Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства – одна з найважливіших характеристик його фінансового стану, що визначає стабільність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі.

Вона пов’язана з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Фінансова стійкість підприємства – це надійно гарантована платоспроможність, незалежність від випадків ринкової кон’юнктури і поводження партнерів.

Показники фінансової стійкості характеризують стан і структуру активів підприємства і забезпеченість їх джерелами покриття (пасивами), групуються таким чином:

– показники, які характеризують Стан оборотних засобів: Забезпеченість матеріальних запасів власними оборотними коштами; коефіцієнт маневреності власних коштів;

– показники, які характеризують Стан основних засобів: Індекс постійного активу, коефіцієнт реальної вартості майна;

– показники, які характеризують Структуру капіталу: Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу), коефіцієнт фінансової залежності і коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (коефіцієнт капіталізації).

Система показників Фінансової стійкості:

– коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами (kоз) – показник того, якою мірою матеріальні запаси покриті власними джерелами:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Величина власних оборотних коштів (ВОК) (власного оборотного капіталу, робочого капіталу, функціонуючого капіталу) розраховується двома способами:

1) різниця суми власного капіталу, довгострокових зобов’язань і необоротних активів:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Де Р. П – розділ пасиву балансу; Р. А – розділ активу балансу; Ряд. ф. 1 – рядок форми 1.

2) різниця оборотних активів і поточних зобов’язань

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Для ЗАТ “Продмаш” розрахунок виконаємо по формулі (6.31):

На початок періоду ВОК0 = 12929 + 1 – 7427 = 5503 тис. грн. на кінець періоду ВОК1 = 11358 – 3658 = 7700 тис. грн. Приріст власного оборотного капіталу за рік склав:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами:

На початок року Коз 0 = 5503/(687 + 6144 + 2060 + 434) = 0,59 на кінець року Кзз = 7700/(762 + 6394 + 2651 + 375) = 0,756

Приріст коефіцієнта А Коз = коз – коз0 = 0,756 – 0,59 = 0,166.

Графічну інтерпретацію власного оборотного капіталу наведено на рис. 6.4.

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Рис. 6.4. Графічна інтерпретація власного оборотного капіталу

Залежно від співвідношення матеріальних запасів і власних оборотних коштів виділяють такі типи фінансової стійкості підприємства:

1. Абсолютна стійкість фінансового стану, Якщо запаси (З) менше суми власного оборотного капіталу (ВОК) і кредитів під товарно-матеріальні цінності (КР):

З < ВОК + КР (6.32)

2. Нормальна стійкість, При якій гарантується платоспроможність підприємства, якщо:

З = ВОК + КР (6.33)

3. Хитливий (передкризовий) фінансовий стан, При якому порушується платіжний баланс, але залишається можливість відновлення рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов’язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел коштів (Ктв) в оборот підприємства (кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською тощо):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

При цьому фінансова нестійкість вважається припустимою, якщо дотримуються такі умови: виробничі запаси і готова продукція дорівнюють або перевищують суму короткострокових кредитів і позикових коштів, що беруть участь у формуванні запасів; незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів дорівнюють або менше суми власного оборотного капіталу.

4. Кризовий фінансовий стан (підприємство знаходиться на грані банкрутства):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

ЗАТ “Продмаш” не використовує кредити банків під товарно-матеріальні цінності, на поповнення оборотних коштів, не має тимчасово вільних коштів, для нього виконується нерівність (6.35), оскільки значення kоз менше одиниці. Це дозволяє зробити висновок про кризовий фінансовий стан, але збільшення величини власного оборотного капіталу і kоз є позитивною тенденцією.

– коефіцієнт маневреності власних коштів (kм ) показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності підприємства, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Значення цього показника може варіювати залежно від структури капіталу і галузевої специфіки підприємства. З фінансової точки зору, чим вище коефіцієнт маневреності, тим краще фінансовий стан.

Коефіцієнт маневреності власних коштів в умовах ЗАТ “Продмаш”:

На початок року 0 = 5503/(5271 + 206 + 5634) = 0,495 на кінець року Kмl = 7700/(5059 + 229 + 7825) = 0,587 приріст коефіцієнта А kм = Kмl 0 = 0,587 – 0,495 = 0,092.

Власні кошти підприємства є досить маневреними і характеризуються тенденцією до її зростання.

– індекс постійного активу (Іпа) Характеризує частку необоротних активів у джерелах власних коштів:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Індекс постійного активу в умовах ЗАТ “Продмаш”: на початок року Гпа= 5608/(5271 + 206 + 5634) = 0,505 на кінець року І1па= 5413/(5059 + 229 + 7825) = 0,413 приріст коефіцієнта А Іпа= І1па – Гпа = 0,413 – 0,505 = -0,09. Власні кошти в умовах досліджуваного підприємства на початок року приблизно порівну покривають необоротні і оборотні активи, динаміка коефіцієнта є від’ємною, оскільки збільшилась вартість власних оборотних коштів.

– коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів (Кдз )

Характеризує структуру капіталу, ступінь залежності підприємства від довгострокових кредиторів:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів в умовах ЗАТ “Продмаш”:

На початок року Кдз 0 =5634/(5271 + 206 + 5634) = 0,507 на кінець року Кдз =7825/(5059 + 229 + 7825) = 0,597

Приріст коефіцієнта А Кдз = кдз1 – Кдз 0 = 0,597 – 0,507 = 0,09.

Підприємство значно залежить від зовнішніх кредиторів, оскільки більше половини у структурі довгострокових коштів мають зобов’язання, оцінка динаміки свідчить про зростання цієї залежності.

– коефіцієнт реальної вартості майна (Крв ) визначає, яку частку у

Вартості майна складають засоби виробництва:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Цей коефіцієнт визначає рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва.

Коефіцієнт реальної вартості майна в умовах ЗАТ “Продмаш”: на початок року:

Kpв 0 =(5354 + 687 + 6144 + 2060 + 434)/18538 = 0,792

На кінець року K рв} = (5124 + 762 + 6394 + 2651 + 375)/16771 = 0,913

Приріст коефіцієнта А kpв = kрв} – kрв0 = 0,913 – 0,792 = 0,121

Досліджуване підприємство має високий рівень виробничого потенціалу, який збільшився протягом аналізованого періоду.

– коефіцієнт автономії (ка ) характеризує стабільність і незалежність від зовнішніх кредиторів:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Найбільше поширена думка, що частка власного капіталу має бути достатньо велика, нижню межу вказують – 0,6 (або 60%). У підприємство з високою долею власного капіталу кредитори вкладають кошти більш охоче, оскільки воно з більшою потенцією може погасити борги за рахунок власних коштів.

Коефіцієнт автономії в умовах ЗАТ “Продмаш”:

На початок року: Ka 0 = 5271/18538 = 0,284 на кінець року kal = 5059/16771 = 0,302

Приріст коефіцієнта А ka = kal-ka° = 0,302 – 0,284 = 0,018.

Досліджуване підприємство має низьку автономію, але рівень її незначно збільшився протягом аналізованого періоду.

– коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (kс) показує, яких коштів у підприємства більше – позикових або власних:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства

Чим більше коефіцієнт перевищує одиницю, тим більше залежність підприємства від позикових коштів. Припустимий рівень залежності визначається умовами роботи кожного підприємства, і в першу чергу, швидкістю обороту оборотних коштів.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів в умовах ЗАТ “Продмаш”: на початок року: Кс = (18538 – 5271)/5271 = 2,517 на кінець року кс1 = (16771 – 5059)/5059 = 2,315

Приріст коефіцієнта А К = к 1 – К 0 = 2,315 – 2,517 = -0,202.

У досліджуваного підприємства на 1 грн. власного капіталу приходиться більше ніж 2 грн. зобов’язань.

Таким чином, фінансовий стан підприємства можна визначити як нестійкий.

Стійкість фінансового стану може бути відновлена шляхом прискорення оборотності капіталу в поточних активах, у результаті чого відбудеться відносне його скорочення на гривню виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); обгрунтованого зменшення запасів і витрат; поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 6.5. Діагностика фінансової стійкості підприємства