Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 1.2. Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об’єкт, функції, роль та задачі

Аналіз господарської діяльності є самостійною галуззю наукових знань, що має свій зміст. Аналіз господарської діяльності як наука – це система спеціальних знань, що пов’язані:

А) з дослідженням економічних процесів у їх взаємозв’язку, що складаються під впливом об’єктивних економічних законів;

Б) з науковими обгрунтуваннями бізнес-планів, з об’єктивною оцінкою їх виконання;

В) виявленням позитивних та негативних факторів і кількісним вимірюванням їх дії;

Г) з розкриттям тенденцій та пропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів;

Д) з узагальненням передового досвіду, з прийняттям управлінських рішень.

У ході аналізу господарської діяльності всі явища вивчаються у взаємозв’язку та взаємообумовленості. Причинний або факторний Аналіз виходить з того, що кожна причина, кожний фактор отримує відповідну оцінку.

Фактор (лат. factor – продукуючий) у процесі аналізу господарської діяльності визначається як рушійна сила, причина будь-якого процесу, явища, істотні обставини у їх визначенні. З погляду побудови технології аналітичного процесу важливим є розмежування сукупності факторів за такими ознаками: кількісними й якісними; істотними і неістотними (другорядними); постійними і випадковими; інтенсивними і екстенсивними. У процесі аналізу не тільки відкриваються та аналізуються основні фактори, що впливають на господарську діяльність, а й вимірюється сила їх впливу.

Отже, Змістом аналізу господарської діяльності Є комплексне дослідження процесів основної діяльності підприємств та їх структурних підрозділів, визначення причинно-наслідкових зв’язків і тенденцій розвитку з метою обгрунтування управлінських рішень та оцінки їх ефективності.

Вивчення явищ природи і громадського життя неможливе без аналізу. Термін “аналіз” походить від грецького слова “analisys”, що в перекладі означає “розділяю”, “розчленовую”. Таким чином, Аналіз у вузькому розумінні Є розчленовуванням явища або предмета на складові частини (елементи) для їхнього вивчення. Наприклад, щоб зрозуміти сутність собівартості продукції, необхідно знати не тільки те, з яких елементів вона складається, а й від чого залежить її розмір за кожною статтею витрат. Чим детальніше буде диференційований приріст собівартості за елементами і чинниками, тим глибше ми будемо знати економічне явище і більш ефективно управляти процесом формування собівартості продукції.

Сучасна діалектика виходить із єдності аналізу і синтезу як наукових методів пізнання дійсності. Лише ця єдність забезпечує наукове дослідження явищ у всебічному діалектичному зв’язку.

Аналіз господарської діяльності – самостійна галузь наукових знань, що має свій предмет і об’єкти дослідження.

Сукупним об’єктом аналізу Є основна (звичайна) діяльність підприємства та її економічні результати. Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Предметом аналізу господарської діяльності Є причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів діяльності підприємств. Тільки розкривши причинно-наслідкові зв’язки різних сторін діяльності, можна визначити, як зміняться фінансові результати основної діяльності за рахунок того чи іншого фактора, провести обгрунтування будь-якого управлінського рішення.

Предмет аналізу господарської діяльності розкривається через його об’єкти: обсяг виробництва і продажу, забезпеченість трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами, фінансовий стан підприємства тощо.

Завдання аналізу господарської діяльності Визначаються його змістом та предметом. Основними з них є:

Вивчення характеру дії економічних законів, установлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства;

Наукове обгрунтування поточних і перспективних планів;

Моніторинг виконання планів і управлінських рішень;

Визначення економічної ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства;

Виявлення та вимірювання внутрішніх резервів;

Розробка заходів по використанню виявлених резервів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – 1.2. Поняття аналізу господарської діяльності: предмет, об’єкт, функції, роль та задачі