Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 4.3. Характеристика математичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності

До Математичних прийомів та способів аналізу господарської діяльності Відносять:

1. Традиційні логічні прийоми обробки інформації (порівняння; відносні та середні величини; групування; балансові; графічні; табличні).

2. Прийоми детермінованого аналізу:

2.1. Моделювання факторних систем (адитивних; мультиплікативних; кратних; комбінованих);

2.2. Способи факторних розрахунків (ланцюгові підстановки; абсолютних різниць; індексний; відносних різниць; інтегральний тощо);

2.3. Способи детермінованої комплексної оцінки (метод сум; суми місць; середньої геометричної; метод відстаней).

3. Прийоми фінансової математики (прості та складні відсотки, дисконтування, визначення нарощеної суми).

4. Прийоми стохастичного аналізу: кореляція (парна, рангова, канонічна), регресійний аналіз; дисперсійний аналіз; компонентний аналіз; сучасний багатомірний факторний аналіз тощо.

5. Прийоми оптимізації показників (математичне програмування, дослідження операцій, теорія ігор, теорія масового обслуговування; сітьові методи планування і управління, теорія управління запасами тощо).

Основними традиційними прийомами аналізу господарської діяльності є:

– абсолютні величини – показують, як змінюється показник протягом певного періоду часу або на скільки один порівнянний показник (об’єкт, явище) відрізняється від іншого за певною ознакою у абсолютному виразі;

– відносні величини Обчислюються шляхом побудови часового ряду, тобто вони характеризують зміну того чи іншого показника в часі у відносному виразі. Здебільшого відносні величини є відношенням двох абсолютних величин (відсоток виконання плану, темпи зростання та приросту окремих показників тощо);

– спосіб порівняння Являє собою оцінку й аналіз об’єкта, що досліджується, через аналогічні об’єкти (логічно порівнянні, але різнорідні за економічним змістом). Тобто порівняння як метод спосіб дослідження здійснюється через зіставлення одного показника з іншими з метою визначення спільних рис або розбіжностей між ними (планових і фактичних показників, фактичних показників з нормативними, фактичних показників з аналогічними показниками минулих років тощо);

– середні величини Являють собою узагальнюючу характеристику якісно однорідних, але кількісно відмінних одна від одної величин. Середні величини використовуються в якості однієї з найважливіших характеристик варіаційного ряду, що отримані при обробці економічних даних;

– групування – зведення первинних даних в окремі однорідні групи залежно від тієї чи іншої ознаки. Групування дозволяють не тільки систематизувати матеріал, а й виявляти характерні і типові взаємозв’язки процесів, ліквідувати випадкові відхилення;

– балансовий спосіб – це спеціальний прийом зіставлення взаємозв’язаних показників основної діяльності у формі балансу;

– таблиці – компактно і концентровано розкривають мовою цифр не тільки вихідну інформацію, але і алгоритми розрахунків та їхні результати. У таблицях прийнято розташовувати: спочатку абсолютні показники, потім відносні; вихідну інформацію раніше, ніж розрахункові показники; спочатку факторні показники, потім – результативні; далі – послідовні дії факторного аналізу і баланс відхилень, зведені результати аналізу.

В умовах поширення використання електронних таблиць EXCEL особливу увагу слід приділити Графічному Відображенню вихідної інформації і результатів її обробки.

Microsoft Excel підтримує різні типи діаграм, дозволяючи представити дані у найбільш зрозумілому вигляді. Створюючи діаграму за допомогою майстра діаграм – або використовуючи команду “Тип діаграми” для зміни існуючої діаграми – можна легко вибрати потрібний тип у списку стандартних або призначених для користувача типів діаграм:

– гістограма Дозволяє представити зміну даних впродовж відрізку часу або наочно порівняти різні величини. Гістограми діляться на наступні підтипи: звичайна гістограма, гістограма з накопиченням, нормована гістограма з накопиченням, об’ємна гістограма;

– лінійчата діаграма Дозволяє наочно порівняти окремі елементи. Лінійчаті гістограми діляться на наступні підтипи: з групуванням, із накопиченням;

– графік Показує тенденцію зміни величин через рівні проміжки Графіки діляться на наступні підтипи: звичайний, із накопиченням, нормований із накопиченням, об’ємний;

– кругова діаграма Відображає елементи, які створюють ряд даних, показує внесок кожного значення у загальну суму;

Точкова діаграма Показує відношення між чисельними значеннями в декількох рядах даних або відображує дві групи чисел як один ряд даних з координатами X І у;

– діаграма з областями Підкреслює зміну значення величин з часом;

– кільцева діаграма, Як і кругова, показує відношення часток до цілого, але цей тип діаграми може включати декілька рядів даних;

– пелюсткова діаграма Дозволяє порівнювати сукупні значення декількох рядів даних, показує відмінність значень щодо центральної крапки;

– поверхневу діаграму Доцільно використовувати для пошуку якнайкращого поєднання в двох наборах даних. Так само, як на топографічній карті, області, що відносяться до одного діапазону значень, виділяються однаковим кольором або узором;

– бульбашкова діаграма – це різновид точкових діаграм, яка порівнює три набори значень і може бути представлена в об’ємному вигляді. Розмір бульбашки, або маркер даних показує значення третьої змінної;

– біржові діаграми Найчастіше використовуються для демонстрації цін на акції,

– лінійчаті, циліндрові, конічні і пірамідальні діаграми Використовують для підсилення ефекту гістограм, лінійчатих діаграм і об’ємних гістограм.Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 4.3. Характеристика математичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності