Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 6.1. Сутність, зміст, мета та задачі діагностики діяльності підприємства

Тема 6. Контрольно-діагностичні методи аналізу діяльності підприємства
6.1. Сутність, зміст, мета та задачі діагностики діяльності підприємства

Діагностика діяльності підприємств є специфічним способом оцінки, оскільки саме такий її вид дозволяє зв’язувати предмет, об’єкт, метода та область можливий дій.

Актуальність застосування діагностики до оцінки діяльності сучасних підприємств підтверджується тим, що в умовах ринкової економіки зростає значення господарської діяльності з метою здобуття максимального прибутку від реалізації продукції підприємства і підвищення рентабельності підприємства для задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників і розвитку підприємства.

Для визначення суті діагностики діяльності підприємства, необхідно визначити, що означає термін “діагностика”. Термін “діагностика” запозичений з медицини. Слово “діагноз” (від грецького “діагнозіс”) означає розпізнавання, визначення. Він є процесом дослідження об’єкту діагнозу з метою здобуття результату діагнозу, тобто висновку про стан об’єкту діагнозу [4, с. 32].

Таким чином, з одного боку, Суть діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства Полягає у виявленні патологічних змін в досліджуваній системі і встановленні діагнозу. Діагностика як спосіб розпізнавання стану соціально-економічної системи за допомогою реалізації комплексу дослідницьких процедур допомогою реалізації комплексу дослідницьких процедур і виявлення в них слабких ланок і вузьких місць відноситься до методів непрямих вимірів.

З іншого боку, Суть діагностики Полягає у встановленні і вивченні ознак, вимірі основних характеристик, що відбивають стан машин, приладів, технічних систем, економіки і фінансів господарюючого суб’єкта для прогнозування можливих відхилень від стійких, середніх, стандартних значень і запобігання порушенням нормального режиму роботи.

Так, Д. С. Шиян визначає, що “діагностика Передбачає вивчення стану господарюючого суб’єкта, вплив чинників розвитку соціально-економічних процесів і виявлення відхилень від нормального розвитку. Економічна діагностика орієнтована як на пізнання економічних протиріч, так і на розробку заходів по їх рішенню. Комплексний характер економічної діагностики полягає в тому, щоб прослідити динаміку досліджуваних процесів у взаємозв’язку, досліджувати прямі і зворотні зв’язки між процесами” [78, с. 19].

Костирко Л. А. та Баканов Ю. М. [4, 45] вважають, що “діагностика економічної системи – це сукупність досліджень за визначенням цілей функціонування підприємства, способів їх досягнення і виявлення недоліків”.

Коласс Би стверджує “займатися діагностикою – це означає розглядати в динаміці симптоми явищ, які можуть затримати досягнення поставлених цілей і вирішення завдань, піддаючи небезпеки плановану діяльність. Це передбачає вироблення рішень, що коректують, і передивляється цілей і прогнозів. Знання ознаки (симптому) дозволяє швидко і досить точно встановити характер порушень, не виробляючи безпосередніх вимірів, тобто без дій, які вимагають додаткового часу і засобів” [31, с.27].

Визначивши сутність діагностики на думку різних авторів для подальшого дослідження діагностики діяльності підприємства, розглянемо рис. 6.1, на якому представлена характеристика діагностики як процесу [15, с. 6].

Перш ніж детальніше зупинитися на процесі, необхідно визначити, що може бути об’єктом діагностування, цілі і завдання діагнозу, базові параметри і інші супутні дослідженню поняття.

Виходячи з вище сказаного, Об’єктом діагностики діяльності підприємства є Робота підприємства в цілому і його структурних підрозділів (цехів, бригад, ділянок), а суб’єктами можуть виступати органи державної влади, науково-дослідні інститути, фонди, центри, громадські організації, засоби масової інформації, аналітичні служби підприємств.

Аналіз господарської діяльності   Сіменко І. В.   6.1. Сутність, зміст, мета та задачі діагностики діяльності підприємства

Рис. 6.1. Зміст діагностики як процесу

Основні цілі діагностики Діяльності підприємства:

– об’єктивна оцінка результатів господарської діяльності;

– виявлення невикористаних резервів та їх мобілізація для підвищення економічної ефективності в майбутніх періодах;

– постійний контроль раціональності функціонування господарських систем;

– контроль за виконанням планів і бюджетів;

– контроль за процесами виробництва і реалізації продукції;

– виявлення недоліків в роботі;

– створення підстави для прогнозування результатів діяльності підприємства.

Таким чином, Основна мета діагностики – підготовка інформації для ухвалення управлінських рішень для підвищення ефективності роботи підприємства на основі системного вивчення усіх видів його діяльності і узагальнення результатів.

Виходячи з мети необхідно вирішити ряд наступних задач діагностики господарської діяльності підприємства:

– ідентифікація реального стану аналізованого об’єкту;

– дослідження складу і властивостей об’єкту, його порівняння з відомими аналогами або базовими характеристиками нормативними величинами;

– виявлення змін в стані об’єкту в просторово-часовому розрізі;

– встановлення основних чинників, що викликали зміни в стані об’єкту, і вимір їх впливу;

– прогноз основних тенденцій.

Предметом діагностики діяльності підприємства Є аналіз виробничих і економічних результатів, фінансового стану, результатів соціального розвитку і використання трудових ресурсів стану і використання основних фондів, витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), оцінка ефективності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 6.1. Сутність, зміст, мета та задачі діагностики діяльності підприємства