Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 3.6. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності

У структурованому вигляді інформацію, яка є основою інформаційних потоків та використовується під час проведення аналізу господарської діяльності на підприємстві, найбільш доцільно представити двома групами:

Нормативно-довідкова інформація: включає як нормативну, так і довідкову інформацію;

Фактографічна інформація: включає облікову, звітну та позаоблікову інформацію.

До нормативної інформації відносяться основні законодавчі та нормативні акти, які регулюють діяльність підприємств. Довідкова інформація передбачає її застосування під час проведення аналітичної оцінки об’єкту дослідження. Характеристику основного нормативного інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності, надано в табл. 3.1.

Нормативні методики аналітичної оцінки діяльності суб’єктів господарювання представлені у додатку А.

Найбільш повний обсяг інформації, який необхідний при проведені аналітичних процедур, суб’єкти аналізу отримують з числа фактографічної інформації. Максимальна частина фактографічного інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності формується бухгалтерськім підрозділом підприємства. Але крім облікової, до складу фактографічної інформації входять дані, які надає відділ кадрів, відділ податкового обліку, фінансовий відділ підприємства. Характеристику основного фактографічного інформаційного забезпечення, яке застосовується під час проведення аналізу господарської діяльності, надано в табл. 3.2.

Таблиця 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО НОРМАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нормативне інформаційне забезпечення

Стисла характеристика в контексті аналізу господарської діяльності

Господарський кодекс України.

Встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської

Прийнятий Верховною Радою України № 436-IV від 16.01.2003 р.

Діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності.

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” Прийнятий Верховною Радою України №996-XIV від 16.07.99р.

Визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Представлені: мета бухгалтерського обліку і звітності; основні принципи його функціонування; питання державне регулювання; загальні вимоги до фінансової звітності; надання і обнародування фінансової звітності.

Податковий Кодекс Затверджений ВР від 02.12.2011 № 2755-VI зі змінами і доповненнями

(Розділ V. Податок на додану вартість)

Визначає платників податку на додану вартість, особливості добровільної реєстрації платників податку, анулювання свідоцтва, об’єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.

Податковий Кодекс Затверджений ВР від 02.12.2011 № 2755-VI зі змінами і доповненнями

(Розділ III. Податок на прибуток)

Визначає хто відноситься до платників податку, об’єкт оподаткування, порядок визначення доходів та їх склад, доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування, порядок визнання доходів; склад витрат та порядок їх визнання, витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку; та інше.

План рахунків бухгалтерського обліку і інструкція по його застосуванню. Наказ Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.

Встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації для складання звіту про фінансові результати.

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Наказ Мінфіну від 31.03.99 р. №87.

Дане положення встановлює: мету складання фінансових звітів; їх склад; звітний період; якісні характеристики і принципи, якими слід користуватися під час складання фінансових звітів; вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

Нормативне інформаційне забезпечення

Стисла характеристика в контексті аналізу господарської діяльності

П(С)БО 2 “Баланс”. Наказ Мінфіну від 31.03.99 р. №87.

Положення визначає структуру та склад статей балансу; порядок його формування та терміни надання.

П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. Наказ Мінфіну від 31.03.99 р. №87.

Положення містить: визнання доходів і витрат; визначення прибутку (збитку) за звітний період; елементи операційних витрат; форму звіту про фінансові результати.

П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Наказ Мінфіну від 28.05.99 р. №137.

Розглядається порядок виправлення помилок, внесення і розкриття інших змін у фінансовій звітності.

П(С)БО 15 “Доходи”. Наказ Мінфіну від 29.11.99 р. №290

Визначає визнання і класифікацію доходів, оцінку доходів, розкриття інформації про доходи в примітках до фінансової звітності.

П(С)БО 16 “Витрати”. Наказ Мінфіну від 31.12.99 р. №318

Описує порядок визнання витрат, їх склад і розкриття інформації про витрати в примітках до фінансової звітності.

Порядок надання фінансової звітності. Наказ КМУ від 28.10.98 р. №419

В порядку розглядається, кому представляється фінансова звітність, в які терміни, а також в яких випадках проводиться інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю. Постанова Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 р. № П-6

Розкриває порядок приймання продукції за кількістю, умови та порядок формування претензійних документів.

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю. Постанова Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 р. № П-7

Розкриває порядок приймання продукції за якістю, умови та порядок формування претензійних документів.

Таблиця 3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ФАКТОГРАФІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фактографічне інформаційне забезпечення

Стисла характеристика в контексті аналізу господарської діяльності

Облікова інформація

Журнали-ордери і дебетові відомості

Узагальнюють інформації щодо окремих об’єктів обліку та застосовуються для оцінці структури та динаміки об’єкту аналізу.

Аналітичні відомості

Застосовуються для оцінки наявності, стану, динаміки та структури об’єкту оцінки взагалі, по окремих групах та об’єктах.

Звітна інформація

Фінансова звітність:

Баланс

Форма фінансової звітності, яка містить інформацію щодо майна підприємства та джерел його формування.

Звіт про фінансові результати

Розкриває інформацію відносно:

O доходів, витрат та фінансових результатів підприємства від усіх видів діяльності;

O елементів операційних витрат;

O показників прибутковості акцій.

Звіт про рух грошових коштів

Узагальнює інформацію щодо надходження, витрачання та залишків грошових коштів підприємства за видам діяльності.

Звіт про власний капітал

Відображає інформацію відносно змін у власному капіталі, які пов’язані з переоцінкою активів, розподілом прибутку, внесками учасників, вилученням капіталу, тощо.

Примітки до фінансової звітності

Деталізує інформацію з інших форм фінансової звітності відносно окремих статей активів (нематеріальні активи, основні засоби, матеріальні запаси, тощо); доходів та витрат.

Податкова звітність:

Декларація з податку на додану вартість

Відображає податкове зобов’язання та податковий кредит підприємства у розрізі різних ставок ПДВ, суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету.

Декларація з податку на прибуток підприємства

Відображає інформацію щодо сум валових доходів та валових витрат підприємства; його амортизаційних відрахувань; суми зміни балансової вартості оборотних матеріальних цінностей; прибутку, який підлягає оподаткуванню; суми податку на прибуток.

Фактографічне інформаційне забезпечення

Стисла характеристика в контексті аналізу господарської діяльності

Статистична звітність:

Звіт із праці (форма № 1-ПВ)

Деталізує інформацію щодо:

O складу фонду оплати праці та інших виплат;

O кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників;

O розподілу працівників за розмірами заробітної плати;

O руху робочої сили.

Звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ)

Відображає інформацію щодо відпрацьованого та невідпрацьованого фонду робочого часу; змін у складі робітників, які відбулися за звітний період.

Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ)

Розкриває інформацію щодо наявності, надходження, вибуття та нарахування зносу на основні засоби за видами; наявності окремих видів основних засобів на кінець періоду.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (форма № 3-торг)

Є специфічною формою звітності підприємств роздрібної торгівлі. Відображає залишки та продаж товарів у розрізі класифікаційних груп.

Поза облікова інформація

Результати перевірок державних та недержавних контролюючих органів

Є одним з найсуттєвіших видів інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності, бо надає впевненості у його об’єктивності, а значить і у об’єктивності результатів аналітичної оцінки.

Штатний розклад

Застосовується для оцінки відповідності фактичної наявності трудових ресурсів запланованим показник, як в цілому по підприємству так і по його структурних підрозділах, групах робітників.

Бізнес-план підприємства

Містить інформацію планового характеру; застосовується для оцінки виконання плану за окремими об’єктами аналізу: собівартість продукції, доходи, витрати, продуктивність праці, рентабельність підприємства, тощо.

Довідкове інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності можна з певною долею умовності поділити на декілька груп: 1. Статистичні показники:

– середньогалузеві показники, які дають змогу порівнювати інформацію щодо підприємства, діяльність якого аналізується, з інформацією, середньою по галузі;

– індекс інфляції. Застосовується для нівелювання впливу інфляції та обчислення показників у порівняних цінах.

Обидва види інформації формуються органами державної статистики та публікуються у періодичних (щомісячних, щоквартальних, щорічних) збірниках. Ці збірники формуються як у розрізі регіонів, галузей, так і в цілому по країні.

2. Нормативні показники:

– норми виробітки обладнання застосовуються для оцінки ефективності роботи обладнання та повноти застосування виробничої потужності підприємства. Ці показники залежать від технологічних характеристик обладнання, які відображені в його паспортах;

– норми витрати сировини та матеріалів на виробництво готової продукції дають змогу оцінити відхилення фактичних показників від запланованих; вплив факторів на зміну собівартості виробленої продукції. Ці норми визначаються технологічними картами та калькуляційними викладками.

Таким чином, ефективне розв’язання аналітичних задач стає можливим при наявності повного обсягу необхідного інформаційного забезпечення, яке всебічно характеризує об’єкт оцінки та своєчасно надходить до аналітичної функції системи управління підприємством.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 3.6. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності