Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

12.1. Значення, мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу результативності бізнесу

Бізнес в найбільш загальному сенсі – це діяльність, спрямована на отримання прибутку. Власник бізнесу, що має в ньому “первісний” інтерес, інвестуючи в нього ресурси, очікує отримати їх через деякий час з певною віддачею. В найбільш загальному вигляді бізнес виступає як “чорний ящик”, який, поглинаючи певний обсяг ресурсів на вході (в грошовій оцінці), випускає на виході продукт, який в грошовому виразі перевершує вкладені кошти на певну величину. Остання і є результативністю бізнесу – прибутком, який дістається власнику.

Прибуток є найважливішим якісним показником ефективності діяльності підприємства і являє собою форму прибавочного продукту в умовах товарно-грошових відносин. Саме прибуток в умовах ринкових відносин складає основу економічного розвитку підприємства, забезпечуючи його життєздатність. Він виступає не тільки основним джерелом фінансування діяльності підприємств, але і найважливішою основою формування доходів державного і місцевого бюджетів. Відповідно до П(С)БО 3 – прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

З усього спектра перерахованих задач випливає, що однією з основних задач аналізу результативності бізнесу є оцінка основної діяльності з погляду максимізації прибутку і виявлення резервів його росту протягом поточного часу або в перспективі.

Детальний розгляд прибутку підприємства, його значення, мети та задач аналізу, був проведений у § 8.3.

Вирішення задач аналізу результативності бізнесу залежить багато в чому від якісного інформаційного забезпечення. Воно містить у собі планову, нормативно-довідкову і фактографічну інформацію.

Планова інформація про фінансові результати в розрізі всіх складових міститься в бізнес-плані підприємства.

Формування прибутку від усіх видів діяльності підприємства відображається у формі № 2 “Звіт про фінансові результати”. Крім того, у процесі аналізу використовуються дані бухгалтерського обліку: регістри по рахунках класу 7 “Прибутки від реалізації”, “Фінансові результати”, класу 4 “Прибутку і збитки нерозподілені”, класу 9 “Витрати на збут” і ін., первинні документи.

Форма і зміст звіту про фінансові результати визначений П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. Він є аналогом звіту про прибутки і збитки відповідно до МСБО.

12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

Для оцінки результативності бізнесу використовують систему абсолютних та відносних показників. До абсолютних показників відносяться показники прибутку, до відносних – показники рентабельності.

Рентабельність є однією з базових економічних категорій економіки. Безпосередньо термін “рентабельність” не визиває різних тлумачень, оскільки під ним розуміється відношення, в чисельнику якого завжди фігурує прибуток. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих її видів; доходність підприємств, організацій, установ у цілому як суб’єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.

Рентабельність безпосередньо зв’язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність – це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у коефіцієнтах або відсотках. Показники рентабельності являються відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. У порівнянні з абсолютними показниками прибутку, показникам рентабельності властиві наступні Переваги:

– вони мають більш широкі можливості порівняння: співставлення абсолютних показників прибутку підприємств з різними обсягами діяльності, кількістю персоналу, тощо не дає можливості проводити об’єктивну оцінку;

– ці показники меншою мірою знаходяться під впливом інфляційних процесів.

Різні варіанти рішень, що приймаються для визначення прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної); вони більш повно, чим прибуток, характеризують узагальнюючі результати господарювання.

Рентабельність є показником, що комплексно характеризує ефективність діяльності підприємства. На його підставі можна оцінити ефективність управління підприємством, оскільки отримання високого прибутку і достатнього рівня прибутковості багато в чому залежить від правильності і оперативності управлінських рішень, які приймаються. Тому рентабельність можна розглядати як один із критеріїв якості управління суб’єктом господарювання.

По значенню рівня рентабельності можна оцінити довгострокове благополуччя підприємства, тобто здатність підприємства одержувати достатній прибуток на здійснені інвестиції. Для власників капіталу підприємства даний показник є більш привабливим індикатором, ніж показники фінансової стійкості і ліквідності, які визначаються на основі співвідношення окремих статей балансу.

У зв’язку з тим, що показники рентабельності визначають зв’язок між сумою прибутку та величиною вкладеного капіталу, вони можуть бути використані в процесі прогнозування прибутку підприємства. Оцінка передбачуваного прибутку базується на рівні прибутковості за попередні періоди з урахуванням прогнозованих змін.

Крім того, велике значення рентабельність має для ухвалення рішень у області інвестування, планування, при складанні кошторисів, координуванні, оцінці і контролі діяльності підприємства.

Для Розрахунку рентабельності Можуть використовуватися різні види прибутку підприємства: валовий прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від операційної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної); чистий прибуток. При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позиковий капітал, основний капітал, оборотний капіталі).

Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (та доходу) підприємства. З цієї причини вони є обов’язковими елементами порівняного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.

Показники рентабельності можна поєднати у декілька груп, які:

– базуються на витратному підході (рентабельність продукції, рентабельність діяльності);

– характеризують прибутковість продажу (рентабельність продажу);

– основані на ресурсному підході (рентабельність сукупних активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність оборотного капіталу).

До Основних показників рентабельності Відносяться:

O рентабельність продажу;

O рентабельність активів;

O рентабельність поточних активів;

O рентабельність власного (акціонерного) капіталу.

1. Рентабельність продажу (ROS) Визначається як відношення чистого прибутку (ЧП) До доходу від реалізації без податків, які включаються в ціну продукції (ДР):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

Рентабельність продажу характеризує доходність операційної діяльності підприємства.

2. Рентабельність активів (ROA) Визначається як відношення чистого прибутку (ЧП) До середньої величини активів за період отримання

Відповідного чистого прибутку (А ):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

Цей показник служить для визначення ефективності використання капіталу, оскільки дає загальну оцінку доходності вкладеного в операційну діяльність капіталу, як власного так і позикового.

3. Рентабельність поточних активів (РПА) уявляє собою відношення чистого прибутку підприємства (ЧП) до середньої величини поточних

Активів (оборотних коштів) підприємства (ПА):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

Цей показник характеризує величину прибутку, отриману з кожної гривні, що вкладена у поточні активи.

4. Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (ROE) визначається як відношення чистого прибутку (ЧП) до середньої величини власного капіталу підприємства (ВК):

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

Цей показник займає особливе місце серед показників рентабельності і характеризує ефективність використання власних коштів акціонерів; величину прибутку, отриману на кожну гривню вкладень акціонерів в підприємство. Значення цього показника відображає ступінь привабливості суб’єкта господарювання для вкладень коштів акціонерів. Чим вище цей показник, тим більше прибутку приходиться на одну акцію, тим вище потенційні дивіденди.

До Інших показників рентабельності, Які також розраховуються для оцінки ефективності основної діяльності підприємства, відносяться коефіцієнти, відображені в табл. 12.1.

Таблиця 12.1 ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

Як наочно видно, показники рентабельності характеризують співвідношення чистого прибутку або з витратами підприємства, або з авансованими коштами, як власними, так і позиковими.

Необхідно підкреслити, що для розрахунку показників рентабельності може бути використаний не лише показник чистого прибутку, а і будь-який інший показник, який характеризує фінансові результати діяльності підприємства (прибуток від звичайної діяльності, прибуток від операційної діяльності, валовий прибуток).

На прикладі інформації, відображеної у додатку Б проведемо розрахунок показників рентабельності ЗАТ “Продмаш” – табл. 12.2.

Таблиця 12.2. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЗАТ “ПРОДМАШ”, (%)

Аналіз господарської діяльності  Сіменко І. В.  12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу

Підприємство має позитивне значення валового прибутку і від’ємні значення фінансового результату від операційної і основної діяльності, а також чистого прибутку. Тому для об’єктивної характеристики ефективності операційної діяльності підприємства, використання капіталу і ресурсів для розрахунку рентабельності продажу використаємо валовий прибуток, рентабельності витрат – фінансовий результат від операційної діяльності, для інших показників рентабельності – чистий прибуток (збиток).

Для спрощення розрахунків замість середніх за період балансових показників будемо використовувати дані на початок і кінець періоду.

Проведені розрахунки дають змогу зробити наступні висновки:

– більшість показників рентабельності підприємства збільшилась у звітному періоду в порівнянні з базисним. З урахуванням того факту, що сума валового прибутку зменшилась з 1337 тис. грн. у базисному періоді до 1251 тис. грн. у звітному, можна говорити, про більш суттєве скорочення продажу, загальної суми активів та поточних активів ЗАТ “Продмаш”;

– негативна динаміка спостерігається по показникам рентабельності акціонерного капіталу та основних засобів, які у звітному періоді зменшились в порівнянні з базисним;

– показники рентабельності, які були розраховані с застосуванням фінансового результату від операційної діяльності та чистого прибутку усі мають від’ємне значення (результатом діяльності є збиток) та позитивну динаміку;

– жоден з розглянутих показників рентабельності не досяг позитивного значення, але усі вони збільшились. Це відбулося за рахунок скорочення сум збитків та зменшення майже усіх баз порівняння (виняток складають витрати на оплату праці та інвестиційний капітал).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 12.2. Система відносних показників, які характеризують результативність бізнесу