Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 11.3. Методика аналізу фінансових інвестицій підприємства

Аналіз фінансових інвестицій – один із методів фінансового менеджменту для ухвалення рішення про використання інвестиційних коштів. Фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Метою аналізу Фінансових інвестицій є обгрунтування інвестиційного рішення, яке має прийняти інвестор.

У процесі аналізу фінансових інвестицій вирішуються наступні завдання:

– виявлення економічної доцільності фінансової інвестиції – абсолютного перевищення результатів над вкладеними ресурсами;

– оцінка фінансових ризиків інвестування;

– пошук найбільш ефективної фінансової інвестиції серед альтернативних;

– формування найбільш ефективного портфеля фінансових інвестицій. Сформувалися два основні напрями аналізу фінансових інвестицій.

1) Технічний аналіз, Головним об’єктом спостереження якого є зміна руху ринку цінних паперів, попиту та пропозиції на певні фінансові активи без урахування ролі фундаментальних чинників. На основі побудови спеціальних моделей руху ринкових цін виявляють загальні тенденції ринку, на підставі яких приймають конкретні тактичні інвестиційні рішення щодо купівлі та продажу цінних паперів.

2) Фундаментальний аналіз, Який грунтується на оцінці стану емітента на ринку, показників обсягів продажу, активів і пасивів, дохідності та іншої інформації, яка характеризує ефективність діяльності емітента. Важливою складовою аналізу є також оцінка стану корпоративного управління. Результатом фундаментального аналізу є визначення фактичної (ринкової ціни) цінного папера порівняно з обліковою вартістю активів. За допомогою фундаментального аналізу здійснюють прогнозування доходу, який визначає майбутню вартість акцій і впливатиме на ринкову ціну. Дані прогнозу є підгрунтям для рекомендацій стосовно купівлі та продажу ринкових інструментів.

Важливим фактором розбудови цивілізованого фондового ринку є інформаційна відкритість та прозорість. В Україні емітенти цінних паперів мають надавати Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднювати фінансову звітність, а також особливу інформацію – про зміни в господарській діяльності, що відбулися і впливають на вартість цінних паперів чи розмір доходу по них. Основними засадами розкриття інформації є: безоплатність розміщення в загальнодоступній базі Комісії з використанням технологій Інтернету; впровадження в звітності стандартів розкриття інформації Міжнародної організації комісій з цінних паперів; поступове впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В Україні поступово формується рейтингова інфраструктура фондового ринку. Із практичної точки зору існує обмежений перелік консультативних структур, найбільш відомою з яких є компанія “Кредит-рейтинг” – перше в Україні (з 2001 р.) спеціалізоване рейтингове агентство, яке надає послуги в області незалежної оцінки кредитоспроможності суб’єктів запозичень з привласненням кредитних рейтингів за українською національною шкалою. З 2004 р. “Кредит-Рейтинг” є уповноваженим агентством Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України для привласнення кредитних рейтингів фінансових інструментів, корпоративного управління тощо.

11.4. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Методичне забезпечення, поряд з організаційним і інформаційним, являє собою один з найважливіших елементів системи оцінки інвестиційної привабливості підприємств.

Реалізація поставленої мети можлива шляхом реалізації етапів (рис. 11.3):

1) визначення ступеня інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання;

Аналіз господарської діяльності   Сіменко І. В.   11.3. Методика аналізу фінансових інвестицій підприємства

Рис. 11.3. Етапи аналітичних робіт з оцінки інвестиційної привабливості підприємства (ІПП)

2) розподіл підприємств, що беруть участь у порівняльній оцінці інвестиційної привабливості, за ступенем їхньої інвестиційної привабливості, визначення класу інвестиційної привабливості та побудова рейтингу;

3) оцінка впливу на діяльність підприємства зовнішнього середовища і оцінка ступеня віддачі підприємства у зовнішнє середовище;

4) прогнозування інвестиційної привабливості підприємства. Орієнтуючись на мету і завдання оцінки інвестиційної привабливості підприємств, можна виділити такі завдання оцінки:

1) збирання інформації, необхідної для проведення оцінки інвестиційної привабливості;

2) оцінка фінансового стану об’єкта дослідження та визначення класу інвестиційної привабливості;

3) розрахунок узагальнюючого (рейтингового) показника оцінки інвестиційної привабливості підприємства;

4) експрес-оцінка інвестиційної привабливості сукупності підприємств;

5) розподіл об’єктів дослідження за ступенем інвестиційної привабливості (формування рейтингу інвестиційної привабливості підприємства);

6) оцінка впливу на діяльність підприємства зовнішнього середовища і оцінка віддачі підприємства у зовнішнє середовище;

7) прогнозування інвестиційної привабливості підприємства;

8) складання акту-звіту за результатами проведеної оцінки інвестиційної привабливості.

Проблемним моментом при оцінці інвестиційної привабливості господарюючого суб’єкта є побудова послідовного набору даних і вибір системи показників, які могли б найбільш ефективно використовуватися для аналізу фінансово-майнового стану підприємства. Проте, аналіз фінансової звітності, до якої відносять, у першу чергу, баланс і звіт про фінансові результати, дозволяє визначити певну незбалансованість щодо руху коштів підприємства, позитивні й негативні тенденції. Слід зазначити, що такий аналіз не дає підстави для категоричних висновків й може тільки зорієнтувати користувача інформації в оцінці фінансово-майнового стану підприємства й у визначенні його вузьких місць.

Відповідно до діючої методики можна виділити основні напрями аналізу фінансового стану підприємства (рис. 11.4).

Інформація, представлена на рис. 11.4, будучи синтезом наявних напрямів аналізу фінансового стану, можливих для використання при проведенні оцінки інвестиційної привабливості, дозволяє дійти висновку, що ефективність інвестування визначається тим, наскільки швидко вкладені кошти обертаються в процесі діяльності підприємства.

З інформації, представленої у табл. 11.3, зрозуміло, що для аналізу фінансово-майнового стану підприємства можна використовувати різні методи залежно від мети. Це, у свою чергу, створює можливість галузевого порівняння підприємств і ефективного використання методів фінансового управління підприємством, що пов’язане з уніфікацією системи коефіцієнтів.

Аналіз господарської діяльності   Сіменко І. В.   11.3. Методика аналізу фінансових інвестицій підприємства

Рис. 11.4. Основні напрями фінансового аналізу підприємства, використовувані при оцінці інвестиційної привабливості

Отже, існує шість основних напрямів аналізу фінансового стану підприємства, які можна використовувати під час проведення оцінки інвестиційної привабливості підприємств (табл. 11.3). Ці напрями стосуються безпосередньо аналітичних процедур і не зачіпають таких важливих напрямів, як загальна характеристика підприємства й кінцевий (результативний) етапи.

Виходить, що уніфікація фінансового аналізу необхідна для виходу вітчизняних підприємств на зовнішній ринок, залучення іноземних інвесторів, одержання кредитів у закордонних банках.

Модель методики аналізу й, зокрема оцінки інвестиційної привабливості, дозволяє виділити основні інформаційні, технологічні, організаційні зв’язки, розробити варіанти оптимального напрямку аналізу й експертної оцінки.

Таблиця 11.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА, ВИКОРИСТОВУВАНІ ПРИ ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Етапи

Назва етапу

Характеристика етапу

1

Загальна характеристика підприємства.

Досліджується фінансово – господарська й облікова політика підприємства.

2

Аналіз майнового стану об’єкту інвестування.

Надає комплексну оцінку майнового стану підприємства.

3

Оцінка фінансової стабільності підприємства.

Розраховуються показники фінансового стану. Ідентифікується тип фінансової стабільності.

4

Аналіз ліквідності об’єкту інвестування.

Визначається склад і динаміка ліквідних активів і короткострокових зобов’язань. Розраховуються показники ліквідності.

5

Оцінка прибутковості підприємства.

Розраховуються показники прибутковості (рентабельності) об’єкта інвестування.

6

Аналіз ділової активності підприємства.

Розраховуються основні показники ділової активності підприємств. Аналізується їх взаємозв’язок.

7

Оцінка ринкової активності підприємства.

Показують ступінь ринкової активності об’єкта інвестування.

8

Заключний.

Узагальнюються результати оцінки фінансового стану підприємства. Визначається рейтинг ІП.

Оцінку інвестиційної привабливості підприємств із урахуванням поставлених цілей і завдань доцільно проводити в три етапи – рис. 11.5.

Аналіз господарської діяльності   Сіменко І. В.   11.3. Методика аналізу фінансових інвестицій підприємства

Рис. 11.5. Послідовність етапів проведення оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Представлена на рис. 11.5 послідовність проведення оцінки інвестиційної привабливості підприємств, крім дотримання принципу системності, відповідає принципу комплексності й дозволяє: комплексно вивчити об’єкт оцінки; дотримуватися чіткої логічної послідовності проведення оцінки інвестиційної привабливості; дотримуватися взаємозв’язку між метою й завданнями оцінки й методикою його проведення; у повному обсязі використовувати інформаційне й організаційне забезпечення; представити максимально достовірну й об’єктивну інформацію з результатів оцінки.

Взаємозв’язок виділених етапів оцінки інвестиційної привабливості підприємства з метою й змістом робіт на кожному етапі розглянуто у табл. 11.4.

Таблиця 11.4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕТАПІВ АНАЛІЗУ З МЕТОЮ І ЗМІСТОМ РОБІТ

Етапи

Ціль етапу

Зміст робіт

1

Підготовчий

Підготовка до проведення оцінки ІПП.

Одержання заявки на проведення оцінки ІПП;Укладання договорів з підприємствами на надання інформації;Збір необхідної інформації.

Проведення оцінки ІПП

2.1 Формування загального рейтингу підприємств (за основними показниками діяльності).

Дає загальну уяву про сукупність підприємств, що надали звітність для проведення оцінки ІПП. Рейтинг формується залежно від цілей аналізу за наступними показниками основної діяльності підприємства: обсяг реалізації; склад основних засобів; власні оборотні кошти; коефіцієнти ліквідності та ін. Публікується у засобах масової інформації.

2

Основний (дослідницький

2.2 Оцінка ІПП.

Поглиблений аналіз фінансового стану підприємства і визначення класу інвестиційної привабливості суб’єкту господарювання.

I етап – обчислення значень основних (об’єктивних) показників, які характеризують фінансовий стан підприємства.

II етап – оцінка і узагальнення основних показників і визначення класу інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання. Побудова рейтингу ІПП.

2.3 Експрес оцінка ІПП.

Експрес-оцінка ІПП базується на показниках поглибленого аналізу. Із сукупності обертаються показники, що детально характеризують фінансовий стан підприємства. Експрес-оцінка ІПП є інструментом порівняльного інвестиційного аналізу і необхідна для побудови рейтингу ІП.

2.4 Оцінка сприятливого зовнішнього середовища для діяльності підприємств.

Використовується при оцінці факторів суб’єктивного характеру. На підставі анкетування підприємства дає можливість оцінити наскільки сприятливе зовнішнє середовище для діяльності підприємства.

2.5 Оцінка віддачі підприємств у зовнішнє середовище.

На підставі анкетування підприємства дає можливість оцінити віддачу підприємства у зовнішнє середовище.

2.6 Прогнозування ІП.

Використовуються дані попередніх етапів аналітичних процедур.

3

Заключний

3.1 Угруповання і систематизація отриманих результатів.

Узагальнююча оцінка поточного положення справ про оцінці ІПП. Розробка необхідних рекомендацій.

3.2 Інформування користувачів про результати оцінки ІПП.

Складання акту-звіту результатів оцінки ІПП; Надання результатів оцінки користувачам інформації, публікація рейтингу.

Мета оцінки інвестиційної привабливості підприємства визначає зміст кожного її етапу. Якщо глобальна мета оцінки інвестиційної привабливості підприємства – залучення інвестицій (вкладення інвестицій), то досягненню цієї мети сприяє рішення представлених у таблиці завдань.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств передбачає аналіз їхньої операційної діяльності за такими даними: обсяг реалізації; склад основних засобів; власні оборотні кошти; коефіцієнти ліквідності; рентабельність (прибутковість); продуктивність праці; показники оборотності; акції підприємства.

Також повинні враховуватися фактори суб’єктивного характеру: ефективність управління суб’єкта господарювання; ринкова позиція позичальника і його залежність від циклічних і структурних змін в економіці й у галузі; професіоналізм керівництва; склад засновників тощо.

Оскільки нами проводиться зовнішній аналіз, то складним є розрахунок впливу факторів суб’єктивного характеру. У цьому зв’язку необхідно використовувати анкети тестування бізнесу суб’єкта господарювання.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства передбачає аналіз його операційної діяльності за групами, передбаченими методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій.

Оцінку інвестиційної привабливості підприємства пропонується виконувати у три етапи:

I етап – обчислення значень основних (об’єктивних) показників, які характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання:

– оцінки майнового стану об’єкта інвестування;

– оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) інвестованого об’єкта;

– оцінки ліквідності об’єкта інвестування;

– оцінки прибутковості об’єкта інвестування;

– оцінки ділової активності;

– оцінки ринкової активності інвестованого об’єкта.

II етап Передбачає таку послідовність робіт:

– оцінка й узагальнення основних показників,

– коректування значень оцінки основних показників на додаткові (суб’єктивні) показники;

– розрахунок узагальнюючого показника на підставі експертної бальної оцінки;

– визначення класу інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання:

“Граничний рівень” (клас А); “Дуже високий рівень”(клас Б); “Високий рівень” (клас В); “Середній рівень” (клас Г); “Незначний рівень” (клас Д).

III етап – побудова рейтингу інвестиційної привабливості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 11.3. Методика аналізу фінансових інвестицій підприємства