Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Одним із етапів оцінки результативності бізнесу є кількісний вимір впливу факторів на абсолютні та відносні показники.

Для здійснення факторного аналізу у кратних моделях показників рентабельності доцільно використовувати метод ланцюгових підстановок. Розглянемо на прикладі показника рентабельності продажу (ROS) ЗАТ “Продмаш”, який відображений в табл. 12.2.

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Розрахуємо умовний показник рентабельності продажу:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Визначимо вплив факторів на рентабельність продажу ЗАТ “Продмаш”:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Обчислимо суму впливу факторів:

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Таким чином, можна говорити про те, що негативно вплинуло на рентабельність продажу ЗАТ “Продмаш” зменшення суми валового прибутку: за рахунок цього фактору рентабельність скоротилась на 1,2 %. Позитивний вплив здійснило збільшення доходу від реалізації – рентабельність продажу збільшилась на 5,0%.

Аналогічним чином здійснюється оцінка впливу факторів на інші показники рентабельності підприємства.

Різноманіття показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів їх підвищення. Для більш повної оцінки рентабельності результативності бізнесу слід використовувати Методи розширення або подовження факторної моделі. Кожний з початкових показників розкладається у факторну систему з різним ступенем деталізації, що задає межі виявлення і оцінки внутрішньогосподарських резервів. Розглянемо деякі варіанти подовження часткових моделей рентабельності:

1. Рентабельність активів підприємства Знаходиться в прямій залежності від рентабельності продажу і оборотності активів (ОбА):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Економічний зв’язок полягає в тому, що факторна модель прямо указує шляхи підвищення рентабельності: при низькому рівні рентабельності продажу необхідно прагнути до прискорення обороту активів.

Менеджери французької компанії “Дюпон” запропонували таблицю (рис. 12.1), яка дає змогу визначити основні складові елементи показника рентабельності активів.

Представлена схема дозволяє визначити взаємозв’язок між відносним показником результативності бізнесу та ресурсами або витратами підприємства. Визначені “слабкі місця” в діяльності підприємства підлягають глибокому аналізу та обов’язковому виправленню. Розглянемо на прикладі ЗАТ “Продмаш” (додаток Б) порядок формування таблиці Дюпона – рис. 12.2.

У зв’язку з тим, що результатом діяльності підприємства є чистий збиток, а для розрахунку показників рентабельності використовувався валовий прибуток, формування таблиці у повному обсязі не є можливим. На рис. 12.2 наочно представлений порядок формування тих або інших показників, які приймають участь у розрахунку кінцевого показника – рентабельність активів.

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Рис. 12.1. Розкладання показника рентабельності активів на складові елементи відповідно до таблиці Дюпона

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Рис. 12.2. Таблиця Дюпона для рентабельності активів ЗАТ “Продмаш” на 31.12.2011 р.

Окрім формування таблиці Дюпона на певну дату, доцільно її заповнення через певні проміжки часу – це дасть змогу наочно оцінити причини зміни як рентабельності активів, так і формуючих його рентабельності продажу та оборотності активів.

2. Рентабельність основних засобів У частковій моделі безпосередньо залежить від середньої вартості основних засобів та чистого прибутку. Подовження моделі дає змогу визначити залежність показника рентабельності основних засобів від двох факторів: рентабельності продажу (ROS) Та фондовіддачі (ФВ):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

3. Аналогічним чином можна розширити часткову модель рентабельності трудових ресурсів, якщо доповнити її показником доходу від реалізації (ДР). В цьому випадку підвищення рентабельності трудових ресурсів стає можливим за умови збільшення рентабельності продажу (ROS) або підвищення продуктивності праці (ПП):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Для торгівельних підприємств подальше подовження моделі за рахунок застосування показника торгової площі (Бторг) дає змогу отримати інші фактори впливу на показник рентабельності трудових ресурсів. А саме: рентабельність продажу (ROS), Ефективність використання торгової площі (Я), забезпеченість персоналу торговою площею (Зп):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу

Останній фактор, по аналогії з показником фондоозброєності, характеризує ступень забезпеченості персоналу торговельною площею, яка виступає в якості одного з елементів об’єктів основних засобів. Цей показник має особливе значення для підприємств роздрібної торгівлі де наявність, достатність та ефективність використання торговельної площі є одними з ключових показників оцінки основних засобів.

4. Ще одним прикладом подовження часткових моделей є визначення впливу Рентабельності власного капіталу (ROE) Та співвідношення власних та позикових коштів (Ксп) на показник рентабельності позикового капіталу:

Чп = Чп_ ВК ЧП ВК.

ПК~ПК ВК~ВК ПК

Рш -^-^х = – = х = – коехксп. (12.9)

Це показує, що підвищення рентабельності позикових коштів стає можливим або за рахунок підвищення ефективності використання власних коштів, або за рахунок їх збільшення в порівняні з позиковими засобами. Розглянемо на прикладі останньої моделі методику подовження часткових моделей та вплив факторів на показники рентабельності на підставі даних, відображених у додатку Б.

= т°_ = = 0,10 ПК 0 ПК 0 13061 ‘

. 0

ВП1 = 1251 ПКГ ~ 11483 ЧП0 ВКо 1337 5477

Р – – – 011

Р – -=°0-х – х–0,24×0,42 -0,10

ПК 0 ВК 0 ПК 0 5477 13061

ЧП 1 ВК 1 1251 5288

Р – -=-х==-^ – х_____і – 0,24×0,46 -0,11

. 1

ВК 1 ПК 1 5288 11483

Можна спостерігати, що рентабельність власного капіталу не змінилась, тобто не вплинула на показник рентабельності позикового капіталу. Таким чином, збільшення рентабельності позикового капіталу на 0,01 (0,11 – 0,10) відбулося цілком за рахунок зростання коефіцієнту співвідношення власного та позикового капіталу з 0,42 у базисному періоді до 0,46 у звітному періоді.

Факторні моделі рентабельності розкривають найважливіші при-чинно-наслідкові зв’язки між показниками фінансового стану підприємства і результативності бізнесу. Тому вони є незамінним інструментом оцінки ситуації, що склалася.Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 12.3. Аналіз впливу факторів на відносні показники результативності бізнесу