Аналіз фінансової звітності – Тігова Т. М. – Список використаної літератури

1. Альбом унифицированых форм первичной учетной документации по учету кассовых операцій и результатов инвентаризаци. – 2-е узд., ак-туализ. – М.: Дело и Сервис, 2006.

2. Антошкіна Л. І., Вороновсъка О. В. та гн.. Словник-довідник бухгалтера: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – Донецьк: Юго-Восток.

2005. ‘

3. Апель А. Л. Справочник юриста по бухгалтерскому учету и налогообложению. – Спб.; Минск: Питер. 2006.

4. Білуха М. Т., Дмитренко МГ. та ін.. Фінансовий контроль: теорія. ревізія. аудит: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 2 вид.. перероб. і доп. – К.: Українська академія оригінальних ідей. 2006.

5. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза: навч.-метод. посіб. / В. М. Шарманська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К..

2006. – 257 с.

6. Бухгалтерський облік у документах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – К.: Пектораль. 2005.

7. Бухгалтерський облік: аудит: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. ун-т ім.. М. Гоголя – Ніжин: НДУ. 2006.

8. Василик О. Д. Теорія фінансів. Підручник.- К.: Видавництво НІОС. 2000. ‘

9. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. М. В. Кужельного. – Київ: А. С. К.. 2008. – 266 с.

10. Грабова H. H. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие для вузов / Под ред Н. В. Кужельного. – Киев: А. С. К.. 2003. – 624 с.

11. Грабова H. H., Добровский В. Н. Бухгалтерский учт в производственных и торговых предприятиях.: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Н. В. Кужельного. – К.: А. С. К.. 2002. – 624 с.

12. Должансъкий М. І., Должансъкий A. M. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львівський банківський інститут. НБУ. 2003. – 494 с.

13. Загородній АГ., Партии ЛО. Фінанви підприємств: Навч. посіб. – Л.: ЛБІ НБУ. 2003.

14. Загородній АГ. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник. – Київ: Знання. 2004. – 377 с.

15. Загородній А. Г., Партии Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. доп. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2004. – 377 с.

16. Інструкція Про порядок відкриття. використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 // Офіційний вісник України від 02.01.2004 – 2003 р.. № 51. том 1. стор. 316. стаття 2707.

17. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. наказом Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 // Офіційний вісник України від 16.04.2004 – 2004 р.. № 13. стор. 110. стаття 908 .

18. Інструкція по інвентаризації основних засобів. нематеріальних активів. товарно-матеріальних цінностей. грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1999 р. № 69 // Офіційний вісник України. – 1999р.

19. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів. – Київ: Центр навчальної літератури. 2009. – 632 с.

20. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для вузів. – Київ: Центр навчальної літератури. 2009. – 215 с.

21. Ловінскька Л. Г.,Олійник Я. В., Галат Л. О. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах та таблицях: Навч. посібник / Київський національний економічний університет. – К: КНЕУ. 2006.

22. Любушин Н. Анализ фінансово-економической деятельности предприятия. -‘ М.: ЮНИТИ – Дана. 2000.

23. Моссаковсъкий В. Концепція обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 11. – С.8-13.

24. Нишенко Л. Порівняльний аналіз і перспективи розвитку міжнародних систем бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 8. – С.32-36.

25. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Бухгалтерський облік”./ Укл.: О. Г. Варенич.. А. П. Шаповалова. О. В. Сопко. О. В. Лисенко. 2003.

26. Остап ‘юк М. Я., Лучко М. Р., Даньків И. Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К: Знання. 2005. – 276 с.

27. Охрамович О. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 48-52.

28. Охрамович О. Реформування бухгалтерського обліку країн СНД у нових умовах господарювання // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 9. – С.47-53.

29. Павлюк І. Бухгалтерський облік зменшення та відновлення корисності основних фондів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 8. – С.21-24.

30. Павлюк І. Бухгалтерський облік переоцінки основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 7. – С.3-10.

31. Пантелійчук Л. Формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 12. – С.25-28.

32. Пархоменко В. Документальне забезпечення основ бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С. 10-15.

33. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затверджене наказом № 291 Міністерства фінансів України від 30 листопада 1998 року.

34. Податковий кодекс України від 2.12. 2010 року, № 2755- У1.

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року // Бухгалтерія. – 2001. – № 5.

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 “Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом № 237 Міністерства фінансів від 8 жовтня 1999 року // Бухгалтерія. – 2001. – № 5.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання”: Затверджено наказом № 20 Міністерства фінансів від 31 січня 2000 року // Бухгалтерія. – 2001. – № 5.

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 “Фінансові інвестиції”: Затверджено наказом № 91 Міністерства фінансів від 26 квітня 2000 року // Бухгалтерія. – 2001. – № 5.

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 “Дохід”: Затверджено наказом № 290 Міністерства фінансів від 29 листопада 1999 року // Бухгалтерія. – 2001. № 5.

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”; Затверджено наказом № 318 Міністерства фінансів від 31 грудня 1999 року // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. – № 7.

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс”: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року // Бухгалтерія. – 2001. – № 5.

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21 “Вплив змін валютних курсів”: Затверджено наказом № 193 Міністерства фінансів від 10 серпня 2000 року // Бухгалтерія. – 2000. – № 5.

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року // Бухгалтерія. – 2001. – № 5.

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 “Звіт про власний капіталі”: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів від 31 березня 1999 року // Бухгалтерія. – 2001. – № 5.

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 “Основні засоби”: Затверджено наказом № 92 Міністерства фінансів від 27 квітня 2000 року // Податки та бухгалтерський облік.. – 2000. – № 35.

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 “Нематеріальні активи”: Затверджено наказом № 242 Міністерства фінансів від 18 жовтня 1999 року // Все про бухгалтерський облік: Збірник нормативних документів. – 2000. – № 1.

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 “Запаси”: Затверджено наказом № 246 Міністерства фінансів від 20 жовтня 1999 року // Податки та бухгалтерський облік.-2000.-№ 9.

48. Положення про ведення касових операцій в народному господарстві України: Постанова Правління НБУ від 21.02.95 № 21, із змінами № 337 від 13.10.97 р.

49. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затверджено наказом № 88 Міністерства фінансів України від 29 травня 1995 року // Галицькі контракти. – 1997. -№ 23 – 24.

50. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні: Затверджено постановою № 250 Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року // Галицькі контракти. – 1997. – № 23 – 24.

51. Про аудиторську діяльність: Закон України від 14 березня 1995 року № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 23. – Ст.244

52. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 11 травня 2000 року, № 1707-ПІ // Бухгалтерія. – 2001. – № 5.

53. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99. № 996- XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст.365

54. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року // ВВР України. – 1993. – № 13. – Ст.110

55. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04 грудня 1990 р. (у ред. від 24.12.1993 р.) № 509 // Відомості Верховної Ради України – 1994.- № 15. – Ст. 84.

56. Рудницький B. C. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі: Навчальний посібник для вузів. – Київ: Професіонал, 2004. – 480 с.

57. Сажинець С. Про уніфікацію обліку довгострокових малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 8. – С.25-31.

58. Сахарцева И. И., Романенко Т. П. Бухгалтерский учет в бюджетних учреждениях и организациях (учебное пособие) – К.: “Кондор”. –

2003. – 328 с.

59. Сікора І. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 2. – С. 30-35.

60. Сікора І. Проблемні аспекти гармонізації бухгалтерського обліку оборотних активів до вимог міжнародних стандартів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С.36-43.

61. Судова бухгалтерія: навч. посіб. / В. І. Лазуренко, НІ. Новікова; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк: Вебер, 2008. – 302 c.

62. Сухорукова Т. Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат підприємств, предметом діяльності яких є виконання функцій замовника будівництва // Економіка. Фінанси. Право. –

2004. – № 2. – С.34-39.

63. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для вузов. – Киев: А. С. К., 2009. – 869 с.

64. УсачБ. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2004. – 301 с.

65. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьопн. К.: КНЕУ, “2000 – 460 с.

66. Чайка В. Порівняльна характеристика світових моделей бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С.49-54.

67. Чебанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посібник.- К.: Видавничий центр “Академія” 2002. – 672 с.

68. Чернявський О. П. Організація і методика податкових перевірок: Навчальний посібник для вузів / За ред. О. П. Чернявського. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.

69. Чи подобаються українським бухгалтерам міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)? // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С.64-65.

70. Чиж В. Щодо вдосконалення викладання бухгалтерського обліку для економістів та правознавців у вищих навчальних закладах України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С.36.

71. Шарманська В. М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 268 с.

72. Шарманська В. М., Шарманська С. О., Головко І. В. Судова бухгалтерія. Навчальний посібник. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 454с.

73. Швець АЛТеорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К: Знання-Прес, 2003.

74. Ширягіна O. E. Методика аналізу фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 5. – С.60-64.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Аналіз фінансової звітності – Тігова Т. М. – Список використаної літератури