей, яким підлягають певні процеси і події: випадкові події, чи імовірні (статистичні); детерміновані.

Фахівці виділяють п’ять основних етапів в процесі прогнозування:

1. збір даних – отримання конкретної інформації та обов’язкова перевірка її вірності;

2. редукція або ущільнення даних;

3. побудова моделі та її оцінка – добір моделі прогнозу, яка найбільш відповідає особливостям зібраних даних;

4. екстраполяція обраної моделі – фактичне отримання прогнозних значень;

5. оцінка отриманого прогнозу – порівняння розрахованих (прогнозних) величин з фактичними.

Виділяють два характерних підходи до прогнозування:

– вивчення закономірності зміни даної події;

– вивчення іншої події (чи групи інших подій, що мають відношення до даної).

Процес прогнозування має різні цілі й дозволяє визначити:

1) проходження процесу зміни об’єкта прогнозування протягом майбутнього періоду;

2) певну імовірність того, що досліджуваний процес не вийде за встановлені припустимі межі;

3) до якого класу за заданими параметрами потрібно віднести досліджуваний процес (об’єкт прогнозування).

Процес і результати прогнозування можуть використовуватися в двох напрямах: теоретико-пізнавальному та управлінському.

Теоретико-пізнавальне призначення прогнозування передбачає вивчення та удосконалення методології і методики робіт із складання прогнозів, виявлення тенденцій, характерних для розвитку підприємства, факторів, що сприяють виникненню та здійсненню можливих змін цих чинників, а також самих тенденцій. Управлінський аспект прогнозування – це використання прогнозів економічного і соціального розвитку підприємства для створення необхідних умов, які забезпечують підвищення наукового рівня відповідних управлінських рішень.

З метою якісного складання прогнозів підприємства, виникає потреба в їх класифікації. Вона може будуватися залежно від різних критеріїв та ознак, цілей, завдань, об’єктів прогнозування і методів його організації. Найважливішими з них є: масштаби прогнозування, термін, на який робиться прогноз, характер та специфічні особливості об’єкта, призначення прогнозу.

Розглянемо деякі класифікаційні ознаки більш детальніше.

За Функціональною ознакою Прогнозування розвитку підприємства поділяють на пошукові і нормативні.

Пошуковий прогноз базується на умовному продовженні в майбутньому тенденцій розвитку підприємства, виходячи з оцінки його діяльності в минулому і на нинішньому етапі, й не враховує чинники, які можуть змінити ці тенденції.

Нормативний прогноз розроблюється на підставі раніше визначених цілей. Його завданням є розробка шляхів і термінів досягнення можливих станів об’єкта прогнозування в майбутньому.

Ціль прогнозування Розвитку підприємства полягає у тому, щоб зробити зрозумілим процес вироблення рішення; допомогти виявити базові тенденції в досліджуваній області; визначити основні критичні зони; врахувати ризики стрибкоподібних змін; запропонувати варіанти стратегій досягнення мети управління.

Прогнозування розвитку діяльності підприємства вирішує наступні завдання:

– оцінку економічних і фінансових перспектив в залежності від основних напрямів розвитку основної діяльності і її фінансування;

– формування обгрунтованих висновків і рекомендацій щодо вибору раціональної стратегії й тактики дій вищого керівництва підприємства.

У числі стратегічних і тактичних рішень можуть бути досліджені: виробничо-збутова програма підприємства; запланована структура активів та принципова схема їх фінансування; інвестиційні проекти, фінансова звітність, тощо. Тобто прогнозній оцінці підлегле будь-яке рішення щодо використання майна, трудових та фінансових ресурсів і оцінка наслідків його реалізації з метою визначення впливу на подальший розвиток підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 7.1. Сутність, значення та задачі прогнозування розвитку підприємства