Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

Діагностика трудових ресурсів підприємства має велике значення, оскільки саме від їх ефективного використання залежить успіх діяльності суб’єкта господарювання. Достатня забезпеченість підприємств необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяє збільшенню обсягів продукції та підвищенню ефективності виробництва.

Трудові ресурси підприємства – відповідна чисельність працівників, яким притаманна сукупність фізичних та духовних властивостей, що дозволяє їм працювати та задовольняти потреби підприємства у робочій силі.

Діагностика трудових ресурсів проводиться за наступними напрямками:

1. Оцінка відповідності фактичної чисельності плану або штатному розкладу;

2. Вивчення структури чисельності працівників;

3. Вивчення якісного складу працівників;

4. Вивчення динаміки чисельності;

5. Вивчення ефективності використання трудових ресурсів. Чисельність і склад працівників характеризується наступними показниками:

– обліковий склад працівників – до цього складу відносяться всі постійні працівники і тимчасові, найняті на термін від 1 до 5 днів які виконують роботу, що відноситься до основної діяльності підприємства.

– середньооблікова чисельність, Яка розраховується за допомогою декількох способів:

1. За місяць:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

2. За рік:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

– структура робочої сили – характеризується питомою вагою, у %.

Наприклад, доля робочих визначається як відношення чисельності робочих до загальної середньої чисельності працівників підприємства.

Стан і рух чисельності працівників характеризується:

– коефіцієнтом обороту робочої сили:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

Де Ч Прийнятих – число прийнятих за звітний період працівників; Ч Звільнених – число звільнених за звітний період працівників;

Ч – середньооблікова чисельність працівників.

– коефіцієнт прийому кадрів:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

– коефіцієнт звільнення (вибуття) кадрів:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

Де Ч виб. – число працівників, які вибули за звітний період;

– коефіцієнт плинності кадрів:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

– коефіцієнт ступеня використання робочої сили:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

– коефіцієнт стабільності (постійність) кадрів:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

Де Чсп. – число працівників, що перебувають в обліковому складі підприємства весь звітний період.

Результати діагностики трудових ресурсів ЗАТ “Продмаш” наведено у табл. 6.8.

Таблиця 6.8. ПОКАЗНИКИ ДІАГНОСТИКИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗАТ “ПРОДМАШ” ЗА 2011 РІК

Факт (минулий рік)

Звітний рік

Відхилення

Показники

План

Факт

% виконання плану

Від плану

Від минулого року

1. Середня чисельність працівників, чол.

1650

1631

1635

100,2

+4

-15

2. Кількість прийнятих працівників за рік, чол.

159

184

160

86,9

-24

-1

3. Кількість звільнених працівників за рік, чол.

146

70

142

202,9

+72

-4

4. у т. ч. за порушення трудової дисципліни, чол.

91

94

194

+94

+3

5. Загальна кількість прийнятих і звільнених працівників стр.2 + + стр.3)

305

254

302

118,9

+48

-3

6. Коефіцієнт прийому працівників (стр.2/стр.1х100)

18,2

11,3

17,9

158,4

+6,6

-0,3

7. Коефіцієнт звільнення працівників (стр.3/стр.1х100)

16,7

7,9

15,9

201,3

+8,0

-0,8

8. Коефіцієнт загального обороту робочої сили (стр.5 стр.1 х х 100)

34,9

17,3

33,8

195,4

+16,5

-1,1

9. Коефіцієнт плинності кадрів (стр.4/стр.1х100)

10,4

10,5

+10,5

+0,1

10. Доля працівників, що знаходяться в обліковому складі протягом року, %

65,3

82,7

66,5

80,4

-16,2

+1,2

На підставі даних, приведених в табл. 6.8. можна сказати:

O підприємство успішно виконало план з укомплектовування чисельності своїх працівників – перевиконання плану складає 2%;

O водночас, в динаміці спостерігається тенденція до зниження числа працюючих на 15 працівників;

O у порівнянні з минулим роком дещо зменшився загальний оборот робочої сили, але зросла плинність кадрів. Це дає основу для подальшого вивчення причин плинності кадрів на підприємстві.

При діагностиці використання робочого часу вивчають:

1. кількість днів невиходів на роботу у звітному періоді і в динаміці за наступними причинами:

– хвороби; щорічні відпустки;

– додаткові відпустки, що надаються за рішенням адміністрації;

– інші неявки, дозволені законом;

– неявки з дозволу адміністрації, прогули.

2. режим праці і раціональності використання робочого часу;

3. ефективність використання календарного часу; Оціночні показники робочого часу:

– календарний фонд робочого часу (КФРВ), чол./дні:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

– максимально можливий фонд робочого часу (МВФ), чол./дні:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

Де Ч. Ч. – число чергових відпусток. чол./дні;

Ч. С. В. – число святкових і вихідних днів, чол./дні.

– плановий корисний фонд робочого часу (ПФРЧ), чол./дні:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

Де Дн. пов – передбачуване число невиходів одного працівника з поважних причин в плановому періоді;

Ч Пл – середньооблікова чисельність працівників за планом. – реальний фонд робочого часу (РФРЧ), чол./дні:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

Де Ч я – явочна чисельність працівників в звітному періоді.

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

– середня тривалість робочого дня (ТД), години:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

Мета оцінки продуктивності праці – отримання достовірної інформації для управління працею і досягнення високих показників по ефективності використання трудових ресурсів.

Продуктивність праці робітників підприємств обчислюється із розрахунку на одного працівника.

Розрізняють:

-річну продуктивність праці

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

– середньоденну продуктивність праці

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

– середньогодинну продуктивність праці

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства

Де П – продуктивність праці;

ЧД – обсяг чистого доходу (виручки) від реалізації за аналізований період;

Д – кількість відпрацьованих днів;

Ч – середньооблікова чисельність працівників; і – тривалість робочого дня.

Показники, які використовуються для аналізу продуктивності (П) праці:

1. абсолютне відхилення:

– від плану: АП = П факт – Пплан (6.25)

– від минулого року: АП = П зв. року – П мин. року (6.26)

2. ступінь виконання плану:

= Пф. : П пл Х 100% (6.27)

3. темп зміни:

Т. З. = П факт звроку : П факт. мин. року х 100% (6.28)

Розрахуємо показники ефективності використання трудових ресурсів для ЗАТ “Продмаш” – табл. 6.9.

На підставі виконаних розрахунків даних ЗАТ “Продмаш” можна зробити наступні висновки:

– продуктивність праці як працівників підприємства, так і робочих, значно зменшилась у порівнянні з минулим роком – з 4,54 тис. грн. на одного працівника до 3,52 тис. грн. та з 6,59 тис. грн. на одного робочого до 4,99 тис. грн.;

– план з продуктивності праці також не виконано на 1,32 тис. грн. на одного працівника або на 27,3 %;

– зниження продуктивності праці негативно позначилося на обсягах чистого доходу (виручки) від реалізації – його планову величину дотримано лише 72,8%, а у порівнянні з минулим роком на 76,8%.

Таблиця 6.9. ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗАТ “ПРОДМАШ” ЗА 2011 РІК

Звітний рік

Відхилення

У % до минулого року

Показники

Факт (минулий рік)

План

Факт

% виконання плану

Від плану

Від минулого року

Чистий дохід (тис. грн)

7484

7900

5752

72,8

-2148

-1732

76,8

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

1650

1631

1635

100,2

+4

-15

70

У т. ч. робочі

1135

1146

1152

100,9

+6

+17

102,7

Доля робочих в загальній чисельності працівників, %

68,8

70,2

70,5

100,4

+0,3

+0,4

100,6

Середньорічна продуктивність праці робочого (тис. грн.)

6,59

6,89

4,99

72,4

-1,9

-1,6

75,7

Середньорічна продуктивність праці працівника (тис. грн.)

4,54

4,84

3,52

72,7

-1,32

-1,02

77,5


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 6.4. Діагностика трудових ресурсів підприємства